3

  1“Yog tus txivneej twg nrauj nws tus pojniam lawm
   es tus pojniam twb khiav lawm
   thiab mus yuav dua ib tug txiv lawm,
  tus txiv qub tseem rov mus yuav nws thiab lov?
   Lub tebchaws yuav tsis qias puas tsuas thiab lov?
  Koj twb ua poj muag cev deev coob kawg li lawm,
   mas koj tseem yuav rov los cuag kuv thiab lov?”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  2“Cia li tsa muag ntsia saum tej roob do hau
   thiab sim saib maj.
  Tshuav qhov chaw twg
   uas koj tsis tau nrog luag sib deev?
  Koj zaum ntawm tej ntug kev tos tej uas koj deev,
   zoo yam nkaus li cov neeg Alam
   hauv tebchaws moj sab qhua.
  Koj ua rau lub tebchaws qias puas tsuas
   rau qhov uas koj muag cev phem kawg li.
  3Vim li ntawd thiaj tsis tso nag los
   thiab cov nag hauv xyoo tu nrho tsis los,
  los koj tseem muaj plhus ntxiag
   zoo li tus poj muag cev plhu tuab,
   tsis paub txaj muag li.
  4Puam tab koj hu kuv hais tias,
   ‘Kuv txiv, koj yog kuv tus phoojywg
   ib txwm thaum hluas nkauj los.
  5Koj yuav chim mus ib txhis lov?
   Koj yuav npau taws mus txog thaum kawg li lov?’
  Saib maj, koj twb hais li ntawd lawm,
   tiamsis koj tseem ua txhua yam kev phem
   npaum li uas koj ua tau.”

Hais kom Yixayee thiab Yuda ntxeev dua siab

6Thaum Yauxiya ua vajntxwv Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj puas pom tej uas Yixayee tau ua, yog tus uas tso kuv tseg? Nws nce mus muag cev rau saum txhua lub roob siab thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab. 7Kuv xav tias thaum nws mus ua tej ntawd huvsi tag lawm nws yuav tig rov los cuag kuv. Tiamsis nws kuj tsis tig rov los, mas tus niam hluas Yuda uas fav xeeb kuj pom. 8Nws pom tias twb yog vim Yixayee tso kuv tseg mus ua poj muag cev kuv thiaj ua ntawv muab nws nrauj thiab muab ntiab khiav mus, los nws tus niam hluas Yuda uas fav xeeb tsis ntshai, nws tseem mus ua poj muag cev thiab. 9Vim nws pom tias qhov uas muag cev yog ib qho me me xwb, nws thiaj ua qias puas tsuas lub tebchaws, es mus deev tej pob zeb thiab tej ntoo. 10Txawm yog muaj li no los nws tus niam hluas Yuda uas fav xeeb tseem tsis tig rov los cuag kuv kawg siab kawg ntsws, nws ua txuj tig rov los xwb.” Yawmsaub hais li no ntag.
11Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Yixayee uas tso kuv tseg tseem txhaum me dua li Yuda uas fav xeeb. 12Cia li mus tshaj tawm cov lus no rau yav tebchaws ped hais tias,
  “Yawmsaub hais tias,
   ‘Yixayee uas tso kuv tseg lawm 'e,
   koj cia li rov qab los.
  Kuv yuav tsis ntsia koj ua chim tsawv,
   rau qhov kuv yog tus uas khuvleej.’
  Yawmsaub hais li no ntag.
   ‘Kuv yuav tsis chim mus ib txhis.
  13Tsuav yog koj lees koj tej kev txhaum tias
   koj tau fav xeeb rau Yawmsaub
   uas yog koj tus Vajtswv
  thiab tau mus nrog lwm haiv neeg tej dab
   ua plees ua yig rau hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab,
  thiab koj tsis tau mloog kuv tej lus.’ ”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  14Yawmsaub hais tias,
   “Cov menyuam uas tso kuv tseg 'e,
   cia li rov qab los, rau qhov kuv yog nej tus tswv,
  kuv yuav txais nej ib lub moos ib leeg,
   ib lub xeem ob leeg,
   thiab kuv yuav coj nej mus txog Xi‑oo.
15“Thiab kuv yuav pub cov yug yaj uas hum kuv lub siab rau nej, lawv yuav muaj tswvyim muaj kev paub txawj yug nej.” 16Yawmsaub hais tias, “Thaum nej huaj vam coob coob rau hauv lub tebchaws, lub sijhawm ntawd lawv yuav tsis hais dua tias, ‘Yawmsaub lub phij xab sib cog lus.’ Lawv lub siab yuav tsis xav txog thiab lawv yuav tsis hais txog thiab yuav tsis nco txog, thiab lawv yuav tsis ua dua ib lub tshiab lawm. 17Thaum ntawd yuav hu lub nroog Yeluxalees tias yog Yawmsaub lub zwm txwv, thiab ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav sau tuaj cuag Yawmsaub lub xubntiag rau hauv Yeluxalees, thiab lawv yuav tsis tawv ncauj ua raws li lawv lub siab phem dua li lawm. 18Lub sijhawm ntawd Yuda caj ces yuav los koom nrog Yixayee caj ces, thiab lawv yuav ua ke tawm lub tebchaws sab ped los rau lub tebchaws uas kuv muab pub ua qub txeeg qub teg rau nej tej poj koob yawm txwv lawm.

  19“Kuv xav txog qhov uas kuv yuav ua li cas
   tsa tau nej rau hauv kuv cov tub
   thiab muab lub tebchaws uas zoo rau nej,
  yog lub tebchaws uas zoo nkauj tshaj
   lwm lub tebchaws huvsi,
   ua qub txeeg qub teg rau nej.
  Thiab kuv xav tias nej yuav hu kuv tias,
   ‘Kuv leej txiv,’ thiab nej yuav tsis tig hlo tso kuv tseg.
  20Yixayee caj ces 'e, kuv hais tseeb,
   tus pojniam ua nkauj fa
   tso nws tus txiv tseg li cas,
  nej tau fav xeeb rau kuv ib yam li ntawd.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  21Muaj suab nrov saum tej roob do hau,
   twb yog Yixayee tej tub lub suab quaj qw thov,
  vim yog lawv tau muab lawv txoj kevcai ntxeev lawm,
   lawv tsis nco qab Yawmsaub
   uas yog lawv tus Vajtswv.
  22“Kuv cov tub uas tso kuv tseg 'e,
   cia li rov qab los lauj.
   Kuv yuav kho qhov uas nej tso kuv tseg kom zoo.”

  “Saib maj, peb tabtom los cuag koj,
   vim koj yog Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv.”
  23Muaj tseeb tiag tej pov roob
   yeej yog kev dag ntxias
  thiab qhov uas muaj kev qaug dej qaug cawv
   ua nqaj ua nqug saum tej roob
   kuj yog dag ntxias xwb.
  Qhov tseeb Yixayee txojkev cawm dim
   yeej yog nyob hauv Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv.
24“Txij thaum peb tseem yau los, tej uas rhuav ntsej muag ntawd tau noj nqos txhua yam uas peb tej poj koob yawm txwv tau nqes dag nqes zog ua cia lawm, yog lawv tej pab yaj tej pab nyuj, lawv tej tub tej ntxhais huvsi. 25Cia peb pw tsau tsawv hauv peb tej kev txaj muag thiab cia txojkev poob ntsej muag npog kiag peb, vim peb tau ua txhaum muaj txim rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv, tsis hais peb thiab peb tej poj koob yawm txwv, txij thaum peb yau los txog hnub no, thiab peb tsis mloog Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv lub suab.”