31

1Yawmsaub has tas, “Lub swjhawm hov kuv yuav ua txhua xeem Yixayee tug Vaajtswv, hab puab yuav ua kuv haiv tuabneeg.”
  2Yawmsaub has le nuav tas,
  “Cov tuabneeg kws dim nav ntaaj
   tau txais txujkev hlub huv tebchaws moj saab qhua.
  Thaus cov Yixayee nrhav chaw su,
   3Yawmsaub lug tshwm rua puab pum deb deb.
  Kuv hlub mej huv txujkev hlub kws muaj moog ib txhws,
   vem le nuav kuv hlub mej ruaj khov moog le.
  4Yixayee kws yog tug nkauj dawb huv 'e,
   kuv yuav muab koj tswm dua,
   koj yuav raug muab tswm dua tshab.
  Koj yuav coj nruag npuaj ua zaam dua
   hab tawm moog seev cev nrug cov kws ua lomzem ua ke.
  5Koj yuav rov cog vaaj txwv maab rua sau Xamali tej roob,
   cov kws cog kuj yuav cog hab tau tej txwv ntawd noj.
  6Tseed yuav muaj ib nub kws tug faaj xwm yuav qw
   peg toj sab Efa‑i tebchaws tas,
  ‘Ca le sawv tseeg, ca peb moog rua huv Xi‑oo lauj,
   moog cuag Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv.’ ”
  7Yawmsaub has le nuav tas,
  “Ca le hu nkauj zoo sab xyiv faab vem yog Yakhauj,
   hab tsaa suab qw vem yog ib tsoom tebchaws tug thawj.
  Ca le qhuas tshaaj tawm has tas,
   ‘Yawmsaub cawm nwg haiv tuabneeg dim,
   yog cov Yixayee kws tseed tshuav nyob.’
  8Saib maj, kuv yuav coj puab tawm tebchaws saab peg lug,
   hab qaws puab huv qhov kws deb kawg huv qaab ntuj.
  Muaj cov tuabneeg dig muag ceg tawv,
   hab cov quaspuj kws suab mivnyuas
  hab cov kws ua mob teb nrug puab lug ua ke,
   puab yuav lug ua ib paab coob coob rua ntawm nuav.
  9Puab yuav quaj quas lawg lug,
   hab kuv yuav nplig puab lub sab coj puab rov lug,
  kuv yuav coj puab taug haav dej,
   yog txujkev taj kws puab yuav tsw dawm,
  vem kuv ua Yixayee txwv
   hab Efa‑i yog kuv tug tub hlub.

  10“Ib tsoom tebchaws 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug,
  hab tshaaj tawm rua huv tej tebchaws
   ntawm ntug havtxwv kws deb deb has tas,
  ‘Tug kws lawv cov Yixayee tswv rw quas sua
   yuav qaws puab rov lug, hab yuav tsom kwm puab
   yaam le tug yug yaaj tsom kwm nwg paab yaaj.’
  11Tsua qhov Yawmsaub tub txhwv Yakhauj ca lawm,
   hab tso nwg dim huv tug kws muaj zug dua nwg txhais teg.
  12Puab yuav lug qw zoo sab rua sau lub roob Xi‑oo,
   hab puab yuav zoo sab xyiv faab
   vem Yawmsaub tej moov zoo,
  yog tej qoob loos, tej cawv txwv maab, tej roj,
   hab tej yaaj tej tshws tej nyuj cov mivnyuas.
  Puab lub neej yuav zoo le lub vaaj kws muaj dej ywg,
   puab yuav tsw tsaug leeg dua le lawm.
  13Cov ntxhais hluas yuav zoo sab hab yuav seev cev,
   cov tub hluas hab cov laug yuav xyiv faab.
  Kuv yuav muab puab txujkev quaj ntsuag
   ntxeev ua kev xyiv faab,
  kuv yuav nplig puab hab muab txujkev zoo sab
   hloov txujkev nyuaj sab chaw.
  14Kuv yuav muab tej qoob loos ntau nplua mag
   yug cov pov thawj tsau npo,
  kuv haiv tuabneeg yuav txaus sab
   rua kuv tej hov txhua chaw zoo.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  15Yawmsaub has le nuav tas,
  “Tau nov suab nrov huv Lama,
   yog suab quaj ntsuag suab quaj lwj sab.
  Lachee quaj nwg tej mivnyuas,
   nwg tsw yuav tej lug nplig sab
   tsua qhov nwg tej mivnyuas tsw nyob lawm.”
  16Yawmsaub has le nuav tas,
  “Ca le tswj lub suab quaj tseg los maj,
   hab tauv lub kua muag ntawm koj qhov muag,
  tsua qhov koj teg num yuav tau nqe zug,
   hab puab yuav rov huv yeeb ncuab lub tebchaws lug.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  17“Koj lub neej tom hauv ntej tseed muaj vaam,
   hab koj tej mivnyuas yuav rov lug rua huv puab lub tebchaws.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  18“Kuv tau nov Efa‑i quaj has tas,
   ‘Koj nplawm qhuab qha kuv hab kuv raug nplawm
   yaam le tug mivnyuas nyuj kws tsw tau seej.
  Thov koj coj kuv rov qaab mas kuv yuav tig rov lug cuag koj,
   tsua qhov koj yog kuv tug Vaajtswv Yawmsaub.
  19Thaus kuv tig xubndag moog lawd,
   kuv ntxeev dua sab.
  Thaus kuv raug qhuab qha lawd,
   kuv ntaus kuv hauv sab.
  Kuv raug txaaj muag hab poob ntsej muag,
   tsua qhov kuv rws txujkev txaaj muag
   kws kuv ua thaus kuv tseed hluas.’
  20Efa‑i tsw yog tug tub kws kuv hlub lov?
   Nwg tsw yog tug mivnyuas kws kuv nyam lov?
  Kuv ywg nwg thaus twg,
   kuv kuj ncu txug nwg thaus hov.
  Vem le nuav kuv lub sab tseed tshua txug nwg,
   kuv yeej yuav khuvleej nwg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  21“Koj ca le rhais phua qha kev rua koj,
   ca le ua daim phaj qha kev rua koj,
  ca le ua tuab zoo saib txuj nam kev
   yog txuj kev kws mej tawm moog hov.
  Yixayee kws yog tug nkauj dawb huv 'e,
   ca le rov qaab lug, ca le rov qaab lug
   rua huv koj tej moos nuav.
  22Tug ntxhais kws tso kuv tseg 'e,
   koj yuav ywj faab ywj fwj ntev le caag?
  Yawmsaub tswm ib yaam tshab rua huv lub nplajteb,
   yog ib tug quaspuj yuav tsom kwm tug quasyawg.”
23Cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Thaus kuv pub puab rov vaam meej le qub, puab yuav swv tej lug nuav huv Yuta tebchaws hab huv puab tej moos dua ib zag, yog has tas,
  “ ‘Lub chaw kws txujkev ncaaj nceeg nyob 'e,
   lub roob dawb huv 'e,
   thov Yawmsaub foom koob moov rua koj.’
24“Yuta hab Yuta tej moos huvsw hab cov kws ua laj ua teb hab cov kws yug yaaj kws moog moog lug lug yuav nyob ua ke hov ntawd. 25Kuv yuav ua kuas lub sab kws qaug zug tsau npo,hab txhua lub sab kws tsaug leeg kuv yuav pub kuas muaj zug puv npo tuaj.”
26Taamswm hov kuv tswm dheev lug hab tsaa muag saib, mas qhov kws kuv pw tsaug zug hov kuj ua rua kuv zoo sab.

Tej lug cog tseg tshab

27Yawmsaub has tas, “Saib nawj, lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas kuv yuav tseb noob tuabneeg hab noob tsaj txhu rua huv cov Yixayee hab cov Yuta. 28Kuv saib ntsoov puab hab muab puab dob hab muab ua pob taag hab ua kuas puam tsuaj hab coj xwm txheej phem lug raug puab le caag, kuv yuav saib ntsoov puab hab muab puab tswm dua tshab hab muab cog dua ib yaam le ntawd.” Yawmsaub has le nuav ntaag. 29“Thaus ntawd puab yuav tsw has dua tas,
  “ ‘Leejtxwv noj txwv maab qaub,
   tug mivnyuas rhab nav.’
30Tassws txhua tug yuav tuag rua nwg lub txem. Txhua tug kws noj txwv maab qaub kuj yuav rhab nav.”

  31Yawmsaub has tas, “Saib nawj,
   lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug
  mas kuv yuav cog dua lug tshab
   rua cov Yixayee hab cov Yuta,
  32tsw thooj le kws kuv cog rua puab tej laug
   rua thaus kuv caab puab teg
   coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug.
  Kuv tub yog puab tug quasyawg
   los puab muab kuv tej lug cog tseg rhuav lawm.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  33“Nuav yog tej lug cog tseg kws kuv yuav cog
   rua cov Yixayee ua qaab ncua swjhawm ntawd.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  “Kuv yuav muab kuv txuj kevcai
   tso rua huv puab, hab sau ca rua huv puab lub sab.
  Kuv yuav ua puab tug Vaajtswv
   hab puab yuav ua kuv haiv tuabneeg.
  34Txhua tug yuav tsw qha nwg kwvtij zej zog
   hab nwg tej kwvtij txheeb kuas paub Yawmsaub dua le lawm,
  tsua qhov puab txhua tug yeej yuav paub kuv
   txwj tug yau kawg moog txug tug luj kawg.
  Kuv yuav zaam puab tej kev txhum
   hab tsw cim ntsoov puab lub txem dua le lawm.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  35Yawmsaub kws ua lub nub ci pum kev nruab nub,
   hab teem caij nyoog rua lub hli hab tej nub qub ci rua mo ntuj,
  hab yog tug kws du havtxwv ndaas tej nam nthwv nrov vig voog,
  nwg lub npe yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   nwg has le nuav tas,
  36“Yog tej kevcai ruaj khov nuav pluj ntawm kuv xubndag lawm,
   mas Yixayee caaj ceg yuav pluj plag tsw ua ib haiv tuabneeg
  rua ntawm kuv xubndag moog ib txhws.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  37Yawmsaub has le nuav tas,
  “Yog ntsuag tau sau nruab ntug,
   hab tshuaj tau tej taw kws tag huv qaab lub nplajteb,
  tes kuv le muab Yixayee caaj ceg laim pov tseg
   vem txhua yaam kws puab tau ua hov.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
38Yawmsaub has tas, “Lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas yuav muab lub nroog nuav tswm dua tshab rua Yawmsaub, txwj ntawm lub chaw tsom faaj Hananee moog txug lub rooj loog ntawm lub kaum loog. 39Hab txuj hlua ntsuag yuav dhau plhawv ncaaj nraim moog txug lub pov roob Kale le tig moog txug Kau‑a. 40Taag nrho lub haav kws pov tuabneeg tuag hab tej tshauv, hab tej teb taag nrho moog txug ncua lub haav Khiloo, moog txug lub Rooj Loog Neeg ntawm kaum loog moog rua saab nub tuaj, mas puavleej yog tej chaw kws dawb huv rua Yawmsaub. Lub nroog yuav tsw raug muab dob hlo caag lossws muab laim pov tseg dua moog ib txhws le.”