28

Hananiya cev tej lus cuav

1Tib xyoo ntawd, thaum Xedekhiya pib ua vajntxwv, yog xyoo plaub uas nws kav Yuda, mas lub tsib hlis Axu tus tub Hananiya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus hauv lub moos Kipe‑oo tau hais rau kuv hauv Yawmsaub lub tuam tsev tab meeg cov pov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws tias, 2“Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv twb muab vajntxwv Npanpiloo tus quab lov lawm. 3Tshuav ob xyoos kuv yuav coj tej twj siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev huvsi rov qab los rau lub chaw no, yog tej uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo txeeb hauv lub chaw no coj mus rau Npanpiloo lawm. 4Kuv kuj yuav coj Yehauyakhi tus tub Yekhauniya uas ua vajntxwv kav Yuda thiab cov uas raug ntes coj tawm hauv Yuda mus rau Npanpiloo lawm rov qab los huvsi, vim kuv yuav muab vajntxwv Npanpiloo tus quab lov.’ Yawmsaub hais li no ntag.”
5Ces Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus txawm hais rau Hananiya tab meeg cov pov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev hnov. 6Yelemi uas cev Vajtswv lus hais tias, “Amee, thov Yawmsaub ua raws li ntawd tiag. Thov Yawmsaub ua kom tej lus uas koj cev ntawd muaj tseeb, thiab coj tej twj siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab cov neeg uas raug ntes coj mus tim Npanpiloo lawd sawvdaws rov qab los rau lub chaw no. 7Tiamsis koj cia li mloog tej lus uas kuv yuav hais rau koj thiab rau cov neeg sawvdaws tau hnov. 8Cov xibhwb cev Vajtswv lus uas nyob ua kuv thiab koj ntej thaum ub los lawm, twb cev Vajtswv lus txog kev ua rog thiab kev tshaib nqhis thiab mob kis uas muaj rau ntau lub tebchaws thiab tej tebchaws loj. 9Tiamsis tus xibhwb cev Vajtswv lus uas cev hais tias yuav muaj kev thaj yeeb, yog thaum muaj tseeb raws li tej lus uas tus cev Vajtswv lus hais ntawd tiag, thiaj paub tias Yawmsaub txib tug xibhwb cev Vajtswv lus ntawd tiag.”
10Mas Hananiya uas cev Vajtswv lus muab tus quab ntawm Yelemi uas cev Vajtswv lus caj qwb daws thiab muab lov pov tseg. 11Hananiya hais tab meeg cov pejxeem sawvdaws tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Zoo ib yam li no ntag ob xyoos saum no kuv yuav muab vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tus quab lov ntawm ib tsoom tebchaws sawvdaws caj qwb.’ ” Ces xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus txawm tawm mus.
12Tsis ntev tom qab uas xibhwb Hananiya uas cev Vajtswv lus muab tus quab ntawm xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus caj qwb lov lawm, Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 13“Cia li mus hais rau Hananiya tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Koj muab tus quab ntoo lov lawm, tiamsis kuv yuav ua ib tug quab hlau nyob chaw. 14Rau qhov Yawmsaub tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Kuv muab tus quab hlau tso rau saum ib tsoom tebchaws sawvdaws no caj qwb kom lawv ua vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo qhev, mas lawv yuav ua num rau nws, txawm yog tej tsiaj qus los kuv twb muab kiag rau nws lawm thiab.’ ” 15Thiab xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus hais rau xibhwb Hananiya uas cev Vajtswv lus tias, “Hananiya, koj cia li mloog, Yawmsaub tsis tau txib koj, tiamsis koj tau ua rau haiv neeg no tso siab rau tej lus dag. 16Vim li no Yawmsaub hais tias, ‘Saib maj, kuv yuav muab koj rho tawm hauv lub ntiajteb no. Mas xyoo no ntag koj yuav tuag, vim koj hais tej lus uas fav xeeb rau Yawmsaub.’ ”
17Tib xyoo ntawd lub xya hli xibhwb Hananiya kuj tuag lawm.