31

1“Hlăm ênuk anăn,” Yêhôwa lač, “Kâo srăng jing Aê Diê kơ jih jang găp djuê Israel, leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo.” 2Snei Yêhôwa lač:
  “Phung ƀuôn sang tlaih djiê hŏng đao gưm
   mâo leh klei pap hlăm kdrăn tač,
   tơdah kâo brei phung Israel mâo klei mdei.”
3Yêhôwa bi êdah leh kơ ñu mơ̆ng đưm, lač:
  “Kâo khăp leh kơ diih hŏng klei khăp hlŏng lar;
   kyuanăn kâo êwak diih hŏng klei jăk.
  4Kâo srăng lŏ mdơ̆ng ih,
   leh anăn diih srăng dôk kjăp,
  Ơ mniê êra hrông phung Israel!
   Diih srăng lŏ djă hgơr điêt ih
   leh anăn diih srăng nao kdŏ mbĭt hŏng phung ngă klei hơ̆k mơak.
  5Diih srăng lŏ pla phŭn boh kriăk ƀâo
   ti dlông čư̆ Samari;
  phung pla srăng pla,
   leh anăn srăng ƀơ̆ng boh gơ̆.
  6Kyuadah srăng mâo sa hruê tơdah phung gak srăng iêu hlăm čar kngư Êphraim:
   ‘Kgŭ bĕ, brei drei đĭ nao kơ ƀuôn Siôn,
   kơ Yêhôwa Aê Diê drei.’ ”
7Kyuadah snei Yêhôwa lač:
   “Mmuñ kraih hŏng klei hơ̆k mơak kyua phung Yakôp,
  leh anăn ur driâo kyua khua phung găp djuê mnuih;
   hưn bĕ, bi mni bĕ, leh anăn lač,
  ‘Ơ Yêhôwa, bi mtlaih bĕ phung ƀuôn sang ih,
   phung ăt dôk hlăm phung Israel.’
  8Nĕ anei, kâo srăng atăt diñu kbiă mơ̆ng čar dưr,
   leh anăn kâo srăng hrui bi kƀĭn diñu mơ̆ng anôk lăn ala kbưi hĭn,
  ti krah diñu phung bum ală leh anăn phung êwiên,
   phung mniê ba tian leh, leh anăn mniê đih pui,
   sa phung lu snăk srăng lŏ wĭt tinei.
  9Diñu srăng hriê hŏng klei hia,
   kâo srăng atăt diñu wĭt hŏng klei wah lač.
  Kâo srăng brei diñu êbat ti djiêu hnoh êa,
   ti sa bĭt êlan kpă ktuê êlan anăn diñu amâo têč hnêč ôh;
  kyuadah kâo jing ama kơ phung Israel,
   leh anăn phung Êphraim jing anak êkei kâo kkiêng tal êlâo.

  10Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ, Ơ phung găp djuê mnuih,
   leh anăn hưn klei anăn kơ phung plao ksĭ kbưi;
  ‘Pô prah prŭng leh phung Israel srăng lŏ bi kƀĭn digơ̆,
   leh anăn srăng răng kriê digơ̆ msĕ si sa čô mgăt biăp răng kriê biăp ñu.’
  11Kyuadah Yêhôwa bi tui leh phung Yakôp,
   leh anăn bi mtlaih leh digơ̆ mơ̆ng kngan pô ktang hĭn kơ digơ̆.
  12Digơ̆ srăng truh leh anăn mmuñ kraih ti dlông čư̆ Siôn,
   leh anăn digơ̆ srăng hơ̆k mơak kyua klei jăk Yêhôwa,
  kyua mdiê, kpiê leh anăn êa prăi boh ôliwơ,
   leh anăn kyua lu êđai biăp bê leh anăn êmô aseh;
  mngăt diñu srăng jing msĕ si war djam msah hĕ hŏng êa,
   leh anăn diñu amâo srăng lŏ ênguôt ôh.
  13Phung mniê êra hrông srăng hơ̆k êjai kdŏ,
   leh anăn phung êkei hlăk ai leh anăn phung êkei mduôn srăng mơak.
  Kâo srăng bi mlih klei kơŭ kyăm diñu jing klei hơ̆k mơak,
   kâo srăng bi juh diñu leh anăn brei kơ diñu klei hơ̆k mơak hrô kơ klei ênguôt.
  14Kâo srăng brei kơ phung khua ngă yang mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk hĭn,
   leh anăn phung ƀuôn sang kâo srăng trei hŏng klei jăk kâo,”

15 Snei Yêhôwa lač:
   “Hlăm ƀuôn Rama arăng hmư̆ asăp
  klei čŏk hia ênguôt,
   H'Račel dôk hia kyua phung anak ñu;
  ñu amâo tŭ ôh klei arăng bi juh ñu
   kyuadah phung anak ñu amâo lŏ dôk hdĭp ôh.”
16Snei Yêhôwa lač:
   “Đăm lŏ hia ôh,
  đăm ƀlĕ êa ală ôh;
   kyuadah bruă diih srăng mâo klei mưn,”

   “Leh anăn diñu srăng wĭt mơ̆ng čar phung roh diñu.”
  17“Mâo klei čang hmăng kơ ênuk êdei,”

   “Leh anăn phung anak diih srăng wĭt kơ čar diñu pô.
  18Kâo hmư̆ leh phung Êphraim krao,
   ‘Ih mkra kâo leh msĕ si sa drei êđai êmô ka arăng mjuăt,
  leh anăn kâo tŭ leh klei anăn;
   atăt bĕ kâo wĭt čiăng kơ kâo dưi lŏ mâo klei jăk jĭn,
   kyuadah ih jing Yêhôwa Aê Diê kâo.
  19Kyuadah leh kâo lui wir, kâo lŏ kmhal;
   leh arăng mjuăt kâo, kâo pah ti pha kâo pô;
  kâo hêñ leh, leh anăn kâo rŭng răng,
   kyuadah kâo gui klei hêñ mơ̆ng ênuk kâo hlăk ai.’
  20Djŏ mơ̆ phung Êphraim jing anak êkei kâo khăp?
   Djŏ mơ̆ diñu jing anak kâo hơiêng?
  Kyuadah dŭm bliư̆ kâo blŭ bi kdơ̆ng hŏng ñu,
   kâo ăt hdơr kơ ñu mơh.
  Kyuanăn ai tiê kâo hnĭng,
   sĭt nik kâo srăng pap kơ ñu,”


  21“Mdơ̆ng bĕ mnơ̆ng bi knăl atăt gai,
   mdơ̆ng bĕ gơ̆ng ktrâo êlan;
  ksiêm bi nik êlan prŏng,
   ktuê êlan anăn ih êbat leh.
  Lŏ wĭt bĕ, Ơ mniê êra hrông Israel,
   lŏ wĭt bĕ kơ jih jang ƀuôn prŏng ih.
  22Dŭm boh sui diih srăng hiu rưng,
   Ơ anak mniê amâo sĭt suôr ôh?
  Kyuadah Yêhôwa hrih leh sa mnơ̆ng mrâo ti lăn ala:
   sa čô mniê mgang sa čô êkei.”
23Snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: “Lŏ sa bliư̆ diñu srăng yua klei blŭ anei hlăm čar Yuđa leh anăn jih jang ƀuôn prŏng ñu, tơdah kâo lŏ brei klei jăk jĭn kơ diñu: ‘Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ diih, Ơ anôk klei kpă ênô dôk, Ơ kbuôn doh jăk!’ 24Čar Yuđa leh anăn jih jang ƀuôn prŏng ñu srăng dôk tinăn hrăm mbĭt, wăt phung ngă hma leh anăn phung hiu mbĭt hŏng biăp diñu. 25Kyuadah kâo srăng bi mơak phung êdu ai, leh anăn kâo srăng bi mđĭ ai phung ênguôt.” 26Hlăk anăn kâo mdih leh anăn dlăng, kâo pĭt leh êđăp ênang.

Klei Bi Mguôp Mrâo

27“Nĕ anei, ênuk srăng truh,” Yêhôwa lač, “tơdah kâo srăng rah sang Israel leh anăn sang Yuđa hŏng mjeh mnuih leh anăn mjeh hlô mnơ̆ng. 28Msĕ si kâo ksiêm dlăng leh kơ diñu čiăng buč, bi klưh, mdlưh, bi rai, leh anăn bi truh klei jhat, msĕ snăn mơh kâo srăng răng kriê diñu čiăng mdơ̆ng leh anăn pla,” Yêhôwa lač. 29 “Hlăm hruê anăn diñu amâo srăng lŏ lač ôh,
  ‘Phung ama ƀơ̆ng leh boh kriăk ƀâo msăm,
   leh anăn êgei phung anak tĭng.’
30Ƀiădah grăp čô srăng djiê kyua klei soh ñu pô; grăp čô hlei pô ƀơ̆ng boh kriăk ƀâo msăm srăng tĭng êgei ñu pô.”

  31 “Nĕ anei, ênuk srăng truh,” Yêhôwa lač,
   “tơdah kâo srăng ngă sa klei bi mguôp mrâo
  mbĭt hŏng sang Israel,
   leh anăn sang Yuđa,
  32amâo djŏ ôh msĕ si klei bi mguôp
   kâo ngă leh hŏng phung aê diñu
  tơdah kâo djă ti kngan diñu
   čiăng atăt diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip,
  klei kâo bi mguôp anăn diñu gao leh,
   wăt tơdah kâo jing msĕ si ung diñu dưn,” Yêhôwa lač.
  33 “Ƀiădah snei jing klei bi mguôp kâo srăng ngă hŏng sang Israel leh êgao ênuk anăn,” Yêhôwa lač:
   “Kâo srăng dưm klei bhiăn kâo hlăm lam diñu,
  leh anăn kâo srăng čih klei bhiăn anăn ti ai tiê diñu;
   leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu
   leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo.
  34 Grăp čô amâo srăng lŏ bi hriăm ôh pô riêng gah ñu
   leh anăn ayŏng adei ñu, lač, ‘Thâo kral bĕ Yêhôwa,’
  kyuadah jih jang diñu srăng thâo kral kâo,
   dơ̆ng mơ̆ng pô điêt hĭn truh kơ pô prŏng hĭn,” Yêhôwa lač.
  “Kyuadah kâo srăng pap brei klei wê diñu,
   leh anăn kâo amâo srăng lŏ hdơr klei soh diñu ôh.”
35Snei Yêhôwa lač:
   Pô brei yang hruê mtrang êjai hruê
  leh anăn bi kčah leh kơ mlan leh anăn kơ mtŭ mtrang êjai mlam,
   pô bi kpư̆ êa ksĭ brei gơ̆ poh yă —
   Yêhôwa kơ phung kahan jing anăn ñu:
  36“Knŏng tơdah klei bhiăn anăn luč leh mơ̆ng ti anăp kâo,” Yêhôwa lač,
   “snăn mơh phung anak čô Israel srăng tuč ruê̆,
   hlŏng lar amâo lŏ jing sa găp djuê ti anăp kâo.”
37Snei Yêhôwa lač:
   “Knŏng tơdah arăng dưi mkă phung adiê ti dlông,
  leh anăn knŏng tơdah arăng dưi ksiêm atur lăn ala ti gŭ,
   hlăk anăn kâo srăng bi luč hĕ jih jang phung anak čô Israel
   kyua jih jang klei diñu ngă leh,”

38“Nĕ anei, ênuk srăng truh,” Yêhôwa lač, “tơdah arăng lŏ mdơ̆ng ƀuôn prŏng kơ Yêhôwa dơ̆ng mơ̆ng sang tum Hananel truh kơ Ƀăng Jang Kiêng. 39Klei arăng mkă srăng truh kbưi hĭn, kpă phă kbuôn Garep, leh anăn mơ̆ng anăn srăng wir phă Gôa. 40Kluôm jih tlung atâo leh anăn hbâo, wăt jih jang hma kbưi hĭn hlue êa hnoh Kidrôn, truh kơ kiêng Ƀăng Jang Aseh phă ngŏ, srăng jing anôk pioh brei kơ Yêhôwa. Hlŏng lar arăng amâo srăng lŏ buč ñu ôh kăn srăng lŏ mdlưh ñu rei.”