2

Vajtswv hu cov Yixayee rov los cuag nws

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Cia li mus tshaj tawm rau hauv Yeluxalees lub qhov ntsej tias, Yawmsaub hais li no tias,

  “ ‘Kuv nco ntsoov qhov uas
   thaum koj tseem hluas nkauj koj xib rau kuv,
   thaum koj ua nkauj nyab koj nyiam kuv,
  koj raws kuv qab hauv tebchaws moj sab qhua los,
   yog lub tebchaws uas tsis tau cog
   ib yam qoob loo kiag li.
  3Yixayee dawb huv rau Yawmsaub,
   yog thawj phaum qoob loo uas Yawmsaub sau los.
  Txhua tus uas noj tej qoob ntawd kuj txhaum,
   xwm txheej phem thiaj los raug lawv.’ ”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  4Yakhauj caj ces 'e,
   thiab Yixayee caj ces tej cum sawvdaws 'e,
   cia li tig ntsej mloog Yawmsaub tej lus.
  5Yawmsaub hais li no tias, “Nej tej poj koob
   yawm txwv pom kuv ua txhaum qhov twg
   lawv thiaj khiav deb ntawm kuv,
  thiab mus raws kua tej uas tsis tsim txiaj
   lawv thiaj ua tau neeg tsis tsim txiaj?
  6Lawv tsis tau hais tias,
   ‘Yawmsaub nyob qhovtwg?
  Nws yog tus uas coj peb tawm
   hauv Iyi tebchaws los,
  thiab coj peb los hauv tebchaws
   moj sab qhua uas yog ntuj nrag teb do
   thiab muaj qhov taub,
  yog lub tebchaws tsis muaj dej haus
   tsuas yog tsaus ntuj nti,
  yog lub tebchaws uas tsis muaj leejtwg hla mus
   thiab tsis muaj neeg nyob hauv.’
  7Kuv coj nej los rau hauv
   ib lub tebchaws uas zoo qoob
  xwv thiaj tau noj tej txiv ntoo
   thiab tej yam zoo zoo.
  Tiamsis thaum nej los rau hauv lawd
   nej ua qias puas tsuas kuv lub tebchaws,
  thiab ua rau kuv tej qub txeeg qub teg
   qias vuab tsuab.
  8Cov pov thawj tsis tau hais tias,
   ‘Yawmsaub nyob qhovtwg?’
  Cov uas qhia kuv tej kevcai twb tsis paub kuv,
   cov uas ua thawj kuj fav xeeb rau kuv.
  Cov uas cev kuv lus
   kuj tuav Npa‑as lub npe cev lus,
   thiab raws kua tej uas tsis muaj qabhau.”

  9Yawmsaub hais tias,
   “Vim li no kuv tseem nrog nej ua plaub,
   thiab kuv yuav nrog nej tej tub ki ua plaub.
  10Cia li mus kom txog ntug Khithi mus saib,
   lossis txib neeg mus txog tebchaws Kheda
  ua tib zoo tshuaj saib,
  saib txeev muaj tej uas zoo li no los tsis muaj.
  11Muaj haiv neeg twg txeev pauv
   tej dab uas lawv teev,
  txawm yog tej dab ntawd
   twb tsis yog timtswv tiag?
  Tiamsis kuv haiv neeg muab Vajtswv
   uas yog lawv lub koob meej pauv
   yam uas tsis muaj qabhau kiag li.”
  12Yawmsaub hais tias, “Lub ntuj 'e,
   cia li poob siab nthav rau tej no,
   cia li ceeb nkaus, thiab cia li ua siab puas tag,
  13rau qhov kuv haiv neeg ua ob yam phem,
   lawv tso kuv uas yog lub qhov dej
   txhawv pub txojsia tseg,
  lawv khawb qhov zeb cug dej rau lawv,
   yog tej qhov dej tawg uas cug tsis tau dej.

  14“Yixayee yog ib tug qhev lov?
   Nws yog ib tug qhev uas yug los hauv tsev lov?
   Ua cas nws yuav ua qauv rau luag noj?
  15Tej tsov ntxhuav nyooj laws rau nws,
   nyooj ua suab nrov heev.
  Lawv tau ua rau nws lub tebchaws
   raug muab tso tseg piam tag,
  nws tej moos pob tag
   tsis muaj neeg nyob hauv.
  16Dua li ntawd cov neeg hauv lub moos Meefi
   thiab cov hauv lub moos Thapahe,
   tsoo koj tiaj taubhau lawm.
  17Koj coj tej xwm txheej no
   los raug koj xwb los sav,
  vim koj tso Yawmsaub
   uas yog koj tus Vajtswv tseg,
   rau thaum nws coj koj taug kev.
  18Nimno qhov uas koj mus rau nram Iyi tebchaws
   mus haus tus dej Nai koj yuav tau dabtsi?
  Lossis qhov uas koj mus rau Axilia tebchaws
   mus haus tus dej Yufeti koj yuav tau dabtsi?
  19Tej uas koj ua limhiam yuav txiav txim rau koj,
   qhov uas koj tso kuv tseg yuav cem koj.
  Koj cia li paub thiab pom tias qhov uas koj tso
   Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tseg
   yog ib qho kev phem thiab kev lwj siab.
  Tsis muaj qhov uas hwm thiab
   paub ntshai kuv nyob hauv koj kiag li.”
  Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais li no ntag.

  20“Ntev los lawm koj muab koj tus quab lov
   thiab muab tej saw hlau uas khi koj tu nrho,
  thiab koj hais tias,
   ‘Kuv yuav tsis ua num rau koj lawm.’
  Koj tau qhau cev hlo yam li tus poj muag cev
   rau saum txhua lub ncov roob siab
   thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab.
  21Thaum kuv cog koj,
   koj yog tsob tseem txiv hmab zoo.
  Mas ua cas koj yuav phem
   txia ua tsob txiv hmab qus?
  22Txawm yog koj muab kua tshuaj
   ntau ntau los ntxuav koj lub cev
  los kuv tseem pom qhov uas lub txim
   tsuas koj lub cev.”
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
  23“Koj yuav hais tau li cas tias,
   ‘Kuv tsis qias puas tsuas,
   kuv tsis raws kua tej dab Npa‑as’?
  Cia li saib tej uas koj ua hauv lub hav maj,
   cia li xav saib koj ua dabtsi lawm.
  Koj ua ib tug xyuas ntxhuav
   uas dhia mus dhia los nyob tsis tus li.
  24Koj ua tus maum nees luav qus
   uas txeev nyob hauv tebchaws moj sab qhua,
   nws hnia ntxhiab rau thaum nws xav tshov heev.
  Leejtwg yuav tswj tau qhov uas nws xav ntawd?
   Cov uas tuaj nrhiav nws yuav tsis khwv li,
   txog lub caij tshov yeej yuav ntsib nws.
  25Nej ceev faj tsis txhob dhia mus
   txog thaum nej khau ntuag tag,
  thiab ceev faj nej lub caj pas
   tsis txhob cia qhuav.
  Tiamsis nej hais tias, ‘Tag kev vam lawm,
   rau qhov kuv nyiam luag tej dab,
   thiab kuv yeej yuav raws kua mus.’

  26“Thaum tub sab raug ntes nws txaj muag li cas,
   Yixayee caj ces yuav txaj muag
   ib yam li ntawd,
  tsis hais lawv thiab lawv tej vajntxwv,
   thiab lawv cov thawj, thiab lawv cov pov thawj
   thiab lawv cov xibhwb cev kuv lus.
  27Lawv hais rau ib tsob ntoo tias,
   ‘Koj yog kuv txiv,’
  thiab hais rau ib lub pob zeb tias,
   ‘Koj yug kuv los.’
  Lawv tig nrob qaum rau kuv tsis tig xubntiag los,
   los thaum raug kev txom nyem ceeblaj
  lawv hais tias, ‘Thov cia li sawv tsees
   thiab cawm peb dim.’
  28Tej dab mlom uas nej txua rau nej dua twg lawm?
   Yog tej dab mlom ntawd pab tau nej dim,
  kuj cia lawv sawv tsees
   rau thaum nej raug kev txom nyem ceeblaj.
  Yuda 'e, koj tej dab mlom
   muaj ntau npaum nkaus li koj tej moos.”

  29Yawmsaub hais tias,
   “Ua cas nej yuav yws yws kuv?
   Nej txhua tus twb fav xeeb rau kuv tag huvsi lawm.
  30Kuv twb nplawm nej tej menyuam do do xwb,
   nplawm tag los lawv tsis ua zoo tuaj.
  Nej muab hniav ntaj tua nej cov xibhwb
   uas cev kuv lus ntag,
  zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav
   uas nyaum kawg.”

  31Nej tiam no 'e, nej cia li mloog
   Yawmsaub tej lus.
  “Kuv yog tebchaws moj sab qhua
   rau cov Yixayee lov,
   lossis yog lub tebchaws uas tsaus ntuj nti lov?
  Ua cas kuv haiv neeg yuav hais tias,
   ‘Peb nyob ywj pheej,
   peb yuav tsis tuaj cuag koj dua li lawm’?
  32Tus hluas nkauj yuav tsis nco qab
   nws tej npauj tej saw tau lov,
  lossis tus nkauj nyab tsis nco qab
   cev tsoos ua tshoob tau thiab lov?
  Tiamsis kuv haiv neeg tsis nco qab kuv
   ntev los suav tsis tag lawm.
  33Nej txawj txawj nrhiav
   tej uas nej nyiam heev kawg li!
  Nej tseem qhia nej tej kev
   rau cov pojniam phem.
  34Twb pom tej neeg pluag
   uas tsis txhaum tej ntshav lo nej lub tw tsho,
  txawm yog nej tsis pom lawv
   tho qhov tsev los kuj xij.
   Txawm yog muaj tej ntawd
  35los nej tseem hais tias,
   ‘Kuv tsis tau ua txhaum kiag li,
   nyaj Yawmsaub tsis chim rau kuv lawm.’
  Saib maj, kuv yuav coj nej mus txiav txim
   vim yog nej hais tias, ‘Kuv tsis tau ua txhaum.’
  36Nej lam mus mus los los xwb,
   pheej ntxeev siab rau yam ub yam no.
  Iyi yuav ua rau nej raug txaj muag
   ib yam li Axilia ua rau nej raug txaj muag lawd.
  37Nej yuav muab tes npuab
   rau saum taubhau tawm qhov ntawd los,
  vim Yawmsaub twb muab tej neeg
   uas nej tso siab ntawd tso tseg lawm,
   nej yuav tsis tau kev pab ntawm lawv kiag li.”