25

Yuda raug ntes xya caum xyoo

1Tej lus uas hais tuaj rau Yelemi ntsig txog cov neeg Yuda sawvdaws yog xyoo plaub uas Yauxiya tus tub Yehauyakhi ua vajntxwv kav Yuda. Xyoo ntawd yog thawj xyoo uas Nenpukhanexa ua vajntxwv hauv Npanpiloo. 2Mas Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus hais tej lus ntawd rau cov neeg Yuda sawvdaws thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees sawvdaws tias, 3“Yawmsaub hais nws tej lus rau kuv tau nees nkaum peb xyoos lawm, txij thaum xyoo kaum peb uas Asmoo tus tub Yauxiya ua vajntxwv kav Yuda los txog hnub no, mas kuv kuj hais rau nej tsis tu ncua li, tiamsis nej tsis mloog. 4Txawm yog Yawmsaub txib nws cov tub qhe uas yog xibhwb cev Vajtswv lus sawvdaws los rau nej tsis tu ncua li, los nej tsis mloog, tsis tig nej lub qhov ntsej mloog. 5Lawv hais tias, ‘Nej txhua tus cia li tig ntawm nej txojkev phem thiab nej tej kev txhaum rov qab, thiaj nyob tau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub muab pub rau nej thiab nej tej poj koob yawm txwv txij thaum ub los mus ib txhis li. 6Tsis txhob mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab txhob ua koom txhob pe tej dab ntawd, thiab tsis txhob zes ua rau kuv chim vim tej uas nej txhais tes ua. Mas kuv thiaj tsis tso kev txom nyem rau nej.’ 7Yawmsaub hais tias, ‘Txawm li ntawd los nej tsis mloog kuv, nej tseem txhob txwm zes ua rau kuv chim vim tej uas nej txhais tes ua, nej thiaj lob kev txom nyem rau nej.’ ”
8Vim li no Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Vim yog nej tsis mloog kuv tej lus,” 9Yawmsaub hais tias, “Saib maj, kuv yuav hu txhua haiv neeg uas nyob sab ped thiab hu kuv tus tub qhe Nenpukhanexa uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo, mas kuv yuav coj lawv tuaj tawm tsam lub tebchaws no thiab cov neeg uas nyob hauv, thiab tawm tsam txhua lub tebchaws uas nyob ib ncig. Kuv yuav ua rau lawv puam tsuaj tag huvsi, thiab ua rau lawv ua lub chaw uas luag ceeb thiab ntshai, thiab raug luag thuam thiab raug nyob do cuas mus ib txhis. 10Tsis yog li ntawd xwb, kuv tseem yuav ua kom lub suab luag lub suab zoo siab, thiab nraug vauv nkauj nyab lub suab thiab lub suab zom zeb thiab tus duab teeb ploj ntais hauv nej mus. 11Tag nrho lub tebchaws no yuav pob tag thiab liamsim tag, thiab tej tebchaws no yuav ua num rau tus vajntxwv hauv Npanpiloo xya caum xyoo.”
12Yawmsaub hais tias, “Thaum puv xya caum xyoo lawm kuv yuav rau txim rau tus vajntxwv hauv Npanpiloo thiab lub tebchaws ntawd uas yog cov Kheedia lub tebchaws, vim lawv ua txhaum muaj txim, thiab ua rau lub tebchaws nyob liamsim tag mus ib txhis. 13Kuv yuav tso txhua yam uas kuv twb hais tseg tawm tsam lub tebchaws ntawd lawm, los raug lub tebchaws ntawd, yog txhua yam uas sau cia rau hauv phau ntawv no uas Yelemi tau cev tawm tsam ib tsoom tebchaws sawvdaws. 14Txawm yog cov Npanpiloo los yuav muaj ntau lub tebchaws thiab tej vajntxwv loj yuav muab lawv ua qhev. Kuv yuav ua pauj rau lawv raws li lawv tej haujlwm thiab raws li tej uas lawv txhais tes ua.”

Yawmsaub rau txim rau txhua lub tebchaws

15Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no rau kuv tias, “Cia li txais lub khob cawv txiv hmab no uas yog kuv txojkev npau taws ntawm kuv txhais tes mus, thiab yuam txhua lub tebchaws uas kuv txib koj mus ntawd haus lub khob no. 16Lawv yuav haus thiab qaug yoj yuj yees tsis meej pem vim yog rab ntaj uas kuv xa mus rau hauv lawv nruab nrab.”
17Mas kuv thiaj txais lub khob ntawm Yawmsaub txhais tes thiab yuam txhua lub tebchaws uas Yawmsaub txib kuv mus ntawd haus. 18Yeluxalees thiab Yuda tej moos thiab tej vajntxwv thiab cov thawj hauv Yuda kuj haus ua rau lawv piam tag nyob do cuas, thiab raug luag thuam thiab ua lo lus tsawm foom yam li niaj hnub nimno. 19Iyi tus vajntxwv Falau thiab nws cov tub teg tub taws thiab nws cov thawj thiab nws cov pejxeem sawvdaws, 20thiab lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob sawvdaws kuj haus. Tej vajntxwv hauv tebchaws Us txhua tus thiab tej vajntxwv hauv tebchaws Filixatee txhua tus kuj haus, yog lub moos Akheloo, lub moos Kaxa, lub moos Ekhoo thiab cov neeg hauv lub moos Asadau uas tseem tshuav nyob. 21Edoo, Mau‑a thiab cov neeg Asmoo kuj haus. 22Cov vajntxwv hauv lub nroog Thailab txhua tus thiab cov vajntxwv hauv lub moos Xaidoo txhua tus thiab cov vajntxwv raws ntug dej hiavtxwv sab tid txhua tus kuj haus. 23Lub moos Dedas, lub moos Thema, lub moos Npub thiab cov neeg sawvdaws uas chais plaubhau txij nplooj ntseg kuj haus. 24Cov vajntxwv hauv Alanpia txhua tus thiab cov vajntxwv txhua tus uas kav ntau haiv neeg uas nyob hauv ntuj nrag teb do kuj haus. 25Cov vajntxwv hauv lub moos Xili thiab hauv lub moos Elas thiab hauv tebchaws Midia txhua tus puavleej haus. 26Thiab cov vajntxwv uas nyob sab ped, tsis hais nyob deb nyob ze ib tug dhau ib tug huvsi, thiab txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no uas nyob hauv qab ntuj kuj haus. Thiab tus vajntxwv hauv Npanpiloo yuav haus tom qab tej vajntxwv no.
27“Mas koj hais li no rau lawv tias, ‘Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Cia li haus, haus kom qaug thiab ntuav, cia li ntog tsis txhob sawv los li, vim yog hniav ntaj uas kuv xa tuaj rau hauv nej nruab nrab.’ 28Yog lawv tsis kam txais lub khob ntawm koj txhais tes mus haus, koj cia li hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, Nej yuav tsum haus. 29Saib maj, kuv twb pib tso xwm txheej phem rau lub nroog uas hu raws li kuv lub npe lawm, mas nej yuav tsis raug rau txim lov? Nej yuav tsis dim kev teem txim rau qhov kuv tabtom hu ib rab ntaj los tawm tsam cov neeg uas nyob hauv ntiajteb sawvdaws. Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.’
30“Vim li no koj yuav tsum cev tej lus no huvsi tawm tsam lawv, thiab hais rau lawv tias,
  “ ‘Yawmsaub yuav nyooj laws ntawm lub chaw siab
   thiab yuav tsa suab qw ntawm
   nws lub chaw nyob uas dawb huv.
  Yawmsaub yuav nyooj laws
   tawm tsam nws pab yaj
  thiab yuav qw nrov yam nkaus li
   cov uas tsuam kua txiv hmab qw,
  tawm tsam ib tsoom neeg sawvdaws
   hauv lub ntiajteb.
  31Lub suab yuav nrov ntxhe mus
   thoob qab ntuj kawg,
  rau qhov Yawmsaub
   nrog ib tsoom tebchaws muaj plaub,
  nws yuav txiav txim rau ib tsoom neeg,
   mas nws yuav xuas ntaj tua cov neeg limhiam.’ ”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  32Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias, “Saib maj, vij sub vij sw
   tabtom raug ib haiv neeg dhau ib haiv neeg,
  thiab cua daj cua dub ntsawj
   tim qab ntuj kawg tuaj.”
33Cov uas Yawmsaub tua rau hnub ntawd yuav muaj thoob plaws sab ntuj no mus txog sab ntuj tim ub. Lawv cov ntawd tsis muaj leejtwg yuav quaj ntsuag lossis muab sau coj mus log. Lawv yuav zoo li quav tsiaj txhu saum npoo av.
  34Nej cov uas yug yaj,
   cia li quaj nyiav thiab quaj lauj!
  Nej cov tswv yaj,
   cia li da luj luam hauv cub tshauv,
  rau qhov txog hnub uas muab nej tua
   thiab nej yuav tawg ri sua,
  thiab nej yuav ntog vau hlo tawg tag
   yam li lub tais ntim uas zoo nkauj.
  35Cov uas yug yaj tsis tau kev khiav
   thiab cov tswv yaj tsis muaj kev dim.
  36Cia li mloog cov yug yaj lub suab quaj
   thiab cov tswv yaj lub suab quaj nyiav,
  rau qhov Yawmsaub tabtom
   ua rau lawv tej tshav zaub puam tsuaj.
  37Tej nkuaj yaj uas nyob thaj yeeb
   kuj puam tsuaj tag
  vim yog qhov uas Yawmsaub chim heev.
  38Yawmsaub tawm hauv nws lub chaw
   yam nkaus li tus tsov ntxhuav,
  thiab lawv lub tebchaws liamsim tag lawm
   vim tim tus uas tsim txom rab ntaj
   thiab vim yog Yawmsaub chim heev.