34

Tương lai của vua Sê-đê-kia

1Chúa lại phán dạy Giê-rê-mi giữa cuộc tiến công dữ dội của quân đội Ba-by-luân và lính đánh thuê của các quốc gia, dân tộc đã đầu phục vua Nê-bu-cát-nết-sa để bao vây thủ đô Giê-ru-sa-lem.
2Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, bảo tôi: "Con hãy đi thuật lại cho Sê-đê-kia, vua Giu-đa lời Ta phán: Này, Ta sẽ nạp thành phố này vào tay vua Ba-by-luân! Người sẽ phóng hỏa đốt sạch. 3Sê-đê-kia sẽ không chạy thoát nhưng bị địch bắt giữ. Sê-đê-kia sẽ phải đối diện với vua Ba-by-luân; và bị vua ấy đích thân tra vấn rồi lưu đày qua nước Ba-by-luân." 4Dù vậy, xin vua nghe lời Chúa dạy: "Sê-đê-kia, vua Giu-đa sẽ không tử trận 5nhưng sẽ qua đời bình an, được an táng theo nghi lễ như các tổ phụ ngươi và sẽ được người ta chịu tang, than khóc. Chính Ta xác nhận điều đó!" Chúa phán vậy.
6Tiên tri Giê-rê-mi liền thuật đúng những lời Chúa dạy cho vua Sê-đê-kia tại Giê-ru-sa-lem, 7giữa lúc chiến cuộc Giu-đa đang sôi động và quân đội của vua Ba-by-luân đồng loạt tiến công vào Giê-ru-sa-lem, La-ki và A-xê-ca, là các thành phố có hệ thống phòng thủ kiên cố và vẫn còn trường kỳ kháng chiến, sau khi các căn cứ khác đã bị địch tràn ngập.
8-11Thấy tình hình nguy ngập, vua Sê-đê-kia vội vàng ra lệnh phóng thích tất cả các nô lệ người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ. Vua tuyên bố một câu bất hủ: "Đồng bào đoàn kết với nhau, ai lại đi phân chia giai cấp: người làm chủ nô, kẻ làm nô lệ! Ta đều là anh em ruột thịt với nhau kia mà!" Từ các cấp lãnh đạo đến thường dân đều răm rắp tuân lệnh phóng thích nô lệ. Tuy nhiên, vừa được tin quân đội Ba-by-luân rút lui và tình hình chiến sự có vẻ lắng dịu đôi chút, họ lại lập tức bắt tất cả những người mới được phóng thích trở về làm nô lệ như cũ. 12Vì thế Chúa bảo Giê-rê-mi cảnh cáo dân chúng thủ đô:
13Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: "Từ ngàn xưa, Ta đã lập giao ước vói tổ phụ các ngươi khi Ta giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Ai-cập. 14Ta đã bảo phải phóng thích tất cả nô lệ người Y-sơ-ra-ên trong thời hạn 6 năm; thế mà các ngươi không tuân hành. 15Gần đây, các ngươi mới bắt đầu thi hành luật đó và phóng thích nô lệ. Các ngươi lại long trọng cam kết với Ta trong Đền thờ. 16Nhưng các ngươi lại nuốt lời thề, bắt họ trở về làm nô lệ như cũ và do đó làm sỉ nhục Danh Ta."
17Chúa phán: "Vậy, vì các ngươi không vâng lời Ta, không chịu trả tự do cho anh em đồng bào, nên Ta sẽ cho các ngươi được 'tự do', tự do chạy vào cõi chết! Các ngươi sẽ bị chiến tranh, nạn đói và bệnh dịch tàn sát! Các dân tộc trên thế giới sẽ ghê tởm các ngươi. 18Ta sẽ hình phạt những kẻ đã bội giao ước Ta, không thi hành lời thề nguyện long trọng trước mặt Ta, 19tức là các cấp lãnh đạo quốc gia, các nhà chức trách thủ đô, các thái giám, các thầy tế lễ và tất cả nhân dân đã thề nguyện sẽ phóng thích nô lệ. 20Ta sẽ nạp mạng chúng cho kẻ thù, là quân đội Ba-by-luân đang tìm cách giết sạch chúng đi. Xác chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. 21Ta sẽ giao nạp vua Sê-đê-kia và các nhà lãnh đạo Giu-đa vào tay vua và quân đội Ba-by-luân, là những kẻ muốn giết chúng nó, mặc dù địch phải tạm thời rút lui. 22Này, Ta sẽ ra lệnh cho quân đội Ba-by-luân quay lại, tiến công, chiếm đóng và phóng hỏa đốt tan thành phố Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ khiến chúng tàn phá các thành phố Giu-đa đến nỗi không còn ai ở nữa," Chúa phán vậy.