38

Muab Yelemi pov rau hauv lub qhov dej qhuav

1Mathas tus tub Sefathiya, thiab Pasaw tus tub Kedaliya, thiab Selemiya tus tub Yukhas thiab Makhia tus tub Pasaw lawv tau hnov tej lus uas Yelemi hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, 2“Yawmsaub hais li no tias, ‘Leejtwg tseem nyob hauv lub nroog no mas yuav tuag hniav ntaj hniav riam thiab tuag tshaib tuag nqhis thiab tuag mob kis. Yog leejtwg tawm mus zwm rau cov Kheedia mas yuav dim txojsia. Nws yuav tau txojsia ua nqe zog hauv tshav rog los.’ 3Yawmsaub hais li no tias, ‘Lub nroog no yuav raug muab cob rau hauv Npanpiloo tus vajntxwv cov tub rog txhais tes, mas lawv yuav txeeb tau.’ ” 4Cov thawj thiaj hais rau vajntxwv Xedekhiya tias, “Cia li muab tus yawg no tua pov tseg, vim nws ua rau cov tub rog uas tseem tshuav nyob hauv lub nroog no thiab cov pejxeem sawvdaws txhais tes tsaug leeg tag rau qhov uas nws hais tej lus li no rau lawv. Tus yawg no tsis nrhiav txojkev noj qab nyob zoo rau haiv neeg no, nws tsuas yog nrhiav kev txom nyem los xwb.” 5Vajntxwv Xedekhiya hais tias, “Tus yawg no twb nyob hauv nej txhais tes lawm, vajntxwv tsis fim yuav tav tau nej.” 6Lawv txawm coj Yelemi mus thiab muab hlua tso nws nqes rau hauv vajntxwv tus tub Makhia lub qhov dej uas nyob hauv cov tub rog zov vajntxwv lub loog. Lub qhov dej ntawd tsis muaj dej, tsuas yog muaj av nplaum xwb, Yelemi thiaj zom rau hauv cov av nplaum ntawd.
7Thaum Enpemelej uas yog neeg Khuj yog ib tug nraug sam nyob hauv vajntxwv lub tsev hnov tias lawv muab Yelemi tso rau hauv lub qhov dej ntawd, ces thaum vajntxwv nyob ntawm lub Rooj Loog Npeeyamee, 8Enpemelej txawm tawm hauv vajntxwv lub tsev mus hais rau vajntxwv tias, 9“Au vajntxwv uas yog kuv tus tswv, cov neeg no ua phem heev rau qhov uas lawv ua txhua yam no rau xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus, lawv muab nws pov rau hauv lub qhov dej. Nws yuav tuag tshaib rau hauv xwb, rau qhov hauv lub nroog no tsis tshuav ib lub ncuav noj kiag li lawm.” 10Ces vajntxwv thiaj hais rau Enpemelej uas yog neeg Khuj tias, “Cia li coj peb caug leej ntawm no nrog koj mus, mas rub Yelemi uas cev Vajtswv lus tawm hauv lub qhov dej los ua ntej uas nws tsis tau tuag.” 11Enpemelej thiaj coj neeg nrog nws mus rau ntawm vajntxwv lub tsev chav uas rau qhov txhia chaw uas muaj ib lub phij xab rau khaubncaws, mas rho tej khaubncaws qub thiab tej khaub hlab los, muab hlua khi tso mus rau Yelemi hauv lub qhov dej. 12Mas Enpemelej uas yog neeg Khuj hais rau Yelemi tias, “Cia li muab tej khaubncaws thiab tej khaub hlab tiag txoj hlua hauv koj qhov tsos.” Yelemi ua raws li ntawd. 13Lawv txawm muab txoj hlua rub Yelemi tawm hauv lub qhov dej los. Mas Yelemi tseem nyob hauv cov tub rog zov vajntxwv lub loog.

Xedekhiya rov nug Yelemi

14Vajntxwv Xedekhiya txib neeg mus coj Yelemi uas cev Vajtswv lus los cuag nws ntawm txojkev uas nkag lub rooj loog uas peb rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Vajntxwv hais rau Yelemi tias, “Kuv yuav nug koj ib nqes, koj tsis txhob zais ib yam dabtsi ntawm kuv kiag li.” 15Yelemi thiaj hais rau Xedekhiya tias, “Yog kuv hais rau koj, koj yeej yuav muab kuv tua pov tseg xwb. Yog kuv qhia dabtsi rau koj, koj yeej yuav tsis mloog kuv hais.” 16Mas vajntxwv Xedekhiya cog lus twv rau Yelemi twjywm tias, “Yawmsaub uas tsim peb tus ntsuj plig muaj txojsia nyob pom, kuv yuav tsis tua koj lossis muab koj cob rau hauv cov neeg nrhiav kev txov koj txojsia txhais tes.”
17Yelemi thiaj hais rau Xedekhiya tias, “Yawmsaub uas yog Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Yog koj yeem muab koj tus kheej cob rau Npanpiloo tus vajntxwv cov thawj, mas lawv yuav tseg koj txojsia thiab lub nroog no yuav tsis raug hluavtaws hlawv. Koj thiab koj cuab neeg yuav muaj txojsia nyob. 18Tiamsis yog koj tsis yeem muab koj cob rau Npanpiloo tus vajntxwv cov thawj, lub nroog yuav raug muab cob rau hauv cov Kheedia txhais tes, mas lawv yuav muab hluavtaws hlawv pov tseg, thiab koj yuav khiav tsis dim hauv lawv txhais tes.’ ” 19Vajntxwv Xedekhiya hais rau Yelemi tias, “Kuv ntshai cov Yudai uas nyiag kev khiav mus rau cov Kheedia lawm, tsam ces kuv raug muab cob rau cov neeg ntawd ces lawv tsim txom kuv.” 20Yelemi hais tias, “Luag yuav tsis muab koj cob rau lawv. Cia li mloog Yawmsaub tej lus raws li kuv hais rau koj, mas koj thiaj noj qab nyob zoo thiab lawv thiaj tseg koj txojsia. 21Tiamsis yog koj tsis yeem muab koj tus kheej cob rau lawv, mas Yawmsaub qhia zaj yog toog rau kuv pom li no. 22Kuv pom cov pojniam sawvdaws uas tshuav nyob hauv Yuda tus vajntxwv lub tsev raug muab coj mus pub rau Npanpiloo tus vajntxwv cov thawj, thiab lawv hais tias,
  “ ‘Koj cov phoojywg uas koj tso siab
   dag ntxias koj thiab kov yeej koj lawm.
  Nimno koj txhais kotaw zom rau hauv pas iav,
   mas lawv tso koj tseg lawm.’
23“Koj cov pojniam sawvdaws thiab koj cov tub yuav raug muab coj mus rau cov Kheedia, thiab koj tus kheej yuav tsis dim hauv lawv txhais tes. Koj yuav raug Npanpiloo tus vajntxwv ntes, thiab lub nroog no yuav raug hluavtaws hlawv pov tseg.”
24Xedekhiya txawm hais rau Yelemi tias, “Tsis txhob cia leejtwg paub tej lus no koj thiaj li tsis tuag. 25Yog cov thawj hnov tias kuv tau nrog koj hais lus, thiab lawv tuaj cuag koj hais tias, ‘Cia li qhia saib koj hais li cas rau vajntxwv thiab vajntxwv hais li cas rau koj. Tsis txhob zais ib yam dabtsi ntawm peb mas peb thiaj tsis muab koj tua pov tseg,’ 26koj cia li hais rau lawv tias, ‘Kuv taij thov vajntxwv kom tsis txhob xa kuv rov qab mus tuag rau hauv Yaunathas lub tsev.’ ” 27Mas cov thawj sawvdaws kuj tuaj cuag Yelemi thiab nug nws, mas nws kuj teb lawv raws li vajntxwv qhia rau nws. Ces lawv txawm tseg tsis nug nws vim qhov uas ob tug sib tham tsis muaj leejtwg hnov. 28Yelemi txawm nyob hauv cov tub rog uas zov vajntxwv lub loog mus txog hnub uas Yeluxalees poob lawm.