32

Giê-rê-mi-a Mua Cánh Ðồng

1Có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a vào năm thứ mười của triều đại Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám triều đại Nê-bu-cát-nê-xa. 2Lúc đó quân đội của vua Ba-by-lôn đang bao vây Giê-ru-sa-lem, và Tiên Tri Giê-rê-mi-a đang bị giam trong doanh trại của đội quân thị vệ của vua Giu-đa, 3bởi vì Xê-đê-ki-a vua Giu-đa đã ra lịnh giam ông ở đó. Số là Xê-đê-ki-a nói, “Tại sao ông nói tiên tri và bảo rằng, ‘CHÚA phán thế nầy, Ta sẽ ban thành nầy vào tay vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ chiếm lấy thành. 4Xê-đê-ki-a vua Giu-đa sẽ không thoát khỏi tay quân Canh-đê đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lôn. Nó sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn, mặt đối mặt. 5Hắn sẽ bắt Xê-đê-ki-a đem qua Ba-by-lôn, và nó sẽ cứ ở đó cho đến khi Ta thăm viếng nó,’ CHÚA phán. ‘Vì thế việc các ngươi chiến đấu chống lại quân Canh-đê sẽ thành công sao?’”
6Giê-rê-mi-a nói, “Có lời của CHÚA đến với tôi, 7‘Ha-na-mên con của Sanh-lum chú của ngươi sẽ đến gặp ngươi và nói, “Xin anh mua cánh đồng của em ở A-na-thốt đi, vì anh là người có quyền mua nó.”’”
8Quả đúng y như vậy, Ha-na-mên người em chú bác của tôi đã đến thăm tôi trong doanh trại của đội quân thị vệ y như lời CHÚA đã phán, và chú ấy nói với tôi, “Xin anh mua cánh đồng của em ở A-na-thốt trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min, vì quyền được mua và làm chủ cánh đồng đó thuộc về anh; xin anh mua nó cho anh đi.” Bấy giờ tôi biết chắc đó là lời CHÚA.
9Vậy tôi mua cánh đồng ở A-na-thốt của Ha-na-mên em chú bác của tôi. Tôi đã cân tiền và trao cho chú ấy. Cả thảy là mười bảy sê-ken bạc. 10Tôi ký giấy chủ quyền, nhờ đóng ấn thị thực vào, nhờ người ký vào làm chứng, và cân bạc trả tiền. 11Sau đó tôi lấy giấy chủ quyền có ghi rõ các điều khoản niêm phong lại và cũng làm một bản sao nữa. 12Ðoạn tôi trao văn tự mua bán ấy cho Ba-rúc con của Nê-ri-a quê ở Mát-sê-a, trước mặt Ha-na-mên em chú bác của tôi, trước mặt các nhân chứng đã ký tên vào giấy chủ quyền, và trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi chứng kiến trong doanh trại của đội quân thị vệ. 13Trước mặt những người ấy tôi ra lệnh cho Ba-rúc rằng, 14“CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, ‘Hãy đem các văn kiện pháp lý nầy, tức bản chính và bản sao giấy chủ quyền bất động sản, cất chúng vào một cái hũ sành, để chúng có thể được giữ khỏi bị hư lâu ngày,’ 15vì CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Nhà cửa, ruộng rẫy, và vườn nho sẽ lại được mua bán trong xứ nầy.’”

Cầu Xin Ðược Thông Hiểu

16Sau khi tôi trao giấy chủ quyền cho Ba-rúc con của Nê-ri-a, tôi cầu nguyện với CHÚA rằng, 17“Lạy CHÚA Hằng Hữu, kìa, chính Ngài đã dựng nên trời và đất bằng quyền năng lớn lao và bằng cánh tay đưa ra của Ngài. Không có việc gì Ngài chẳng làm được. 18Ngài bày tỏ lòng nhân từ với muôn ngàn người và báo trả tội lỗi của ông bà cha me trên con cháu họ. Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng vĩ đại; danh Ngài là CHÚA các đạo quân. 19Ý định của Ngài thật lớn lao; công việc của Ngài thể hiện quyền năng diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của con cái loài người để báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ và tùy theo hậu quả của việc họ làm. 20Ngài đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ trong đất Ai-cập mà cho đến nay người ta vẫn nhớ. Trong I-sơ-ra-ên và giữa mọi người trên đất, Ngài đã làm danh Ngài được tôn kính như đã thấy ngày nay. 21Ngài đã đem dân I-sơ-ra-ên của Ngài ra khỏi đất Ai-cập bằng những dấu kỳ và phép lạ, bằng bàn tay quyền năng và cánh tay đưa ra thực hiện những việc khủng khiếp kinh hoàng. 22Ngài đã ban cho họ xứ nầy, xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ tiên của họ, một xứ đượm sữa và mật. 23Họ đã vào và chiếm lấy xứ ấy, nhưng họ chẳng vâng theo tiếng Ngài, hay đi theo luật pháp của Ngài. Họ chẳng làm theo những điều Ngài dạy bảo họ phải làm. Vì thế, Ngài đã cho tai họa nầy xảy đến trên họ.
24Kìa là những ụ đất tấn công thành! Chúng đến để chiếm lấy thành. Vì gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch, thành sẽ bị trao vào tay của người Canh-đê, những kẻ công phá nó. Những gì Ngài đã phán đều xảy ra như Ngài đang thấy. 25Lạy CHÚA Hằng Hữu, Ngài đã phán với con, ‘Hãy lấy tiền mua cánh đồng và tìm những người làm chứng.’ Thế nhưng thành lại bị trao vào tay người Canh-đê!”

Lời Hứa về Sự Hồi Hương

26Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a, 27“Này, Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của mọi loài xác thịt. Có điều gì khó quá cho Ta chăng?” 28Vậy nên CHÚA phán thế nầy, “Này, Ta sẽ ban thành nầy vào tay người Canh-đê, vào tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn; nó sẽ chiếm lấy thành ấy. 29Người Canh-đê sẽ đánh hạ thành nầy. Chúng sẽ đến, phóng hỏa thành, và thiêu rụi nó. Chúng sẽ thiêu rụi những nhà dân thành đã dùng sân thượng để dâng của tế lễ cho Ba-anh và đổ rượu dâng của lễ quán cho các thần khác, khiến cho Ta nổi giận, 30bởi vì dân I-sơ-ra-ên và dân Giu-đa chỉ làm những điều tội lỗi trước mặt Ta từ khi chúng lập quốc đến giờ, và bởi vì dân I-sơ-ra-ên chỉ chọc giận Ta bằng những việc do tay chúng làm ra,” CHÚA phán.
31“Từ ngày thành nầy được dựng nên cho đến bây giờ, nó cứ liên tục chọc cho Ta giận và phải nổi cơn thịnh nộ, cho nên Ta sẽ dẹp bỏ nó cho khuất mắt Ta. 32Thật vậy dân I-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã làm mọi điều tội lỗi để chọc giận Ta – tức chúng, các vua của chúng, các quan của chúng, các tiên tri của chúng, các tư tế của chúng, dân Giu-đa, và dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 33Chúng đã xây lưng lại với Ta chứ không quay mặt hướng về Ta, dù ngày nào Ta cũng kiên trì dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe để ghi nhận sự chỉ bảo của Ta. 34Chúng đem những thần tượng gớm ghiếc dựng lên trong nhà được gọi bằng danh Ta và làm cho nhà ấy ra ô uế. 35Chúng xây những nơi cao để thờ phượng Ba-anh trong Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm, và để dâng các con trai và các con gái của chúng cho Mô-lếch, và khiến cho Giu-đa phạm tội, dù Ta không hề sai bảo chúng, và Ta cũng chẳng hề nghĩ rằng chúng sẽ làm những việc gớm ghiếc như thế.”
36Vì thế bây giờ, CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy về thành nầy mà các ngươi nói, “Nó bị trao vào tay của vua Ba-by-lôn bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch.” 37“Này, Ta sẽ gom nhóm chúng về từ những xứ mà Ta đã xua chúng đến trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, và trong cơn cực kỳ tức giận của Ta. Ta sẽ đem chúng về lại nơi nầy, và Ta sẽ cho chúng được an cư lạc nghiệp ở đây. 38Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng. 39Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng và một con đường, để chúng sẽ kính sợ Ta luôn luôn, hầu chúng sẽ được phước và con cháu của chúng sau nầy sẽ được phước. 40Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng chúng, để chúng không lìa bỏ Ta nữa. 41Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, và Ta sẽ lấy sự thành tín mà hết lòng và hết linh hồn trồng chúng xuống trong đất nầy.”
42CHÚA phán thế nầy, “Như Ta đã đem mọi tai họa giáng trên dân nầy, Ta cũng sẽ đem mọi phước hạnh Ta đã hứa để ban cho chúng. 43Ruộng vườn sẽ được mua trong xứ nầy, nơi các ngươi bảo rằng đó là xứ hoang vu không người và không súc vật ở, một xứ đã bị phó vào tay dân Canh-đê. 44Người ta sẽ lấy tiền mua ruộng tậu vườn. Các giấy chủ quyền sẽ được ký tên, đóng dấu, và thị thực trong đất Bên-gia-min, trong các miền chung quanh Giê-ru-sa-lem, trong các thành của Giu-đa, trong các thành trên các cao nguyên, trong các thành dưới các thung lũng, và trong các thành ở miền nam, vì Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của chúng trở về,” CHÚA phán.