34

1Aơ jêng nau ngơi tă Yêhôva ma Y-Yêrêmi, tơlah Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn ndrel ma lĕ rngôch phung tahan păng, jêh ri lĕ rngôch bri dak ta neh ntu gŭ tâm dâng nau păng chiă uănh, jêh ri lĕ rngôch ƀon lan, dôl tâm lơh đah ƀon Yêrusalem jêh ri ƀon toyh ƀa ƀă: 2"Pô aơ Yêhôva Brah Ndu Israel lah: Hăn ngơi hom ma Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, jêh ri lah: ma păng, 'Pô aơ Yêhôva lah: aơ, gâp jao ƀon aơ ma ti hađăch Babilôn jêh ri păng mra su ôbăl ma ŭnh. 3may mâu mra klaih tă bơh păng ôh, ƀiălah n'hêl nanê̆ bu mra nhŭp jao may tâm ti păng; may mra saơ muh măt hađăch Babilôn jêh ri may ngơi ndrel ma păng; jêh ri may mra hăn ma bri Babilôn. 4Nđâp lah kơt nẽ, hơi Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, iăt hom nau Yêhôva! Pô aơ nau Yêhôva ngơi lah ma may: May mâu mra khĭt đah đao ôh. 5May mra khĭt tâm nau đăp mpăn; bu mra su ndơ ƀâu ăn ma may, tâm ban nây lĕ bu hŏ su ndơ ƀâu kah ma phung che may, phung hađăch lor ma may, jêh ri bu nhĭm vơl klâng may, lah: "Vơ, Hơi kôranh ơi! Nây jêng gâp nơm ngơi nau aơ, pônây Yêhôva lah."
6Pônây, kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi ngơi lĕ nau nây ma Y-Sêdêkia hađăch Yuda, tâm ƀon Yêrusalem, 7dôl phung tahan hađăch Babilôn tâm lơh đah ƀon Yêrusalem jêh ri ma lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda hôm e, ƀon Lakis, jêh ri ƀon Asêka; yorlah kanŏng bar ƀon geh mpêr nâp dơm hôm e tâm n'gor Yuda.
8Nau Yêhôva ngơi lah ma Y-Yêrêmi jêh hađăch Sêdêkia ƀư jêh du nau tâm rnglăp đah lĕ rngôch phung ƀon lan ƀon Yêrusalem gay mbơh nau jêng kon me ma khân păng, 9ăn ăp nơm dơi jêng kon me phung dĭk mâu lah nă, jêng phung buklâu mâu lah bu ur Hêbrơ ăn dơi gŭ păn thơ, pôri mơ mâu geh du huê mra ăn du huê Yuda oh nâu păng ƀư dĭk đŏng ôh. 10Lĕ rngôch phung kôranh jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan dơi tông tĭng nau tâm rnglăp nây, ăp nơm tông bâr dơi ƀư kon me ăn ma dĭk bu klâu mâu lah bu ur dơi gŭ păn thơ, gay ma khân păng mâu hôm jêng dĭk đŏng ôh. Khân păng tông jêh ri ăn kon me khân ôbăl. 11Ƀiălah jêh ta nây khân păng mplĕch tay nau mĭn, plơ̆ nhŭp tay bu klâu jêh ri bu ur dĭk khân păng lĕ ăn kon me jêh, jêh ri plơ̆ pah kan păng ƀư dĭk bu.
12Rnôk nây, geh nau Yêhôva ngơi lah ma Y-Yêrêmi pô aơ: 13Yêhôva, Brah Ndu Israel lah: "Gâp hŏ ƀư jêh nau tâm rnglăp đah phung che khân may tâm nar gâp leo khân păng du luh tă n'gor bri Êjipt, klaih tă jêng dĭk, lah 14Tơlah tăch prao năm, ăn ăp nơm khân may ăn kon me bunuyh Hêbrơ, bu tăch jêh ma khân may jêh ri pah kan ma khân may prao năm; gay khân may ăn kon me ma ôbăl dơi gŭ păn thơ. Ƀiălah phung che khân may mâu ŭch iăt ôh gâp, mâu lĕ rkêng tôr khân păng ma gâp. 15Bi khân may, hŏ nhăl rmal jêh ri ƀư jêh nau tih ta năp măt gâp, ăp nơm mbơh ma nơm chiau meng păng dơi gŭ pănthơ; jêh ri hŏ ƀư nau tâm rnglăp ta năp măt gâp, nâm bu ntĭt tâm ngih bu ntơ ma Amoh gâp. 16Ƀiălah khân may hŏ plĕch nau mĭn, hŏ ƀư nau ƀơ̆ ƀơch amoh gâp; khân may plơ̆ nhŭp tay dĭk buklâu jêh ri dĭk bu ur khân may lĕ ăn kon me jêh tĭng nâm khân ôbăl ŭch, jêh ri khân may nhŭp tay njêng khân ôbăl dĭk bu.
17Yor nây, nau Yêhôva ngơi lah, pô aơ: khân may mâu tĭng ôh bâr gâp, yorlah khân may mâu mbơh ôh nau kon me, ma oh nâu păng jêh ri nơm chiau meng păng; aơ, gâp mbơh ma khân may du nau kon me, nâm ntĭt mƀơk khân may luh ăn ma tak đao, nau ji tưp sa sât ji ngot, mra ƀư ma khân may, Yêhôva lah. Gâp mra njêng khân may du nau nkrit ma lĕ rngôch bri dak ta neh ntu. 18Gâp mra jao phung bu klâu ƀư rlau nau gâp tâm rnglăp, jêh ri mâu djôt prăp ôh lĕ nau tâm rnglăp hŏ ƀư jêh ta năp gâp, tơ lah khân păng sreh ndrôk kon ƀư bar gâl, jêh ri hăn rgăn ta vah vang n'gul gâl ndrôk kon nây; 19nanê̆ ngăn, gâp mra jao lĕ rngôch phung kôranh Yuda jêh ri phung kôranh Yêrusalem, kôranh bu char, kôranh ƀư brah, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon nây hŏ hăn rgăn jêh ta vah vang n'gul gâl ndrôk kon; 20gâp mra jao khân păng tâm ti phung rlăng, khân păng, jêh ri ma ti phung ŭch ngroh lơi (ƀư roh) nau rêh khân păng. Drô phan khân păng mra jêng ndơ ăn ma sĭm kalơ trôk sa jêh ri ma mpô mpa bri. 21Ăt tâm ban lĕ, gâp mra jao Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, jêh ri phung kôranh păng ma ti phung rlăng khân păng jêh ri ma ti phung joi ƀư ngroh lơi nau rêh khân păng, ma ti phung tahan hađăch Babilôn jêng phung mhe du bơh khân may. 22Aơ, gâp mra mbơh Yêhôva lah, jêh ri ăn khân păng văch ma ƀon aơ: jêh ri khân păng mra lơh ƀon aơ, mra sŏk pit jêh ri n'ho sŏk ŭnh su ro. Gâp mra ƀư lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda, mra jêng rngol, mâu geh bunuyh gŭ ôh."