34

Yelemi ntuas Xedekhiya

1No yog tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi rau thaum vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo thiab nws cov tub rog huvsi thiab txhua lub tebchaws hauv ntiajteb thiab txhua haiv neeg uas nws kav tabtom ua rog rau Yeluxalees thiab tej moos ib ncig. 2“Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Koj cia li mus hais rau Yuda tus vajntxwv Xedekhiya hais tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav muab lub nroog no rau hauv vajntxwv Npanpiloo txhais tes, mas nws yuav muab hlawv pov tseg. 3Koj yuav tsis dim hauv nws txhais tes li, koj yeej yuav raug ntes tiag tiag li thiab raug muab cob rau hauv nws txhais tes thiab koj yuav pom vajntxwv Npanpiloo tim ntsej tim muag thiab sib txuas lus ntawm ncauj. Thiab koj yuav tau mus rau Npanpiloo. 4Au vajntxwv Xedekhiya uas kav Yuda, txawm li cas kuj xij cia li mloog Yawmsaub tej lus. Yawmsaub hais txog koj li no tias, Koj yuav tsis tuag hniav ntaj. 5Koj yuav tuag siab tus yees. Luag hlawv tshuaj tsw qab pam koj tej poj koob yawm txwv uas yog tej vajntxwv nyob ua koj ntej li cas, luag kuj yuav hlawv tshuaj tsw qab pam koj thiab quaj ntsuag koj hais tias “Au peb tus vajntxwv” ib yam li ntawd, rau qhov kuv twb hais cia li no lawm. Yawmsaub hais li no ntag.’ ”
6Mas Yelemi uas cev Vajtswv lus hais tej lus no huvsi rau vajntxwv Xedekhiya uas kav Yuda hauv lub nroog Yeluxalees, 7rau thaum vajntxwv Npanpiloo cov tub rog tabtom ua rog rau Yeluxalees thiab Yuda txhua lub moos uas tseem tshuav, yog lub moos Lakhi thiab lub moos Axekha, vim yog tej moos uas muaj ntsa loog hauv Yuda tsuas tshuav ob lub moos no xwb.

Tso cov tub qhe dim

8Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tom qab uas vajntxwv Xedekhiya tau cog lus rau cov neeg hauv Yeluxalees sawvdaws tias yuav tshaj tawm kevcai tso cov qhev nyob ywj pheej. 9Txhua tus nyias yuav tsum tso nyias tej qhev uas yog neeg Henplais tsis hais pojniam txivneej kom nyob ywj pheej, kom thiaj tsis muaj leejtwg muab nws cov kwvtij Yudai ua qhev. 10Mas cov thawj coj sawvdaws thiab cov pejxeem sawvdaws tau cog lus tseg tias nyias yuav tso nyias tej tub qhe nkauj qhev dim kom lawv thiaj tsis raug rov muab ua qhev dua. Lawv mloog lus thiab tso tej qhev dim nyob ywj pheej lawm. 11Tiamsis tom qab lawv rov qab fav dua thiab ntes tej tub qhe nkauj qhev uas lawv muab tso nyob ywj pheej lawm rov los quab yuam ua qhev dua. 12Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 13“Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Kuv twb cog lus rau nej tej poj koob yawm txwv rau thaum uas kuv coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws, thiab tawm hauv lub tsev ua qhev, hais tias, 14‘Thaum puv rau xyoo lawm nej txhua tus yuav tsum tso tej kwvtij Henplais uas luag muag rau nej thiab tau ua haujlwm rau nej tau rau xyoo lawm. Nej yuav tsum tso lawv nyob ywj pheej tsis txhob ua haujlwm rau nej lawm.’ Tiamsis nej tej poj koob yawm txwv tsis mloog thiab tsis tig ntsej mloog kuv hais. 15Tsis ntev los no nej tau ntxeev dua siab ua yam uas kuv pom zoo es tshaj tawm kev ywj pheej nyias tshaj tawm rau nyias kwvtij uas ua qhev, thiab nej tau cog lus tab meeg kuv ntawm lub tuam tsev uas hu raws li kuv lub npe. 16Tiamsis dhau ntawd lawm nej rov fav dua thiab ua puas tsuas kuv lub npe rau thaum uas nej txhua tus ntes nej tej tub qhe nkauj qhev uas nej twb muab tso nyob ywj pheej lawm raws li lawv lub siab xav, rov los yuam ua nej li qhev dua.
17“Vim li no, Yawmsaub thiaj li hais tias, Nej tsis mloog kuv lus yog qhov uas nyias tshaj tawm rau nyias tej kwvtij zej zog txog qhov uas nyob ywj pheej. Yawmsaub hais tias, Saib maj, kuv tshaj tawm kom hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib nqhis thiab mob kis muaj kev ywj pheej tua nej. Kuv yuav ua rau nej ua chaw rau ib tsoom tebchaws sawvdaws hauv ntiajteb ceeb thiab ntshai. 18Thiab cov neeg uas ua txhaum kuv tej lus cog tseg thiab tsis ua raws li tej nqe lus hais hum uas lawv cog lus tseg tab meeg kuv ntawd, mas kuv yuav ua rau lawv zoo yam nkaus li tus menyuam nyuj uas lawv muab phua rhe ua ob sab es lawv mus hauv nruab nrab dhau plaws lawm. 19Tag nrho Yuda cov thawj thiab Yeluxalees cov thawj thiab cov nraug sam, thiab cov pov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws hauv lub tebchaws uas tau hla dhau ob sab tus menyuam nyuj ntawd, 20mas kuv yuav muab lawv cob rau hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes thiab rau hauv cov uas nrhiav txov lawv txojsia txhais tes. Lawv tej cev tuag mas tej liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb yuav noj. 21Kuv yuav muab vajntxwv Xedekhiya uas kav Yuda thiab nws cov thawj cob rau hauv lawv cov yeeb ncuab thiab rau hauv cov uas nrhiav txov lawv txojsia txhais tes, thiab muab rau hauv vajntxwv Npanpiloo cov tub rog txhais tes yog cov uas twb thim ntawm nej mus lawm. 22Yawmsaub hais tias, Saib maj, kuv yuav hais rau lawv thiab coj lawv rov qab tuaj rau ntawm lub nroog no, mas lawv yuav ua rog rau lub nroog no thiab txeeb tau thiab muab hlawv pov tseg. Kuv yuav ua rau Yuda tej moos nyob do cuas cia tsis muaj neeg nyob li.”