20

Baatc^he Zorqv Ye^le^mi

1Imme nyei dorn, Baatc^he sai mienh, zoux bieiv gunv zaangc Ziouv nyei biauv. Ninh haiz Ye^le^mi douc waac gorngv naaiv deix sic. 2Baatc^he ziouc mborqv ⟨douc waac mienh,⟩ Ye^le^mi, aengx yiem zaangc Ziouv nyei biauv wuov jiex bung Mben^yaa^min Gaengh nyei gapc buoz-zaux ga'naaiv gapc jienv ninh. 3Da'nyeic hnoi, Baatc^he bungx Ye^le^mi cuotv gapc buoz-zaux nyei ga'naaiv wuov zanc, Ye^le^mi gorngv mbuox ninh, “Ziouv maiv zeiz heuc meih nyei mbuox zoux Baatc^he. Ninh heuc meih zoux Maago Mitv^saa^mbipc. 4Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Yie zungv oix bun meih haeqv meih ganh gamh nziex, aengx haeqv meih nyei yietc zungv loz-gaeng doic gamh nziex. Meih mangc jienv nyei ziangh hoc, ninh mbuo yiem win-wangv nyei nza'hmien zuqc nzuqc ndaauv daix. Yie yaac oix zorqv Yu^ndaa nyei zuangx mienh jiu bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh. Ninh yaac oix zorqv ninh mbuo guaatv mingh taux Mbaa^mbi^lon, yiem wuov longc nzuqc ndaauv daix ninh mbuo. 5Maiv daan mbuoqc naaiv. Yie oix zorqv yiem naaiv norm zingh nyei yietc zungv zinh zoih, yietc zungv zornc daaih nyei ga'naaiv, caux Yu^ndaa hungh yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv, jiu bun yiem ninh mbuo nyei win-wangv nyei buoz luv, oix zorqv aengx bienh mingh Mbaa^mbi^lon. 6Baatc^he aah! Meih aeqv, caux yietc zungv yiem meih nyei biauv nyei mienh oix zuqc guaatv mingh. Meih ziouc mingh Mbaa^mbi^lon. Meih zungv oix zuqc yiem wuov daic aengx zangx jienv wuov, se meih caux meih nyei zuangx loz-gaeng doic, dongh meih douc jaav waac bun wuov deix.”

Ye^le^mi Ngopv

  7Ziouv aac, meih nduov yie, yie yaac zuqc nduov aqv.
   Meih maaih qaqv gauh henv yie ziouc hingh yie.
  Yie ziangh hnoi zuqc mienh jatv yie,
   dauh dauh huotv yie.
  8Weic zuqc yie haaix zanc gorngv, yie heuc cuotv.
   Yie heuc jienv gorngv, “Zuqc heiv sic, baaic waaic aqv loh!”
  Weic zuqc Ziouv nyei waac ziangh hnoi
   bun yie zuqc mienh gorngv doqc, zuqc mienh huotv.
  9Se gorngv yie maiv aengx gorngv, “Yie maiv gorngv taux ninh,
   fai aengx dengv ninh nyei mbuox gorngv,”
  ninh nyei waac yiem yie nyei hnyouv hnangv douz buov nor,
   yaac zotv jienv yie nyei mbungv gu'nyuoz.
  Yie nyienz jienv haiz kouv haic,
   nyienz maiv duqv aqv.
  10Weic zuqc yie haiz mienh camv nyei waac-sapv gorngv,
   “Gamh nziex haic nyei sic yiem weih gormx.”
  Yie zuoqc haic nyei yietc zungv loz-gaeng doic gorngv,
   “Gox ninh maah! Mbuo lomh nzoih gox ninh aqv.”
   Ninh mbuo yaac zuov jienv yie zoux dorngc.
  Ninh mbuo gorngv, “Nziex ninh haih zuqc nduov,
   yie mbuo ziouc haih hingh ninh,
   aengx jaauv win bun ninh.”
  11Mv baac Ziouv caux yie yiem
   hnangv mborqv jaax henv nyei baeng nor.”
  Zoux doqc yie wuov deix ziouc ndiqv zuqc ndorpc.
   Ninh mbuo maiv haih hingh yie.
  Ninh mbuo zungv zuqc baaic hmien camv nyei,
   weic zuqc ninh mbuo zoux maiv cuotv.
  Ninh mbuo zuqc baaic hmien,
   mienh yietc liuz maiv la'kuqv.
  12Nernh Jiex nyei Ziouv aah!
   Meih seix kuv mienh,
   yaac mangc mienh nyei hnyouv caux hnamv nyei sic.
  Tov bun yie buatc meih jaauv win bun ninh mbuo,
   weic zuqc yie zorqv yie nyei sic jiu bun meih mi'aqv.
  13Oix zuqc baaux nzung bun Ziouv,
   oix zuqc ceng Ziouv,
  weic zuqc ninh njoux dangx-donx mienh nyei maengc,
   biaux ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev.
  14Tov bun yie cuotv seix wuov hnoi zuqc zioux aqv.
   Tov maiv dungx bun yie nyei maa yungz yie daaih wuov hnoi duqv fuqv.
  15Tov bun dorh fienx daaih mbuox yie nyei die,
   “Meih duqv dauh dorn daaih aqv,”
  bun yie nyei die a'hneiv wuov dauh mienh zuqc zioux aqv.
  16Tov bun wuov dauh mienh
   hnangv Ziouv baaic waaic wuov deix zingh,
   maiv duqv korv-lienh.
  Tov bun ninh lungh ndorm muangx haiz nzauh nyiemv nyei qiex,
   lungh aanx haiz mborqv jaax nyei qiex mbui.
  17Weic zuqc yie yiem maa nyei ga'sie wuov zanc ninh maiv daix yie,
   bun yie nyei maa benx zangx yie nyei zouv,
   ninh nyei ga'sie yietc liuz hlo.
  18Yie weic haaix diuc cuotv seix daaih?
   Weic buatc laauh luic, nzauh kouv,
  bun zuqc nyaiv nyei jauv
   nyanc nzengc yie nyei hnoi-nyieqc.