40

Y-Yêrêmi leh anăn Phung Y-Gêdalia Ăt Dôk

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi leh Y-Nebusaradan khua kahan phung gak phưi ñu nao mơ̆ng ƀuôn Rama, tơdah Y-Nebusaradan kă ñu hŏng klei săng đai mbĭt hŏng jih jang phung mnă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem leh anăn čar Yuđa, phung arăng atăt jing mnă kơ čar Ƀaƀilôn. 2Khua kahan phung gak mă Y-Yêrêmi leh anăn lač kơ ñu, “Yêhôwa Aê Diê diih hưn leh klei jhat bi kdơ̆ng hŏng anôk anei; 3Yêhôwa bi truh klei anăn, leh anăn ngă leh tui si klei ñu lač. Kyuadah diih soh leh hŏng Yêhôwa leh anăn amâo gưt asăp ñu ôh, snăn klei anei truh leh kơ diih. 4Nĕ hruê anei kâo kleh săng đai ti kngan ih. Tơdah ih mĭn jăk nao mbĭt hŏng kâo kơ čar Ƀaƀilôn, nao bĕ, leh anăn kâo srăng kiă kriê ih bi jăk. Ƀiădah tơdah ih mĭn amâo jăk nao mbĭt hŏng kâo kơ čar Ƀaƀilôn, đăm nao ôh. Dlăng bĕ, jih čar dôk ti anăp ih; nao bĕ ti anôk ih mĭn jăk leh anăn djŏ.” 5Y-Yêrêmi ka lŏ wĭt ôh, Y-Nebusaradan lač, “Tơdah ih ăt dôk tinei, wĭt bĕ kơ Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam čô Y-Saphan, pô mtao Ƀaƀilôn mjing khua kiă kriê kơ jih jang ƀuôn čar Yuđa, leh anăn dôk mbĭt hŏng ñu ti krah phung ƀuôn sang; amâodah nao bĕ ti anôk ih mĭn jing djŏ.” Snăn khua kahan phung gak brei kơ ñu sa kdrêč mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn mnơ̆ng myơr, leh anăn brei ñu đuĕ nao. 6Y-Yêrêmi nao kơ Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam ti ƀuôn Mispa leh anăn dôk mbĭt hŏng ñu ti krah phung ƀuôn sang arăng lui leh hlăm čar.
7 Tơdah jih jang phung khua kahan leh anăn phung kahan diñu dôk hlăm dliê hmư̆ klei mtao Ƀaƀilôn mdưm leh Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam brei jing khua prŏng brei kiă kriê čar, jao leh kơ ñu phung êkei, mniê, leh anăn hđeh, jih jang phung ƀun ƀin hlăm čar phung arăng amâo atăt jing mnă kơ čar Ƀaƀilôn ôh, 8diñu nao kơ Y-Gêdalia ti ƀuôn Mispa mâo: Y-Ismaêl anak êkei Y-Nêthania, Y-Jôhanan leh anăn Y-Jônathan phung anak êkei Y-Karêa, Y-Sêraya anak êkei Y-Tanhumet, phung anak êkei Y-Êphai mnuih găp djuê Nêtôphat, Y-Jêsanian anak êkei mnuih găp djuê Makat, diñu leh anăn phung mnuih diñu. 9Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam čô Y-Saphan kat asei kơ diñu leh anăn kơ phung mnuih diñu, lač, “Đăm huĭ ôh mă bruă kơ phung Kaldê. Dôk bĕ hlăm čar, leh anăn mă bruă kơ mtao Ƀaƀilôn, leh anăn ih srăng mâo klei jăk jĭn. 10Bi kâo dê, kâo srăng dôk ti ƀuôn Mispa, bi ala diih ti anăp phung Kaldê srăng hriê kơ drei; bi diih, mkăm bĕ kpiê, boh ana kyâo yan bhang, leh anăn êa prăi boh ôliwơ, leh anăn pioh digơ̆ hlăm čeh, leh anăn dôk bĕ hlăm ƀuôn diih mă leh.” 11Tơdah jih jang phung Yuđa dôk hlăm čar Môap, leh anăn mbĭt hŏng phung Amôn leh anăn hlăm čar Êđôm leh anăn hlăm čar mkăn hmư̆ leh mtao Ƀaƀilôn lui phung ăt dôk hlăm čar Yuđa, leh anăn mdưm leh Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam čô Y-Saphan, jing khua prŏng kiă kriê diñu, 12snăn jih jang phung Yuđa lŏ wĭt kơ čar Yuđa mơ̆ng jih jang anôk arăng suôt diñu leh, lŏ wĭt kơ Y-Gêdalia ti ƀuôn Mispa. Diñu mkăm pioh lu kpiê leh anăn boh ana kyâo yan bhang.

Y-Ismaêl Trông Čhai Ngă Jhat kơ Y-Gêdalia

13Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa leh anăn jih jang phung khua phung kahan dôk hlăm dliê hriê kơ Y-Gêdalia ti ƀuôn Mispa 14leh anăn lač kơ gơ̆, “Ih thâo mơ̆ Y-Balis mtao Amôn tiŏ nao Y-Ismaêl anak êkei Y-Nêthania bi mdjiê ih?” Ƀiădah Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam amâo tŭ ôh klei diñu hưn. 15Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa blŭ hŏng klei hgăm kơ Y-Gêdalia ti ƀuôn Mispa, “Brei kâo nao bi mdjiê hĕ Y-Ismaêl anak êkei Y-Nêthania, leh anăn amâo mâo pô srăng thâo klei anăn ôh. Ya yuôm ñu bi mdjiê ih tơl jih jang phung Yuđa mbĭt hŏng ih srăng bra đuĕ mdê mdê, leh anăn phung Yuđa ăt dôk srăng rai tuč?” 16Ƀiădah Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam lač kơ Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa, “Đăm ih ngă ôh klei anăn, kyuadah klei ih blŭ djŏ kơ Y-Ismaêl amâo sĭt ôh.”