32

Yelemi yuav daim teb ntawm Anathau

1Nuav yog tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi rua xyoo kaum kws Xentekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta, hab yog xyoo kaum yim kws Nenpukhanexa ua vaajntxwv. 2Thaus ntawd vaajntxwv Npanpiloo cov tub rog saamswm vej lub nroog Yeluxalee hab Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug kuj raug muab kaw rua huv cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog kws nyob huv Yuta tug vaajntxwv lub vaaj.
3Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya tau muab Yelemi kaw hab has tas, “Ua caag koj cev Vaajtswv lug has tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav muab lub nroog nuav rua huv vaajntxwv Npanpiloo txhais teg, hab nwg yuav txeeb tau lub nroog nuav. 4Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya yuav tswv tsw dim cov Kheentia txhais teg, tes nwg yuav raug muab cob rua huv vaajntxwv Npanpiloo txhais teg tag tag le, hab yuav tau nrug vaajntxwv Npanpiloo sws txuas lug ntawm ncauj hab pum nwg tim ntsej tim muag. 5Vaajntxwv Npanpiloo yuav coj Xentekhiya moog rua Npanpiloo, mas Xentekhiya yuav nyob hov ntawd moog txug thaus kuv rau txem rua nwg. Txawm yog koj ua rog rua cov Kheentia los koj yuav kov tsw yeej. Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”
6Yelemi has tas, “Yawmsaub has tej lug tuaj rua kuv tas, 7Saib maj, koj txwv ntxawm Salu tug tub Hanamee yuav tuaj cuag koj hab has tas, ‘Ca le yuav kuv daim teb ntawm Anathau, tsua qhov koj muaj feem txhwv yuav ua koj tug.’ 8Mas kuv tug kwvtij Hanamee tuaj cuag kuv ntawm cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog lawv le tej lug kws Yawmsaub tau has rua kuv lawm, mas Hanamee has tas, ‘Ca le yuav kuv daim teb ntawm Anathau kws nyob huv Npeeyamee tebchaws, tsua qhov koj muaj feem tuav ua koj tug hab txhwv rua koj. Ca le yuav maj.’ Mas kuv txhad paub tas nuav yog Yawmsaub le lug tag.
9“Mas kuv txhad yuav daim teb huv Anathau ntawm kuv tug kwvtij Hanamee, hab kuv kiv kaum xyaa sekee nyaj rua nwg. 10Kuv txhad sau npe rua huv daim ntawv teb hab ntaus hom thawj rua, muaj timkhawv hab muab teev kiv nyaj rua. 11Kuv txhad txais daim ntawv yuav teb kws ntaus hom thawj rua lawm kws muaj ntsab lug muag hab yuav, hab daim ntawv kws tsw tau ntaus hom thawj. 12Mas kuv muab daim ntawv yuav teb rua Npalu kws yog Neliya tug tub, taab meeg kuv tug kwvtij Hanamee hab cov timkhawv kws teev npe rua daim ntawv yuav teb hab taab meeg cov Yutai suavdawg kws nyob quas tsawg huv cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog. Npalu yawm yog Maxeya. 13Kuv txhad has rua Npalu taab meeg puab tas, 14‘Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Ca le coj daim ntawv teb nuav moog, yog daim kws ntaus hom thawj rua hab daim kws tsw ntaus, mas muab ntim rua huv ib lub hub aav txhad nyob tau ntev, 15tsua qhov Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Tej vaaj tse tej teb hab tej vaaj txwv maab huv lub tebchaws nuav yuav raug muab muag hab yuav dua ib zag hab.’
16“Thaus kuv muab daim ntawv yuav teb rua Neliya tug tub Npalu lawm, kuv thov Yawmsaub has tas, 17Au Vaajtswv Yawmsaub, koj yog tug kws swv koj tug fwjchim luj kawg hab koj tsaa hlo koj txhais npaab tswm ntuj tswm nplajteb. Tsw muaj ib yaam daabtsw kws koj ua tsw tau. 18Koj yog tug kws ua txujkev hlub ruaj khov tshwm rua ntau txheeb leej, hab rau txem rua tug tuabneeg kws ua txhum tej mivnyuas kws tshwm lug tom qaab. Au Vaajtswv kws luj kawg hab muaj fwjchim luj, koj lub npe yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. 19Koj yog lub chaw sablaaj ntxwg nug zoo heev hab koj tej num muaj fwjchim luj kawg. Koj lub qhov muag pum ntsoov txhua yaam kws tuabneeg ua, hab pub nqe zug rua txhua tug lawv le kws puab xyum ua puab lub neej hab pub lawv le tej kws puab ua. 20Koj yog tug kws ua txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj tshwm rua huv Iyi tebchaws, hab lug txug naj nub nwgnuav kuj ua tshwm rua huv Yixayee tebchaws hab huv plawv ib tsoom tuabneeg, hab ua koj lub npe nchaa moo quas lug yaam le naj nub nwgnuav. 21Koj ua txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj coj koj haiv tuabneeg Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug, koj swv koj txhais teg kws muaj fwjchim hab tsaa hlo koj txhais npaab hab ua kuas muaj kev txhawj kev ntshai kawg le. 22Koj muab lub tebchaws nuav rua puab, yog lub tebchaws kws koj tau cog lug tseg rua puab tej laug tas yuav pub rua puab, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg quas ndo. 23Puab tau txeem lug hab tuav tau lub tebchaws nuav ua puab tug. Tassws puab tsw noog koj lug hab tsw ua lawv le koj txuj kevcai hab tsw ua ib yaam daabtsw lawv le koj has kuas puab ua hlo le. Vem le nuav koj txhad tso tej xwm txheej phem nuav huvsw lug raug puab.
24“ ‘Saib maj, tub tib tej chaw sab vej yuav txeeb lub nroog lawm. Vem tej nav ntaaj hab kev tshaib nqhes hab mob kis lub nroog tub raug muab rua huv cov Kheentia kws saamswm ua rog ntawd txhais teg lawm. Tej lug kws koj has tub muaj lawv le ntawd lawm, koj yeej pum ntsoov. 25Au Vaajtswv Yawmsaub, txawm yog lub nroog nuav raug muab rua huv cov Kheentia txhais teg lawm, los koj tseed has rua kuv tas, Rhu nyaj yuav daim teb hab nrhav timkhawv.’ ”
26Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 27“Saib maj, kuv yog Yawmsaub, yog ib tsoom tuabneeg tug Vaajtswv, muaj ib yaam daabtsw twg kws kuv ua tsw tau lov? 28Vem le nuav Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv saamswm muab lub nroog nuav cob rua huv cov Kheentia txhais teg hab muab cob rua vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txhais teg mas nwg yuav txeeb tau. 29Cov Kheentia kws ua rog ntaus lub nroog nuav yuav tuaj muab lub nroog nuav hlawv kub nyab taag, hab yuav kub tej tsev kws puab hlawv xyaab xyeem rua daab Npa‑aa hab laub cawv txwv maab xyeem rua luas tej daab sau puab txheej tsev laag tshaav, zwg kuas kuv chim. 30Yixayee caaj ceg hab Yuta caaj ceg tsw tau ua ib yaam daabtsw zoo tsuas yog ua kev phem rua kuv pum txwj thaus yau lug le xwb. Yixayee caaj ceg tsw tau ib yaam daabtsw le, puab txhais teg tsuas yog ua tej num kws zwg kuas kuv chim. Yawmsaub has le nuav ntaag. 31Lub nroog nuav tau zwg kuas kuv chim hab npau tawg txwj nub kws rhawv lug txug naj nub nwgnuav. Vem le nuav kuv yuav muab rhuav tshem ntawm kuv lub qhov muag moog, 32vem yog Yixayee caaj ceg hab Yuta caaj ceg tej kev phem txhua yaam kws zwg ua rua kuv chim, tub yog puab tej vaajntxwv hab puab cov thawj coj hab puab cov pov thawj hab puab cov xwbfwb cev lug hab cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee suavdawg ua ntaag. 33Puab tau tig nraus qaum rua kuv, tsw yog tig ntsej muag rua kuv. Txawm yog kuv tub qha puab tsw tu ncua, los puab tsw noog tsw txais yuav tej lug qhuab qha. 34Puab muab tej kws qas vuab tsuab txawb rua huv lub tuam tsev kws hu lawv le kuv lub npe txhad puag tsuas lub tuam tsev. 35Puab ua lub chaw sab teev daab Npa‑aa rua huv lub haav Npeehinoo puab txhad muab puab tej tub tej ntxhais txw rua daab Maulej, yog yaam kws kuv tsw tau kuas puab ua, hab kuv tsw tau xaav rua huv kuv lub sab tas puab yuav ua tej kws qas vuab tsuab le nuav ua rua Yuta txhum muaj txem.
36“Vem le nuav Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv txhad has txug lub nroog nuav kws mej has tas, ‘Lub nroog nuav tub raug muab cob rua huv vaajntxwv Npanpiloo txhais teg lawm, yog raug nav ntaaj nav rag hab kev tshaib nqhes hab mob kis.’
37“Saib maj, kuv yuav sau puab huv txhua lub tebchaws kws kuv npau tawg quas vog hab chim heev es muab puab lawv moog nyob lawm rov lug. Kuv yuav coj puab rov lug rua lub chaw nuav, hab kuv yuav pub puab nyob tso sab plhuav. 38Puab yuav ua kuv haiv tuabneeg, hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv. 39Kuv yuav ua kuas puab ua ib lub sab hab taug ib txujkev, sub puab txhad le fwm hab paub ntshai kuv moog ib txhws, txhad le zoo rua puab hab zoo rua puab tej tub ki tom qaab. 40Kuv yuav cog lug tseg rua puab moog ib txhws tas kuv yuav tsw tseg qhov kws ua zoo rua puab, kuv yuav muab lub sab kws fwm hab paub ntshai kuv rua huv puab sub puab txhad tsw tso kuv tseg. 41Kuv yuav zoo sab qhov kws ua zoo rua puab, hab kuv ruaj sab yuav muab puab cog ca rua huv lub tebchaws nuav kawg kuv lub sab lub ntsws.
42“Yawmsaub has le nuav tas, Kuv tub tso xwm txheej phem luj lug raug cov tuabneeg nuav le caag lawm, kuv yuav coj tej kev zoo lawv le kuv cog lug tseg lawm huvsw lug rua puab hab. 43Puab yuav muag hab yuav tej teb huv lub tebchaws nuav kws mej has tas, ‘Nyob do cuas tsw muaj tuabneeg hab tsaj txhu nyob le, lub tebchaws raug muab rua huv cov Kheentia txhais teg lawm.’ 44Yuav rhu nyaj yuav tej teb, hab tej ntawv teb yuav sau npe hab ntaus hom thawj hab muaj timkhawv, tsw has huv Npeeyamee tebchaws hab ib ncig Yeluxalee hab huv Yuta tej moos hab tej moos peg toj sab hab tej moos ntawm tej pov roob Sefela, hab tej moos huv Neke, tsua qhov kuv yuav pub puab rov qaab vaam meej le qub. Yawmsaub has le nuav ntaag.”