32

Y-Yêrêmi Rvăt Mir Gay Tâm Nal Nau Mplơ̆ Sĭt Bu Nă

1Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi tâm năm rơh jê̆t Y-Sêdêkia jêng hađăch Yuda, jêng năm rơh jê̆t ma pham Y-Nebukatnetsar chiă uănh. 2Tâm rnôk nĕ phung tahan hađăch Babilôn gŭ nchueng lơh ƀon Yêrusalem, jêh ri bu krŭng jêh kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi tâm nhuang ngih, phung tahan gak tâm ngih hađăch Yuda. 3Yorlah Y-Sêsêkia hađăch Yuda hŏ krŭng jêh ôbăl, lah: "Moh nau may mbơh lor, lah, 'pô aơ Yêhôva lah: Aơ, gâp jao ƀon toyh aơ ma ti hađăch Babilôn, jêh ri păng mra dơi pit in ôbăl; 4Y-Sêdêkia hađăch Yuda mâu mra klaih ôh bơh ti phung Kaldê, ƀiălah nanê̆ ngăn bu mra jao ôbăl tâm ti hađăch Babilôn, jêh ri ôbăl mra ngơi ma hađăch Babilôn, mbung ndrăng mbung, măt uănh măt; 5hađăch nhŭp Y-Sêdêkia leo nsĭt rlet Babilôn, păng mra gŭ ta nây kŏ tât gâp chop khâl păng, Yêhôva lah. Nđâp lah khân may tâm lơh đah phung Kaldê kađôi, may mâu mra dơi ôh."
6Y-Yêrêmi lah; "Yêhôva ngơi ma gâp lah: 7Aơ, Y-Hanamel kon buklâu Y-Salum kônh may mra văch ma may jêh ri lah, 'Rvăt hom mir gâp ta ƀon Anathôt, yorlah nau dơi chuai ma rnoh prăk jêng di ma may.' 8Pôri Y-Hanamel kon bu klâu kônh gâp, văch ma gâp tâm nhuang ntŭk phung tahan gak, tĭng nâm nau Yêhôva ngơi. jêh ri lah ma gâp, 'Rvăt hom mir gâp ta ƀon Anathôt tâm bri Benjamin, yorlah nau vay dơi geh jêh ri chuai jêng ndơ ma may; rvăt hom păng ăn ma may nơm; pôri gâp gĭt nau nây jêng nau Yêhôva ngơi!
9"Jêh ri gâp rvăt mir ta ƀon Anathôt bơh Y-Hanamel kon kônh gâp, jêh ri klăp rnoh prăk ăn ma păng, jêt ma pơh sêkel prăk. 10Gâp chih amoh săk ta sămƀŭt rvăt, kđâm păng, jă bunuyh mbơh gĭt nanê̆ jêh ri rnhueh rnoh prăk ta kalơ njing. 11Jêh ri gâp sŏk săm ƀŭt rvăt, kđâm jêh geh nau vay tâm nkol chih jêh tâm nĕ, jêh ri sămƀŭt chih kơt mâu geh kđâm ôh; 12jêh ri gâp ân săm ƀŭt rvăt nây ma Y-Baruk kon buklâu Y-Nêria sau Y-Mahseya, ta năp Y-Hanamel kon kônh gâp, ta năp bunuyh mbơh gĭt nanê̆ phung nây chih kach amoh khân păng ta săm ƀŭt rvăt, jêh ri ta năp lĕ rngôch phung Yuda gŭ tâm nhuang ntŭk phung tahan gak. 13Gâp ntĭnh ma Y-Baruk ta năp khân păng, lah, 14"Pôaơ Yêhôva ma phung tahan Brah Ndu Israel lah: Sŏk hom sămƀŭt rvăt aơ, sămƀŭt lĕ kđâm jêh, nđâp sămƀŭt ê hŏ kđâm ôh, dơm ăn khân păng tâm yăng gay dơi prăp jŏ. 15Yorlah pô aơ nau Yêhôva ma phung tahan Brah Ndu Israel lah: Bu mra rvăt đŏng ngih, mir, jêh ri đang play kriăt ƀâu tâm bri aơ.'
16"Jêh ri gâp jao sămƀŭt rvăt nây ma Y-Baruk kon bu klâu Y-Nêria, gâp mbơh sơm ma Yêhôva, lah: 17Ơ Yêhôva Brah Ndu ơi! may yơh geh nau brah toyh jêh ri mpang ti may rhăk jêh trôk jêh ri neh ntu; mâu geh ôh du ntil nau jêng jêh ir ma may. 18may tâm mpơl nau yô̆ âk rbăn nuyh, ƀiălah ăn tŭp nau jêng tih phung mbơ̆ tât ma phung kon sau khân păng thoi pakơi. may jêng Brah Ndu dŭt toyh, jêng Nơm geh nau brah, amoh may jêng Yêhôva ma phung tahan, 19geh nau blau mĭn toyh jêh ri brah dơi ƀư lĕ rngôch; nơm gŭ uănh ma lĕ rngôch trong bunuyh, ăn nau nkhôm ma ăp nơm bunuyh tĭng nâm trong păng, jêh ri tĭng nâm play tă bơh kan păng ƀư; 20nơm tâm mpơl jêh nau mbên jêh ri nau khlay ir ar tâm n'gor bri Êjipt n'ho tât ma nar aơ tâm bri Israel jêh ta nklang lĕ rngôch mpôl băl bunuyh, jêh ri ăn amoh may geh nau lư n'găr jêh, nâm bu geh jêh tâm nar aơ. 21may hŏ njŭn leo jêh phung ƀon lan may Israel du luh tă bơh n'gor bri Êjipt geh nau mbên jêh ri nau khlay ir ar, ma mpang ti katang jêh ri ti yơr jêh, jêh ri nau nkrit toyh. 22May hŏ ăn jêh bri aơ ma khân păng, bri may hŏ ton săk jêh ma phung che khân păng kăl e gay ăn ma khân păng, du mlâm bri geh ndơ sông sa rmeh ler."
23Khân păng lăp sŏk chăm jêh bri nây. Ƀiălah khân păng mâu ŭch tông bâr may ôh, mâu lĕ ŭch chuat hăn tĭng nau vay may; khân păng mâu ôh du ntil tâm lĕ rngôch nau may ntăm jêh ma khân păng. Yor nây may ăn tât jêh lĕ nau mhĭk aơ ma khân păng.
24"Aơ, ăp ntŭk pôih! Khân păng hŏ nchueng tât êp ƀon toyh, gay lơh pit in păng.
 Yor ma tak đao, sa sât ji ngot nau ji tưp, bu jao jêh ƀon aơ tâm ti phung Kaldê dôl tâm lơh đah khân păng. Nau may ngơi hŏ jêng nanê̆ ngăn jêh, aơ, may hŏ saơ nau nây.
25Ơ Yêhôva, may hŏ ngơi lah jêh ma gâp: 'Rvăt hom mir ma rnoh prăk jêh ri joi hom bunuyh mbơh gĭt nanê̆'… nđâp lah bu jao jêh ƀon aơ tâm ti phung Kaldê kađôi."
26Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi:
27Aơ, gâp jêng Yêhôva Brah Ndu ma lĕ rngôch bunuyh, geh lĕ moh nau jêr ir ma gâp mâu dơi ƀư ôh? 28Yor ri, Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp jao ƀon aơ tâm ti phung Kaldê jêh ri ma ti Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn, jêh ri păng mra lơh pit in.
29Phung Kaldê dôl tâm lơh đah ƀon aơ mra văch tât su ƀon aơ, mpoh ŭnh jêh ri su ro, su nđâp ma ngih bu su ndơ ƀâu kah nhhơr ma brah Baal ta kalơ chor, jêh ri bu nkhŭt ndơ nhhơr nhêt ăn ma brah êng, gay nsônh nuih gâp.
30Yorlah phung kon Israel jêh ri phung kon Yuda, ntơm bơh nôk khân păng mom, ƀư kanŏng nau mhĭk ta năp măt gâp; yorlah phung kon Israel kanŏng nsônh ăn gâp ji nuih yor kan ti khân păng ƀư, Yêhôva lah.
31Ƀon aơ ŭch n'hao nau gâp ji nuih jêh ri nau nuih ntơm bơh nar bu ndâk păng n 'ho tât nar aơ, pôri gâp mra ƀư rai păng tra năp măt gâp. 32Yorlah lĕ rngôch nau mhĭk phung kon Israel jêh ri phung kon Yuda hŏ ƀư gay nsônh nuih gâp, phung hađăch khân păng, phung kôranh khân păng, phung kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh nơm mbơh lor khân păng, phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem đŏng. 33Khân păng ndôn kơi khân păng ma gâp jêh ri pôn muh măt khân păng; nđâp lah gâp hŏ nti khân păng, ƀa ƀơ kađôi, khân păng mâu ŭch iăt ro, jêh ri mâu dơn nau ntĭm nti. 34Khân păng hŏ ndâk jêh ndơ gâp tâm rmot tâm trôm ngih bu ntơ ma Amoh gâp, gay ƀư ƀơ̆ ƀơch. 35Khân păng hŏ ndâk jêh ntũk prêh kalơ ăn ma brah Baal tâm rlũng kon buklâu Y-Hinôm, gay nhhơr ma brah Môlok phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur khân păng tâm ŭnh, nây jêng nau gâp mâu geh ntăm ma khân păng ôh, mâu mâp lĕ mĭn ma nau nây, gay ma khân păng ƀư nau gâp tâm rmot aơ, gay ăn phung Yuda ƀư tih.
36"Yor nây Yêhôva Brah Ndu Israel lah nau aơ di ma ƀon may lah aơ.
 Bu jao jêh ƀon aơ tâm ti hađăch Babilôn ma đao dau, nau sa sât ji ngot jêh ri nau ji tưp;
37aơ, gâp mra rgum tâm rƀŭn khân păng tă bơh lĕ rngôch bri gâp mprơh khân păng yor ma gâp hao nuih jêh ri khek ngăn. Gâp mra njŭn khân păng plơ̆ sĭt ma ntũk aơ, jêh ri gâp mra ăn khân păng gŭ ma nau đăp rmên. 38Khân păng mra jêng phung ƀon lan gâp, jêh ri gâp mra jêng Brah Ndu khân păng. 39Gâp mra ăn ma khân păng du nuih n'hâm jêh ri du trong, gay ma khân păng dơi klach yơk ma gâp n'ho ro, nau nây jêng ueh ma khân păng nơm jêh ri jêng ueh ma phung kon sau khân păng kăndơ̆. 40Gâp mra ƀư nau tâm rnglăp n'ho ro đah khân păng, gay ma gâp mâu lơi ôh nau ƀư ueh ma khân păng; jêh ri gâp mra dơm nau klach yơk ma gâp tâm nuih n'hâm khân păng, gay ma khân păng mâu chalơi ôh gâp. 41Gâp mra maak ƀư nau ueh ma khân păng, jêh ri gâp mra tăm khân păng ma nau ngăn tâm bri aơ, ma lĕ nuih n'hâm jêh ri ma lĕ huêng gâp.
42"Yêhôva ngơi lah pô aơ: Nâm bu gâp hŏ ăn tât jêh nau mhĭk toyh ma phung ƀon lan aơ, tâm ban pô nây lĕ gâp mra ăn tât ma khân păng lĕ nau ueh gâp, hŏ ton jêh ma khân păng, 43Bu mra rvăt mir tâm bri aơ, ma bri nây may ngơi aƀaơ ri, Păng lĕ jêng rngol jêh, mâu geh bunuyh gŭ ôh, mâu lĕ hôm geh mpô mpa; bu jao jêh ôbăl tâm ti phung Kaldê? 44Bu mra rvăt mir ma prăk, jêh ri bu mra chih sămƀŭt rvăt, jêh ri kđâm, joi bu nuyh nơm gĭt nanê̆ ma sămƀŭt rvăt tâm bri Benjamin, tâm ntŭk văr jŭm ƀon Yêrusalem, jêh ri tâm lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda, tâm lĕ rngôch bri kalơ dor, jêh ri lĕ rngôch bri neh lâng, jêh ri tâm lĕ rngôch ƀon bri rđŭng padâng. Yorlah gâp mra ăn phung jêng bu nă plơ̆ sĭt tay đŏng, Yêhôva lah.