37

Arăng Krư̆ Y-Yêrêmi

1 Y-Sêđêkia anak êkei Y-Jôsia pô Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn mjing mtao hlăm čar Yuđa kiă kriê hrô Y-Jêhôyakin anak êkei Y-Jêhôyakim. 2Ƀiădah ñu, phung dĭng buăl ñu, wăt phung ƀuôn sang hlăm čar amâo dôk hmư̆ ôh kơ klei Yêhôwa blŭ leh hŏng khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi. 3Mtao Sêđêkia tiŏ nao Y-Jêhukal anak êkei Y-Sêlêmia leh anăn khua ngă yang Y-Sôphôni anak êkei Y-Maseya kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač, “Wah lač kơ Yêhôwa Aê Diê drei đru drei đa.” 4Hlăk anăn Y-Yêrêmi ăt hiu êbat ti krah phung ƀuôn sang, kyuadah ka arăng mă krư̆ ñu ôh. 5Phung kahan Pharaôn kbiă leh mơ̆ng čar Êjip, leh anăn tơdah phung Kaldê dôk wang ngă kơ ƀuôn Yêrusalem hmư̆ hing kơ phung kahan Êjip, diñu đuĕ mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem.
6Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi: 7“Snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač: Snei brei ih lač kơ mtao Yuđa pô tiŏ nao ih leh čiăng êmuh kơ kâo, ‘Nĕ anei, phung kahan Pharaôn hriê đru ih giăm lŏ wĭt kơ čar Êjip, kơ čar diñu pô. 8Phung Kaldê srăng lŏ hriê bi blah hŏng ƀuôn anei; diñu srăng mă ƀuôn anei leh anăn čuh gơ̆ hŏng pui. 9Snei Yêhôwa lač, Đăm mplư diih pô ôh, lač, “Sĭt nik phung Kaldê srăng đuĕ kbưi mơ̆ng drei,” kyuadah diñu amâo srăng dôk kbưi ôh. 10Kyuadah wăt tơdah diih dưi hŏng jih phung kahan Kaldê dôk bi blah hŏng diih, leh anăn ăt dôk kơ diñu knŏng phung êka, grăp čô hlăm sang čhiăm ñu srăng kgŭ leh anăn čuh ƀuôn anei hŏng pui.’ ”
11Tơdah phung kahan Kaldê đuĕ leh mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem kyua phung kahan Pharaôn hriê giăm, 12Y-Yêrêmi dơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem nao kơ čar Benjamin čiăng mă ngăn dưn ñu tinăn ti krah phung ƀuôn sang ñu. 13Tơdah ñu truh ti ƀăng jang Benjamin, sa čô kahan gak, anăn Y-Irijah anak êkei Y-Sêlêmia čô Y-Hanania, mă čăp khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, lač, “Ih lui phung Israel nao dôk tĭng kơ phung Kaldê.” 14Y-Yêrêmi lač, “Klei anăn amâo djŏ ôh; kâo amâo nao dôk tĭng kơ phung Kaldê ôh.” Ƀiădah Y-Irija amâo dôk hmư̆ klei ñu ôh, leh anăn mă čăp Y-Yêrêmi leh anăn đoh ba gơ̆ kơ phung khua. 15Phung khua ngêñ snăk kơ Y-Yêrêmi, diñu čăm gơ̆ leh anăn krư̆ gơ̆ hlăm sang khua čih hră Y-Jônathan, kyuadah diñu mjing leh sang ñu jing war mnă.

Y-Sêđêkia Blŭ Hrăm hŏng Y-Yêrêmi

16Leh Y-Yêrêmi dôk leh hlăm anôk arăng krư̆ êjai lu hruê, 17Mtao Sêdêkia tiŏ nao mnuih nao iêu gơ̆, leh anăn ñu jum gơ̆. Mtao êmuh kơ gơ̆ hŏng klei hgăm hlăm sang ñu, “Mâo mơ̆ klei Yêhôwa blŭ?” Y-Yêrêmi lač, “Mâo mơh.” Snăn gơ̆ lač, “Arăng srăng jao ih kơ kngan mtao Ƀaƀilôn.” 18Msĕ mơh Y-Yêrêmi lač kơ Mtao Sêdêkia, “Ya klei jhat kâo ngă leh kơ ih, kơ phung dĭng buăl ih, amâodah kơ phung ƀuôn sang anei tơl ih mă krư̆ kâo leh? 19Ti anôk phung khua pô hưn êlâo ih hưn leh kơ ih, lač, ‘Mtao Ƀaƀilôn amâo srăng hriê ngă kơ ih leh anăn kơ čar anei ôh.?’ 20Ară anei, hmư̆ bĕ kâo kwưh kơ ih, Ơ khua kâo mtao, hmư̆ bĕ klei kâo kwưh kơ ih hŏng klei luă gŭ, leh anăn đăm lŏ ba wĭt kâo kơ sang khua čih hră Y-Jônathan, huĭdah kâo djiê hĕ tinăn.” 21Snăn Mtao Sêdêkia mtă brei arăng ba Y-Yêrêmi kơ wăl phung kahan gak, leh anăn arăng brei kơ ñu grăp hruê sa klŏ kpŭng mơ̆ng êlan phung ngă kpŭng dôk tơl ƀuôn anăn jih kpŭng. Snăn Y-Yêrêmi ăt dôk hlăm wăl phung kahan gak.