40

Yelemi nrog Kedaliya nyob

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi yog tom qab uas Nenpuxaladas uas yog tus thawj rog zov vajntxwv tau muab Yelemi tso dim ntawm Lama lawm, yog thaum lawv ntes Yelemi khi nrees nrog cov hauv Yeluxalees thiab cov hauv Yuda uas raug muab ntes kuav mus rau Npanpiloo. 2Tus thawj rog uas zov vajntxwv thiaj coj Yelemi los mas hais rau nws tias, “Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv twb tshaj tawm tej kev puam tsuaj uas raug lub chaw no lawm. 3Nimno Yawmsaub yeej ua kom tiav thiab ua raws li nws twb hais tseg lawm. Vim yog nej tau ua txhaum rau Yawmsaub thiab tsis mloog nws tej lus, tej xwm txheej no thiaj poob rau saum nej. 4Saib maj, hnub no kuv tso koj dim txoj saw hlau ntawm koj txhais tes. Yog koj pom zoo nrog kuv mus rau Npanpiloo, kuj mus, kuv yuav tsom kwm koj tib zoo. Tiamsis yog koj tsis pom zoo nrog kuv mus rau Npanpiloo kuj tsis txhob mus. Lub tebchaws no huvsi nyob ntawm koj xubntiag, koj yuav mus rau qhov twg uas koj pom zoo kuj tau. 5Yog koj yuav nyob ntawm no, koj cia li rov mus cuag Kedaliya, uas yog Ahikhas tus tub thiab yog Safas tus xeeb ntxwv, nws yog tus uas vajntxwv Npanpiloo tsa ua tus thawj kav Yuda tej moos. Koj mus nrog nws nyob rau hauv ib tsoom pejxeem, lossis yuav mus rau qhov twg uas koj pom zoo kuj tau.” Tus thawj rog uas zov vajntxwv cia li muab zaub mov thiab tshav ntuj rau Yelemi ces muab nws tso mus. 6Yelemi thiaj mus cuag Ahikhas tus tub Kedaliya ntawm Mixapa, thiab nrog nws nyob rau hauv ib tsoom pejxeem uas tshuav nyob hauv lub tebchaws ntawd.

Kedaliya tuag

(2Vntx. 25:22-26)

7Thaum Yuda cov thawj tub rog huvsi uas tsiv nraim lawm thiab lawv cov tub rog tau hnov hais tias vajntxwv hauv Npanpiloo tau tsa Ahikhas tus tub Kedaliya ua tus thawj kav lub tebchaws thiab muab tej pojniam txivneej menyuam uas pluag kawg hauv lub tebchaws cob rau nws kav, lawv yog cov uas tsis raug muab kuav mus rau Npanpiloo, 8Nethaniya tus tub Yisama‑ee thiab Khale‑a tus tub Yauhanas, thiab Thahume tus tub Xelaya, thiab Efai cov tub uas yog neeg hauv lub moos Nethaufa, thiab Yexaniya uas yog neeg Ma‑akha li tub, lawv thiab lawv cov neeg sawvdaws mus cuag Kedaliya ntawm Mixapa. 9Kedaliya uas yog Ahikhas tus tub, thiab yog Safas tus xeeb ntxwv, cog lus twv rau lawv thiab lawv cov neeg hais tias, “Tsis txhob ntshai mus ua num rau cov Kheedia. Cia li nyob hauv lub tebchaws no thiab ua num rau vajntxwv Npanpiloo ces nej yuav tau noj qab nyob zoo. 10Kuv tus kheej mas kuv yuav nyob hauv Mixapa, sawv cev nej chaw rau cov Kheedia uas tuaj cuag peb. Tiamsis nej mas cia li mus khaws nej tej cawv txiv hmab thiab tej txiv ntoo lub caij ntuj kub thiab tej roj aulib, coj mus ntim cia hauv hub, thiab cia li mus nyob hauv tej moos uas nej txeeb tau ntawd.”
11Ib yam li ntawd, thaum cov Yudai uas nyob hauv Mau‑a tebchaws thiab hauv Asmoo thiab hauv Edoo thiab hauv lwm lub tebchaws sawvdaws tau hnov tias vajntxwv hauv Npanpiloo tso ib co neeg nyob hauv Yuda, thiab tsa Kedaliya uas yog Ahikhas tus tub thiab yog Safas tus xeeb ntxwv ua tus kav lawv, 12mas cov Yudai sawvdaws kuj rov qab los ntawm txhua lub tebchaws uas lawv raug ntiab mus nyob ntawd, los rau hauv Yuda tebchaws, thiab los cuag Kedaliya ntawm Mixapa. Mas lawv khaws tej cawv txiv hmab thiab tej txiv ntoo lub caij ntuj kub ntau heev.
13Khale‑a tus tub Yauhanas thiab cov thawj tub rog sawvdaws uas tsiv nraim lawm tuaj cuag Kedaliya ntawm Mixapa, 14thiab hais rau nws tias, “Koj puas paub tias Npa‑ali uas yog cov Asmoo tus vajntxwv tau txib Nethaniya tus tub Yisama‑ee tuaj tua koj?” Tiamsis Ahikhas tus tub Kedaliya tsis ntseeg lawv hais. 15Mas Khale‑a tus tub Yauhanas hais twjywm rau Kedaliya hauv Mixapa tias, “Cia kuv mus tua Nethaniya tus tub Yisama‑ee pov tseg, tsis muaj leejtwg yuav paub li. Ua cas yuav cia nws muab koj tua, mas cov Yudai sawvdaws uas tuaj koom rau koj yuav khiav ua sab ua sua, thiab cov neeg Yuda uas tseem tshuav nyob yuav puam tsuaj?” 16Tiamsis Ahikhas tus tub Kedaliya hais rau Khale‑a tus tub Yauhanas tias, “Koj tsis txhob ua zaj kod, qhov uas koj hais txog Yisama‑ee ntawd tsis muaj tseeb.”