24

Ob lub tawb txiv cev

1Thaum vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo twb ntes Yehauyakhi tus tub Yekhauniya uas ua Yuda tus vajntxwv coj tawm hauv Yeluxalees ua ke nrog Yuda cov thawj thiab tej Kws txawj txhua yam thiab tej Kws tooj Kws hlau, coj mus rau Npanpiloo lawm, Yawmsaub rov qhia ib zaj yog toog rau kuv pom li no, pom muaj ob lub tawb txiv cev txawb rau ntawm hauv ntej Yawmsaub lub tuam tsev. 2Ib lub tawb muaj cov txiv cev uas zoo heev ib yam li cov txiv cev uas siav thawj phaum, tiamsis ib lub tawb muaj cov txiv cev uas tsis zoo kiag li, tsis zoo noj li. 3Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Yelemi, koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Kuv pom cov txiv cev, pom cov uas zoo kuj zoo kawg li, cov uas phem kuj phem kawg li, tsis zoo noj li.”
4Mas Yawmsaub hais tuaj rau kuv tias, 5“Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuj ib yam li cov txiv cev uas zoo no ntag, kuv yuav suav cov uas raug muab ntes coj tawm hauv Yuda lawm yog cov zoo, yog cov uas kuv xa tawm ntawm qhov chaw no mus rau cov Kheedia lub tebchaws. 6Kuv yuav saib xyuas lawv kom lawv tau zoo, thiab kuv yuav coj lawv rov qab los rau lub tebchaws no. Kuv yuav tsa lawv lub neej kom sawv, thiab kuv yuav tsis muab rhuav lawm. Kuv yuav muab lawv cog, yuav tsis muab lawv dob lawm. 7Kuv yuav pub lawv muaj lub siab uas xav paub tias kuv yog Yawmsaub. Lawv yuav ua kuv haiv neeg, thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv, vim lawv yuav rov los cuag kuv kawg siab kawg ntsws.’ ”
8“Thiab Yawmsaub hais li no tias, ‘Zoo yam li ua rau cov txiv cev tsis zoo uas noj tsis tau ntawd, kuv yuav ua rau Yuda tus vajntxwv Xedekhiya thiab nws cov tub teg tub taws thiab cov neeg Yeluxalees uas tseem tshuav nyob hauv lub tebchaws no thiab cov uas nyob hauv Iyi tebchaws ib yam li ntawd. 9Kuv yuav ua rau lawv ua lub chaw uas ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb sawvdaws ceeb thiab ntshai, lawv yuav raug luag thuam, tiag luag ncauj luag lo, raug luag luag thiab ua lo lus tsawm foom rau hauv txhua qhov chaw uas kuv ntiab lawv mus nyob. 10Kuv yuav tso hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib nqhis thiab mob kis los raug lawv mus txog thaum lawv puam tsuaj tag huvsi hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau lawv thiab lawv tej poj koob yawm txwv.’ ”