31

1Yawmsaub hais tias, “Lub sijhawm ntawd kuv yuav ua txhua xeem Yixayee tus Vajtswv, thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg.”
  2Yawmsaub hais li no tias,
   “Cov neeg uas dim hniav ntaj
  tau txais txojkev hlub
   hauv tebchaws moj sab qhua.
   Thaum cov Yixayee nrhiav chaw so,
  3Yawmsaub los tshwm rau lawv pom deb deb.
   Kuv hlub nej hauv txojkev hlub uas muaj mus ib txhis,
   vim li no kuv hlub nej ruaj khov mus li.
  4Yixayee uas yog tus nkauj dawb huv 'e,
  kuv yuav muab koj tsim dua,
   koj yuav raug muab tsim dua tshiab.
  Koj yuav coj nruas npuaj ua zam dua
   thiab tawm mus seev cev
   nrog cov uas ua lomzem ua ke.
  5Koj yuav rov cog vaj txiv hmab
   rau saum Xamali tej roob,
  cov uas cog kuj yuav cog
   thiab tau tej txiv ntawd noj.
  6Tseem yuav muaj ib hnub uas tus faj xwm
   yuav qw pem toj siab Efa‑i tebchaws tias,
  ‘Cia li sawv tsees,
   cia peb mus rau hauv Xi‑oo lauj,
  mus cuag Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv.’ ”
  7Yawmsaub hais li no tias, “Cia li hu nkauj
   zoo siab xyiv fab vim yog Yakhauj,
  thiab tsa suab qw
   vim yog ib tsoom tebchaws tus thawj.
  Cia li qhuas tshaj tawm hais tias,
   ‘Yawmsaub cawm nws haiv neeg dim,
   yog cov Yixayee uas tseem tshuav nyob.’
  8Saib maj, kuv yuav coj lawv
   tawm tebchaws sab ped los,
  thiab qaws lawv hauv qhov uas deb kawg
   hauv qab ntuj.
  Muaj cov neeg dig muag ceg tawv,
   thiab cov pojniam uas suab menyuam
   thiab cov uas mob plab nrog lawv los ua ke,
  lawv yuav los ua ib pab coob coob
   rau ntawm no.
  9Lawv yuav quaj laws los,
   thiab kuv yuav nplij lawv lub siab
   coj lawv rov los,
  kuv yuav coj lawv taug hav dej,
   yog txojkev tiaj uas lawv yuav tsis dawm,
  vim kuv ua Yixayee txiv
   thiab Efa‑i yog kuv tus tub hlob.

  10“Ib tsoom tebchaws 'e,
   cia li mloog Yawmsaub tej lus,
  thiab tshaj tawm rau hauv tej tebchaws
   ntawm ntug hiavtxwv uas deb deb hais tias,
  ‘Tus uas ntiab cov Yixayee khiav ri sua
   yuav qaws lawv rov los,
  thiab yuav tsom kwm lawv
   yam li tus yug yaj tsom kwm nws pab yaj.’
  11Rau qhov Yawmsaub
   twb txhiv Yakhauj cia lawm,
  thiab tso nws dim
   hauv tus uas muaj zog dua nws txhais tes.
  12Lawv yuav los qw zoo siab
   rau saum lub roob Xi‑oo,
  thiab lawv yuav zoo siab xyiv fab
   vim Yawmsaub tej hmoov zoo,
  yog tej qoob loo, tej cawv txiv hmab, tej roj,
   thiab tej yaj tej tshis tej nyuj cov menyuam.
  Lawv lub neej yuav zoo li
   lub vaj uas muaj dej ywg,
   lawv yuav tsis tsaug leeg dua li lawm.
  13Cov ntxhais hluas yuav zoo siab
   thiab yuav seev cev,
   cov tub hluas thiab cov laus yuav xyiv fab.
  Kuv yuav muab lawv txojkev quaj ntsuag
   ntxeev ua kev xyiv fab,
  kuv yuav nplij lawv thiab muab txojkev zoo siab
   hloov txojkev nyuaj siab chaw.
  14Kuv yuav muab tej qoob loo ntau nplua mias
   yug cov pov thawj tsau npo,
  kuv haiv neeg yuav txaus siab
   rau kuv tej qhov txhia chaw zoo.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  15Yawmsaub hais li no tias,
   “Tau hnov suab nrov hauv Lama,
   yog suab quaj ntsuag suab quaj lwj siab.
  Lachee quaj nws tej menyuam,
   nws tsis yuav tej lus nplij siab
   rau qhov nws tej menyuam tsis nyob lawm.”
  16Yawmsaub hais li no tias,
   “Cia li tswj lub suab quaj tseg los maj,
  thiab tauv lub kua muag ntawm koj qhov muag,
   rau qhov koj tes haujlwm yuav tau nqe zog,
  thiab lawv yuav rov
   hauv yeeb ncuab lub tebchaws los.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  17“Koj lub neej tom hauv ntej
   tseem muaj vam,
  thiab koj tej menyuam yuav rov los
   rau hauv lawv lub tebchaws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  18“Kuv tau hnov Efa‑i quaj hais tias,
   ‘Koj nplawm qhuab qhia kuv
  thiab kuv raug nplawm yam li
   tus menyuam nyuj uas tsis tau seej.
  Thov koj coj kuv rov qab
   mas kuv yuav tig rov los cuag koj,
   rau qhov koj yog kuv tus Vajtswv Yawmsaub.
  19Thaum kuv tig xubntiag mus lawd,
   kuv ntxeev dua siab.
  Thaum kuv raug qhuab qhia lawd,
   kuv ntaus kuv hauv siab.
  Kuv raug txaj muag thiab poob ntsej muag,
   rau qhov kuv ris txojkev txaj muag
   uas kuv ua thaum kuv tseem hluas.’
  20Efa‑i tsis yog tus tub uas kuv hlub lov?
   Nws tsis yog tus menyuam uas kuv nyiam lov?
  Kuv yws nws thaum twg,
   kuv kuj nco txog nws thaum ntawd.
  Vim li no kuv lub siab tseem nco txog nws,
   kuv yeej yuav khuvleej nws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  21“Koj cia li rhais phua qhia kev rau koj,
   cia li ua daim phiaj qhia kev rau koj,
  cia li ua tib zoo saib txoj niag kev
   yog txoj kev uas nej tawm mus ntawd.
  Yixayee uas yog tus nkauj dawb huv 'e,
   cia li rov qab los, cia li rov qab los
   rau hauv koj tej moos no.
  22Tus ntxhais uas tso kuv tseg 'e,
   koj yuav ywj fab ywj fwj ntev li cas?
  Yawmsaub tsim ib yam tshiab
   rau hauv lub ntiajteb,
   yog ib tug pojniam yuav tsom kwm tus txiv.”
23Cov Yixayee tus Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Thaum kuv pub lawv rov vam meej li qub, lawv yuav siv tej lus no hauv Yuda tebchaws thiab hauv lawv tej moos dua ib zaug, yog hais tias,
  “ ‘Lub chaw uas txojkev ncaj ncees nyob 'e,
   lub roob dawb huv 'e,
  thov Yawmsaub foom koob hmoov rau koj.’
24“Yuda thiab Yuda tej moos huvsi thiab cov uas ua liaj ua teb thiab cov uas yug yaj uas mus mus los los yuav nyob ua ke qhov ntawd.
  25“Kuv yuav ua kom
   lub siab uas qaug zog tsau npo,
  thiab txhua lub siab uas tsaug leeg
   kuv yuav pub kom muaj zog puv npo tuaj.”
26Tamsim ntawd kuv tsim dheev los thiab tsa muag ntsia, mas qhov uas kuv pw tsaug zog ntawd kuj ua rau kuv zoo siab.

Tej lus cog tseg tshiab

27Yawmsaub hais tias, “Saib nawj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas kuv yuav tseb noob neeg thiab noob tsiaj txhu rau hauv cov Yixayee thiab cov Yuda. 28Kuv ntsia ntsoov lawv thiab muab lawv dob thiab muab ua pob tag thiab ua kom puam tsuaj thiab coj xwm txheej phem los raug lawv li cas, kuv yuav ntsia ntsoov lawv thiab muab lawv tsim dua tshiab thiab muab cog dua ib yam li ntawd.” Yawmsaub hais li no ntag. 29“Thaum ntawd lawv yuav tsis hais dua tias,
   ‘Leejtxiv noj txiv hmab qaub,
   tus menyuam rhiab hniav.’
30Tiamsis txhua tus yuav tuag rau nws lub txim. Txhua tus uas noj txiv hmab qaub kuj yuav rhiab hniav.”

  31Yawmsaub hais tias, “Saib nawj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
  mas kuv yuav cog dua lus tshiab
   rau cov Yixayee thiab cov Yuda,
  32tsis thooj li uas kuv cog rau
   lawv tej poj koob yawm txwv
  rau thaum kuv cab lawv tes
   coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los.
  Kuv twb yog lawv tus txiv
   los lawv muab kuv tej lus cog tseg rhuav lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  33“No yog tej lus cog tseg uas kuv yuav cog
   rau cov Yixayee ua qab ncua sijhawm ntawd.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  “Kuv yuav muab kuv txoj kevcai
   tso rau hauv lawv,
   thiab sau cia rau hauv lawv lub siab.
  Kuv yuav ua lawv tus Vajtswv
   thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg.
  34Txhua tus yuav tsis qhia nws kwvtij zej zog
   thiab nws tej kwvtij txheeb
   kom paub Yawmsaub dua li lawm,
  rau qhov lawv txhua tus yeej yuav paub kuv
   txij tus yau kawg mus txog tus loj kawg.
  Kuv yuav zam lawv tej kev txhaum
   thiab tsis cim ntsoov lawv lub txim dua li lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  35Yawmsaub uas ua lub hnub
   ci pom kev nruab hnub,
  thiab teem caij nyoog rau lub hli
   thiab tej hnub qub ci rau hmo ntuj,
  thiab yog tus uas do hiavtxwv
   ntas tej niag nthwv nrov vig voog,
  nws lub npe yog Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   nws hais li no tias,
  36“Yog tej kevcai ruaj khov no
   ploj ntawm kuv xubntiag lawm,
  mas Yixayee caj ces yuav ploj ntais
   tsis ua ib haiv neeg rau ntawm kuv xubntiag mus ib txhis.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  37Yawmsaub hais li no tias, “Yog ntsuas tau
   saum nruab ntug,
  thiab tshuaj tau tej taw
   uas tiag hauv lub qab ntiajteb,
  ces kuv li muab Yixayee caj ces laim pov tseg
   vim txhua yam uas lawv tau ua ntawd.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
38Yawmsaub hais tias, “Lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas yuav muab lub nroog no tsim dua tshiab rau Yawmsaub, txij ntua ntawm lub chaw tsom faj Hananee mus txog lub rooj loog ntawm lub kaum loog. 39Thiab txoj hlua ntsuas yuav dhau plaws ncaj nraim mus txog lub pov roob Kale li tig mus txog Kau‑a. 40Tag nrho lub hav uas pov neeg tuag thiab tej tshauv, thiab tej teb tag nrho mus txog ntua lub hav Khiloo, mus txog lub Rooj Loog Nees ntawm kaum loog mus rau sab hnub tuaj, mas puavleej yog tej chaw uas dawb huv rau Yawmsaub. Lub nroog yuav tsis raug muab dob kiag cag lossis muab laim pov tseg dua mus ib txhis li.”