20

Yirmeyah Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Khua Ngă Yang Pashur

1Tơdang khua ngă yang Pashur, ană đah rơkơi Immer, jing khua git gai ƀing gak wai sang yang Yahweh, hơmư̆ kơ tơlơi Yirmeyah laĭ lui hlâo hơdôm tơlơi pơkơđiăng anŭn, 2ñu brơi kơ arăng taih ama̱ng kâo laih anŭn anŭh hĭ amăng tơlo̱ng ƀơi Amăng Ja̱ng Benyamin gah dư̱r kơ sang yang Yahweh. 3Ƀơi hrơi tŏ tui, tơdang Pashur pŏk tơbiă hĭ Yirmeyah mơ̆ng tơlo̱ng anŭn, Yirmeyah laĭ kơ ñu tui anai, “Yahweh ƀu pơanăn kơ ih Pashur ôh, samơ̆ Ñu pơanăn kơ ih jing ‘Tơlơi pơhuĭ ƀơi djŏp bơnăh.’ 4Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng ih, ‘Kâo pơanăn kơ ih tui anŭn yuakơ Kâo či ngă brơi kơ ih jing tơlơi pơhuĭ kơ ih pô laih anŭn kơ abih bang ƀing gơyut gơyâo ih. Hăng mơta ih pô yơh ih či ƀuh ƀing rŏh ayăt gơñu djai hĭ abih bang ƀing gơñu hăng đao gưm. Kâo či jao hĭ abih bang anih lŏn Yudah kơ tơlơi dưi pơtao dêh čar Babilon, jing pô či ba pơđuaĭ hĭ đơđa ƀing gơñu pơ dêh čar Babilon anŭn laih anŭn pơdjai hĭ đơđa ƀing gơñu. 5Kâo ăt či jao hĭ mơ̆n kơ ƀing rŏh ayăt gơñu anŭn sua mă hĭ abih bang mŭk dram plei anai, anŭn jing abih bang tơlơi pơdrŏng săh, abih bang gơnam yom wơ̆t hăng abih bang khul mŭk dram ƀing pơtao anih lŏn Yudah yơh. Ƀing rŏh ayăt anŭn či mă hĭ jing gơnam sua mă laih anŭn ba pơđuaĭ hĭ pơ dêh čar Babilon. 6Bơ kơ ih, Ơ Pashur hơi, ih wơ̆t hăng abih bang sang anŏ ih arăng či ba pơđuaĭ hĭ pơ dêh čar Babilon yơh. Pơ anih anŭn yơh, ih wơ̆t hăng abih bang ƀing gơyut ih, jing ƀing ih hơmâo ƀuăn laih kơ tơlơi truh sat ƀu či truh ôh ƀơi ƀing gơ̆, či djai laih anŭn arăng dơ̱r hĭ yơh.’ ”

Tơlơi Yirmeyah Brŏk Ƀuăh Hăng Yahweh

  7Ơ Yahweh hơi, Ih pleč ƀlŏr laih kơ kâo laih anŭn kâo tŭ laih tơlơi pleč ƀlŏr anŭn.
   Ih kơtang hloh kơ kâo, tui anŭn Ih dưi hĭ laih.
   Kâo jing hĭ tơlơi arăng klao djik amăng abih hrơi.
   Sĭt ƀing gơñu djik djak kơ kâo nanao.
  8Rĭm wơ̆t kâo pơhiăp, kâo kwưh iâu kraih krin,
   pơhaih tơbiă tơlơi ƀrưh ƀai hăng tơlơi răm rai!
  Tui anŭn, arăng djik djak kơhak kơčŭh kơ kâo amăng abih hrơi,
   yuakơ boh hiăp Ih kâo pơhaih anŭn yơh.
  9Samơ̆ tơdah kâo laĭ kơ tơlơi kâo ƀu či hơdơr djơ̆ kơ Ñu
   ƀôdah pơhiăp djơ̆ amăng anăn Ñu dơ̆ng tah,
  sĭt boh hiăp Ñu pơiă kar hăng apui amăng pran jua kâo,
   jing kar hăng apui čuh amăng khul tơlang kâo yơh.
  Kâo gleh biă mă pơkơ̆ng hĭ boh hiăp Ñu amăng lăm kâo.
   Sĭt kâo ƀu dưi pơkơ̆ng hĭ tui anŭn dơ̆ng tah.
  10Kâo hơmư̆ lu mơnuih pơhiăp hoč tui anai,
   “Tơlơi pơhuĭ dŏ amăng djŏp bơnăh!
  Pơruai ñu bĕ! Brơi kơ ƀing ta pơruai bĕ ñu kơ ƀing kơnŭk kơna!”
   Abih bang ƀing gơyut kâo,
  jing ƀing hlak dŏ tơguan kơ kâo rơbuh, laĭ tui anai,
   “Năng ai arăng či pơblư̆ hĭ ñu yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing ta či dưi hĭ kơ ñu
   laih anŭn rŭ nua ta pô ƀơi ñu yơh.”

  11Samơ̆ wơ̆t tơdah tui anŭn, Ơ Yahweh hơi,
   Ih pơgang kâo kar hăng sa čô tơhan pơhuĭ pơhyưt yơh.
  Tui anŭn, ƀing phŏng kơđi kâo či lê̆ rơbuh hĭ laih anŭn ƀu dưi hĭ dơ̆ng tah.
  Ƀing gơñu či thuơ hĭ laih anŭn tŭ mlâo mlañ nanao yơh.
   Tơlơi mlâo mlañ gơñu arăng či hơdơr nanao yơh.
  12Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi, Ih yơh jing Pô phat kơđi hăng tơlơi djơ̆ lăp
   laih anŭn lông lăng jua pơmĭn.
  Rơkâo kơ Ih brơi kơ kâo ƀuh bĕ tơlơi Ih rŭ nua ƀơi ƀing gơñu,
   yuakơ kâo hơmâo jao laih tơhơnal tơlơi kâo pô kơ Ih.

  13Adoh bơni bĕ kơ Yahweh!
   Bơni hơơč kơ Yahweh bĕ!
  Ñu pơklaih hĭ tơlơi hơdip ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă
   jing mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ƀing sat ƀai yơh.

  14Hơtŏm păh bĕ ƀơi hrơi amĭ tơkeng rai kơ kâo!
   Anăm bơni hiam ôh kơ hrơi amĭ kâo tơkeng kơ kâo!
  15Hơtŏm păh yơh kơ mơnuih ba nao laih tơlơi pơthâo kơ ama kâo tui anai,
   “Sa čô ană đah rơkơi tơkeng rai kơ ih yơh!”
  16Kwưh kiăng pô anŭn jing kar hăng khul plei pla
   Yahweh pơrai hĭ ƀu pap mơñai ôh.
  Kwưh kiăng ñu hơmư̆ tơlơi čŏk hia ƀơi mơguah,
   jing tơlơi ur dreo ƀing rŏh ayăt rai pơblah ƀơi tơ hrơi yơh.
  17Kwưh kiăng kơ ñu tŭ tơlơi truh sat anŭn yuakơ Ñu ƀu pơdjai hĭ kâo amăng kian amĭ kâo,
   kiăng kơ sang ană amĭ kâo jing kar hăng anih pơsat,
   laih anŭn ñu dŏ pi kian hlŏng lar yơh.
  18Yua hơget kâo tơbiă rai mơ̆ng sang anŏ ñu lĕ?
   Kâo kơnơ̆ng tơbiă rai kiăng kơ tŭ tơlơi gleh tơnap rơngot hơning
   laih anŭn kiăng kơ pơđŭt hĭ khul hrơi kâo amăng tơlơi mlâo mlañ đôč.