34

Yelemi ntuag Xentekhiya

1Nuav yog tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi rua thaus vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo hab nwg cov tub rog huvsw hab txhua lub tebchaws huv nplajteb hab txhua haiv tuabneeg kws nwg kaav saamswm ua rog rua Yeluxalee hab tej moos ib ncig. 2“Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Koj ca le moog has rua Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya has tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav muab lub nroog nuav rua huv vaajntxwv Npanpiloo txhais teg, mas nwg yuav muab hlawv pov tseg. 3Koj yuav tsw dim huv nwg txhais teg le, koj yeej yuav raug nteg tag tag le hab raug muab cob rua huv nwg txhais teg hab koj yuav pum vaajntxwv Npanpiloo tim ntsej tim muag hab sws txuas lug ntawm ncauj. Hab koj yuav tau moog rua Npanpiloo. 4Au vaajntxwv Xentekhiya kws kaav Yuta, txawm le caag kuj xwj ca le noog Yawmsaub tej lug. Yawmsaub has txug koj le nuav tas, Koj yuav tsw tuag nav ntaaj. 5Koj yuav tuag sab tug yeeg. Luas hlawv tshuaj tsw qaab paam koj tej laug kws yog tej vaajntxwv nyob ua koj ntej le caag, luas kuj yuav hlawv tshuaj tsw qaab paam koj hab quaj ntsuag koj has tas “Au peb tug vaajntxwv” ib yaam le ntawd, tsua qhov kuv tub has ca le nuav lawm. Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”
6Mas Yelemi kws cev Vaajtswv lug has tej lug nuav huvsw rua vaajntxwv Xentekhiya kws kaav Yuta huv lub nroog Yeluxalee, 7rua thaus vaajntxwv Npanpiloo cov tub rog saamswm ua rog rua Yeluxalee hab Yuta txhua lub moos kws tseed tshuav, yog lub moos Lakhi hab lub moos Axekha, vem yog tej moos kws muaj ntsaa loog huv Yuta tsuas tshuav ob lub moos nuav xwb.

Tso cov tub qhe dim

8Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi ua qaab kws vaajntxwv Xentekhiya tau cog lug rua cov tuabneeg huv Yeluxalee suavdawg tas yuav tshaaj tawm kevcai tso cov qhev nyob ywj pheej. 9Txhua tug nyag yuav tsum tso nyag tej qhev kws yog tuabneeg Henplais tsw has quaspuj quasyawg kuas nyob ywj pheej, sub txhad tsw muaj leejtwg muab nwg cov kwvtij Yutai ua qhev. 10Mas cov thawj coj suavdawg hab cov pejxeem suavdawg tau cog lug tseg tas nyag yuav tso nyag tej tub qhe nkauj qhev dim sub puab txhad tsw raug rov muab ua qhev dua. Puab noog lug hab tso tej qhev dim nyob ywj pheej lawm. 11Tassws tom qaab puab rov qaab faav dua hab nteg tej tub qhe nkauj qhev kws puab muab tso nyob ywj pheej lawm rov lug quab yuam ua qhev dua.
12Mas Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 13“Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Kuv tub cog lug rua mej tej laug rua thaus kws kuv coj puab tawm huv Iyi tebchaws, hab tawm huv lub tsev ua qhev, has tas, 14‘Thaus puv rau xyoo lawm mej txhua tug yuav tsum tso tej kwvtij Henplais kws luas muag rua mej hab tau ua num rua mej tau rau xyoo lawm. Mej yuav tsum tso puab nyob ywj pheej tsw xob ua num rua mej lawm.’ Tassws mej tej laug tsw noog hab tsw tig ntsej noog kuv has. 15Tsw ntev lug nuav mej tau ntxeev dua sab ua yaam kws kuv pum zoo es tshaaj tawm kev ywj pheej nyag tshaaj tawm rua nyag kwvtij kws ua qhev, hab mej tau cog lug taab meeg kuv ntawm lub tuam tsev kws hu lawv le kuv lub npe. 16Tassws dhau hov lawm mej rov faav dua hab ua puag tsuas kuv lub npe rua thaus kws mej txhua tug nteg mej tej tub qhe nkauj qhev kws mej tub muab tso nyob ywj pheej lawm lawv le puab lub sab xaav, rov lug yuam ua mej le qhev dua.
17“Vem le nuav, Yawmsaub txhad le has tas, Mej tsw noog kuv lug yog qhov kws nyag tshaaj tawm rua nyag tej kwvtij zej zog txug qhov kws nyob ywj pheej. Yawmsaub has tas, Saib maj, kuv tshaaj tawm kuas nav ntaaj nav rag hab kev tshaib nqhes hab mob kis muaj kev ywj pheej tua mej. Kuv yuav ua rua mej ua chaw rua ib tsoom tebchaws suavdawg huv nplajteb ceeb hab ntshai. 18Hab cov tuabneeg kws ua txhum kuv tej lug cog tseg hab tsw ua lawv le tej nqai lug has hum kws puab cog lug tseg taab meeg kuv ntawd, mas kuv yuav ua rua puab zoo yaam nkaus le tug mivnyuas nyuj kws puab muab phua rhe ua ob saab es puab moog huv nruab nraab dhau plhawv lawm.
19“Taag nrho Yuta cov thawj hab Yeluxalee cov thawj hab cov nraug saam, hab cov pov thawj hab cov pejxeem suavdawg huv lub tebchaws kws tau hlaa dhau ob saab tug mivnyuas nyuj hov, 20mas kuv yuav muab puab cob rua huv puab cov yeeb ncuab txhais teg hab rua huv cov kws nrhav txuv puab txujsa txhais teg. Puab tej cev tuag mas tej laj daav sau nruab ntug hab tej tsaj qus huv nplajteb yuav noj. 21Kuv yuav muab vaajntxwv Xentekhiya kws kaav Yuta hab nwg cov thawj cob rua huv puab cov yeeb ncuab hab rua huv cov kws nrhav txuv puab txujsa txhais teg, hab muab rua huv vaajntxwv Npanpiloo cov tub rog txhais teg yog cov kws tub thim ntawm mej moog lawm. 22Yawmsaub has tas, Saib maj, kuv yuav has rua puab hab coj puab rov qaab tuaj rua ntawm lub nroog nuav, mas puab yuav ua rog rua lub nroog nuav hab txeeb tau hab muab hlawv pov tseg. Kuv yuav ua rua Yuta tej moos nyob do cuas ca tsw muaj tuabneeg nyob le.”