29

Bức thư gửi đồng bào bị lưu đày

1Đây là nội dung bức thư tiên tri Giê-rê-mi gửi từ Giê-ru-sa-lem đến các cấp lãnh đạo Giu-đa, các thấy tế lễ, các tiên tri và toàn thể dân chúng Giu-đa đã bị Nê-bu-cát-nết-sa bắt tại Giê-ru-sa-lem và đày qua xứ Ba-by-luân. 2(Lúc ấy, vua Giê-cô-nia, bà thái hậu; các thái giám, các quan lớn và các thợ chuyên môn nhiều ngành kỷ nghệ đã bị đày đi khỏi thủ đô.) 3Thư này do Ê-la-sa và Ghê-ma-ria chuyển đạt Ê-la-sa, con của Sa-phan và Ghê-ma-ria, con của Hinh-kia là sứ thần vua Sê-đi-kia cử đến triều đình Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân. Thư rằng: 4“Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thân của Y-sơ-ra-ên, phán bảo tất cả nhũng người từ Giê-ru-sa-lem bị lưu đày qua xứ Ba-by-luân theo lệnh Ta; 5Hãy xây nhà mà ở! Hãy trồng vườn cây mà ăn trái! 6Hãy cưới vợ, sinh con cái! Hãy cho con cái mình cưới vợ, lấy chồng để sinh con đẻ cháu, gia đình hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều. 7Hãy tìm cầu hòa bình cho thành phố Ta đã sai các ngươi đến, và cầu thay cho dân chúng trong thành vì sự hòa bình của các ngươi tùy thuộc nơi sự hòa bình trong thành phố ấy.
8Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: Đừng để các tiên tri giả, các thầy bói giữa các ngươi lừa gạt các ngươi; cũng đừng nghe những 'điềm báo mộng' chúng nó tưởng tượng ra. 9Vì họ mạo danh Ta nói tiên tri giả dối để lừa gạt các ngươi. Ta không bao giờ sai phái họ, Chúa phán vậy.
10Chúa dạy: "Một khi thời hạn 70 năm dành cho Ba-by-luân chấm dứt, Ta sẽ thăm viếng các ngươi, thực hiện mọi điều Ta đã hứa và đem các ngươi trở về quê cha đất tổ. 11Vì Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các ngươi một tương lai sáng sủa, một niềm hy vọng vững vàng. 12Lúc ấy, các ngươi sẽ cầu khẩn Ta, tìm đến với Ta và nài xin Ta, lúc ấy, Ta mới nhậm lời. 13Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. 14Chúa phán: Các ngươi sẽ tìm gặp Ta, và Ta sẽ khôi phục vận nước các ngươi, tập họp các ngươi từ tất cả các nước, các xứ mà Ta đã đày các ngươi đến rồi đem các ngươi về quê cha đất tổ.
15Hiện nay, các ngươi công nhận các tiên tri giả tại Ba-by-luân mặc dù Ta chẳng bao giờ sai chúng nó, 16,17nên Ta sẽ cho chiến tranh, đói kém và dịch hạch giết hại những người còn sống sót tại Giê-ru-sa-lem tức là bà con quyến thuộc các ngươi, và luôn cả vua đang trị vì trên ngai Đa-vít. Họ sẽ thành cặn bã của xã hội, vô dụng cho quê hương tổ quốc. 18Ta sẽ phân tán chúng khắp thế giới và mỗi dân tộc sẽ nguyền rủa, bĩu môi chế nhạo chúng, 19vì chúng không chịu nghe lời Ta liên tục truyền báo qua các tiên tri Ta.
20Vì thế, các lưu dân ở Ba-by-luân, hãy nghe lời Chúa! 21Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán về các tiên tri giả A-háp (con trai của Cơ-lai-gia) và Sê-đê-kia (con của Ma-a-sê-gia) là những kẻ nhạo danh Ta nói tiên tri giả dối lừa bịp dân Ta: Này, Ta đang nộp chúng cho Nê-bu-cát-nết-sa. Chúng sẽ bị xử tử ngay trước mắt các ngươi. 22Cái chết kinh rợn của họ sẽ đi vào tục ngữ, đến nỗi về sau, mỗi khi người Ta nguyền rủa nhau sẽ dùng câu tục ngữ: "Câu cho mày sẽ như Sê- đê-kia và A-háp đã bị vua Ba-by-luân thiêu chết trong lò lửa!" 23Hai người này phạm tội ghê tởm; đã thông dâm với vợ người lân cận, lại còn lên mặt dạy đời, mạo danh Chúa mà nói tiên tri giả dối. Ta biết cả vì Ta đã thấy tất cả hành vi ám muội của họ, Chúa Hằng Hữu phán vậy."
24Con hãy bảo Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: 25“Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Vì ngươi đã tự ý viết thư cho dân chúng Giê-ru-sa-lem, cho Sê- pha-nia (con của thầy tế lễ Ma-a-sê-gia) và tất cả các thầy tế lễ, mạo nhận rằng: 26Chúa Hằng Hữu đã lập ngươi làm thầy tế lễ thay thế Giê-hô-gia-đa, làm tổng giám đốc Đền thờ Chúa để kiểm soát trừng trị bọn tiên tri ngông cuồng và đe dọa sẽ gông cùm các tiên tri ấy. 27Thế thì sao ngươi không khiển trách Giê-rê-mi, người A-na-tốt, là người tiên tri đã phản đối ngươi. 28Vì Giê-rê-mi có gửi thư cho các lưu dân ở Ba-by-luân, bảo rằng: Cuộc lưu đày còn lâu dài! Hãy xây nhà mà ở, trồng vườn cây mà ăn trái.
29Thầy tế lễ Sô-pha-nia đọc thư của Sê- ma-gia cho tiên tri Giê-rê-mi nghe. 30Chúa liền phán bảo Giê-rê-mi: 31“Con hãy viết thư cho tất cả các lưu dân Do-thái tại Ba-by-luân rằng: 'Chúa dạy: Vì Sê-ma-gia, người Nê-hê-lam, dám mạo danh Ta mà nói tiên tri giả dối để lừa gạt các ngươi mặc dù Ta chưa từng sai phái nó. 32Nên Ta sẽ hình phạt nó và gia đình nó. Con cháu nó không ai được trông thấy phúc lành Ta dành cho dân Ta. Nó dám xúi giục các ngươi nổi loạn chống Ta nên phải chịu hình phạt."