37

Ye^le^mi Zuqc Wuonx Loh

1Yo^si^yaa nyei dorn, Se^nde^ki^yaa, se Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, liepc zoux hungh gunv Yu^ndaa div Ye^ho^yaa^kim nyei dorn, Ko^ni^yaa. 2Mv baac Se^nde^ki^yaa fai ninh nyei jien fai deic-bung nyei baeqc fingx maiv maaih haaix dauh muangx Ziouv nyei waac, dongh ninh longc douc waac mienh, Ye^le^mi, gorngv nyei waac.
3Se^nde^ki^yaa Hungh paaiv Se^le^mi^yaa nyei dorn, Ye^hu^kan, caux Maa^aa^se^aa sai mienh nyei dorn, Se^fan^yaa, mingh lorz ⟨douc waac mienh,⟩ Ye^le^mi, gorngv, “Tov weic yie mbuo daux gaux jouh Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.”
4Wuov zanc Ye^le^mi corc yiem baeqc fingx mbu'ndongx bieqc bieqc cuotv-cuotv, weic zuqc ninh maiv gaengh zuqc wuonx loh. 5Faalo nyei jun-baeng guanh zungv cuotv I^yipv Deic-Bung. Weih jienv Ye^lu^saa^lem nyei Ken^ndie Mienh muangx haiz fienx gorngv taux wuov deix mienh, ninh mbuo ziouc yiem Ye^lu^saa^lem tuix mi'aqv.
6Douc waac mienh, Ye^le^mi, duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 7“Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Yu^ndaa nyei hungh paaiv mienh daaih lorz meih tov naaic yie, meih oix zuqc hnangv naaiv dau ninh, “Mangc maah! Faalo Hungh nyei jun-baeng cuotv daaih tengx meih mv baac ninh mbuo zungv oix nzuonx ninh mbuo ganh nyei buonv-guoqv, I^yipv. 8Ken^ndie Mienh aengx oix daaih mborqv naaiv norm zingh, caangv duqv, yaac longc douz buov.”+’
9“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo maiv dungx nduov ganh gorngv, “Ken^ndie Mienh ndongc haaix zungv maiv daaih yie mbuo naaiv.” Weic zuqc ninh mbuo zungv oix daaih nyei. 10Maiv gunv meih mbuo mborqv hingh Ken^ndie nyei yietc zungv jun-baeng, dongh daaih mborqv meih mbuo wuov deix, kungx zengc zuqc mun nyei mienh hnangv, gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei ndopv-liuh, ninh mbuo zungv oix jiez sin daaih longc douz buov naaiv norm zingh.’+”

Ye^le^mi Zuqc Zorqv Wuonx Jienv Loh

11Ken^ndie nyei jun-baeng tuix Ye^lu^saa^lem weic zuqc Faalo nyei jun-baeng taux fatv wuov zanc, 12Ye^le^mi yiem Ye^lu^saa^lem cuotv jauv mingh Mben^yaa^min Deic weic yiem wuov deix baeqc fingx mbu'ndongx duqv nzipc ninh ganh nyei buonc. 13Mingh taux Mben^yaa^min Gaengh, maaih dauh zuov gaengh mienh, se Haa^nan^yaa nyei fun, Se^le^mi^yaa nyei dorn, I^li^yaa, zorqv jienv douc waac mienh, Ye^le^mi, gorngv, “Meih biaux mingh lorz Ken^ndie Mienh aqv niaa.”
14Ye^le^mi gorngv, “Naaiv maiv zien. Yie maiv zeiz biaux mingh lorz Ken^ndie Mienh.” Mv baac I^li^yaa maiv muangx Ye^le^mi nyei waac ziouc zorqv ninh dorh mingh taux jien wuov. 15Wuov deix jien qiex jiez! haic Ye^le^mi, ziouc mborqv ninh aengx dorh ninh mingh wuonx jienv Yo^naa^taan sou-biuv nyei biauv, weic zuqc naaiv norm biauv zoux benx loh mi'aqv.
16Ye^le^mi zuqc wuonx jienv loh hmuangx yaac yiem wuov camv-hnoi nyei. 17Se^nde^ki^yaa Hungh paaiv mienh mingh dorh Ye^le^mi cuotv daaih ziouc zipv ninh. Hungh diex yiem ninh nyei dinc bingx jienv naaic ninh, “Ziouv maaih haaix nyungc waac gorngv fai?”
 Ye^le^mi dau, “Maaih nyei.” Ninh aengx gorngv, “Meih oix zuqc jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz-ndiev.”
18Ye^le^mi aengx naaic Se^nde^ki^yaa Hungh, “Yie zoux dorngc haaix nyungc bun meih fai meih nyei jien fai naaiv deix baeqc fingx meih cingx bun yie zuqc wuonx jienv loh? 19Douc waac gorngv, ‘Mbaa^mbi^lon nyei hungh maiv daaih mborqv meih fai mborqv naaiv norm deic-bung,’ wuov deix douc waac mienh yiem haaix? 20Ih zanc tov yie nyei ziouv, hungh diex, muangx yie. Tov zipv yie yiem meih nyei nza'hmien jouh nyei waac. Tov meih maiv dungx fungx yie nzuonx mingh yiem Yo^naa^taan sou-biuv nyei biauv. Nziex yie haih yiem wuov daic.” 21Hungh diex ziouc njiec lingc. Ninh mbuo dorh Ye^le^mi mingh yiem siouv gaeng nyei baeng nyei laatc gu'nyuoz. Ninh mbuo hnoi-hnoi bun norm njuov ninh, dongh yiem zoux njuov zaangc wuov diuh jauv zorqv daaih, taux zingh gu'nyuoz nyei njuov nzengc mi'aqv. Ye^le^mi ziouc yiem jienv siouv gaeng mienh nyei laatc gu'nyuoz.