41

1Lub xyaa hli, Nethaniya tug tub Yisama‑ee kws yog Elisama tug xeeb ntxwv hab yog keeb vaajntxwv, hab nwg yog vaajntxwv ib tug thawj tub rog luj, tau coj kaum leej nrug nwg tuaj cuag Ahikhaa tug tub Kentaliya ntawm Mixapa. Mas thaus puab saamswm noj mov ua ke huv Mixapa, 2Nethaniya tug tub Yisama‑ee hab kaum leej kws nrug nwg tuaj txawm sawv tseeg xuas ntaaj muab Kentaliya kws yog Ahikhaa tug tub hab yog Safaa tug xeeb ntxwv tua tuag, nwg yog tug kws vaajntxwv huv Npanpiloo tsaa ua tug thawj kaav lub tebchaws ntawd. 3Yisama‑ee kuj tua cov Yutai kws nrug Kentaliya nyob huv Mixapa huvsw, hab tua cov tub rog Kheentia kws nyob ntawd hab.
4Nub tom qaab kws Kentaliya raug tua lawm hab tsw tau muaj leejtwg paub le, 5muaj yim caum tug txwvneej tuaj ntawm lub moos Sekhee hab lub moos Silau hab lub nroog Xamali tuaj. Puab chais fwj txwv du lug hab tej rwg tsho nduag taag, hab ib ce raug muab suam to taag. Puab coj qoob loos xyeem hab moov tshuaj tsw qaab tuaj xyeem rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 6Mas Nethaniya tug tub Yisama‑ee tawm huv Mixapa lug ntswb nthaav puab cov ntawd, nwg taug kev quaj quaj lug. Thaus nwg ntswb puab nwg has rua puab tas, “Ca le tuaj cuag Ahikhaa tug tub Kentaliya nawj.” 7Thaus puab tuaj txug huv lub nroog, Nethaniya tug tub Yisama‑ee hab cov kws nrug nwg tuaj kuj muab puab tua pov tseg taag, hab muab puab nrum rua huv paag dej. 8Tassws cov kws tuaj hov muaj kaum leej has rua Yisama‑ee tas, “Thov tsw xob tua peb, tsua qhov peb muaj mog muaj qeb muaj roj muaj zwb ntaab zais rua tom teb.” Yog le nuav nwg txhad tsw muab puab tua nrug cov kws nrug puab tuaj ua ke.
9Lub paag dej kws Yisama‑ee muab cov kws nwg tua tuag nrum rua huv yog lub paag dej luj kws vaajntxwv Axa khawb lug tau dej swv rua thaus cov Yixayee tug vaajntxwv Npa‑asa tuaj ua rog rua puab. Mas Nethaniya tug tub Yisama‑ee kuj muab cov kws nwg tua tuag tso puv nkaus rua huv. 10Mas Yisama‑ee nteg cov tuabneeg huv Mixapa huvsw, kws yog vaajntxwv tej ntxhais hab tej pejxeem kws tseed tshuav nyob huv Mixapa suavdawg, yog cov kws Nenpuxalantaa kws yog tug thawj rog zuv vaajntxwv muab cob rua Ahikhaa tug tub Kentaliya. Nethaniya tug tub Yisama‑ee nteg puab coj sawv kev hlaa moog rua cov tuabneeg Aamoo.
11Mas thaus Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj rog kws nrug nwg ua ke nov tej xwm txheej phem kws Nethaniya tug tub Yisama‑ee tau ua ntawd, 12puab txawm txhwj puab cov tuabneeg suavdawg moog ua rog rua Nethaniya tug tub Yisama‑ee. Puab ntswb nwg ntawm lub paag dej luj kws nyob ntawm lub moos Kinpe‑oo. 13Thaus cov tuabneeg suavdawg kws Yisama‑ee nteg moog pum Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj rog kws nrug nwg ua ke, puab zoo sab heev. 14Cov tuabneeg kws Yisama‑ee tau nteg coj huv Mixapa moog txawm tswv tig hlo rov qaab, hab moog cuag Khale‑a tug tub Yauhanaa. 15Tes Nethaniya tug tub Yisama‑ee hab yim leej kws nrug nwg ua ke txawm tswv dim ntawm Yauhanaa moog rua huv cov tuabneeg Aamoo. 16Mas Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj tub rog kws nrug nwg ua ke coj cov pejxeem suavdawg kws Nethaniya tug tub Yisama‑ee tau nteg coj huv Mixapa moog lawm rua thaus kws nwg tua Ahikhaa tug tub Kentaliya, puab yog cov tub rog, hab tej quaspuj mivnyuas hab tej nraug saam kws Yauhanaa coj ntawm Kinpe‑oo rov lug. 17Puab moog nyob rua ntawm Kelukhihaa kws ze Npelehee. Puab npaaj sab yuav tswv moog rua Iyi tebchaws 18vem yog puab ntshai cov Kheentia tsua qhov kws Nethaniya tug tub Yisama‑ee tau tua Ahikhaa tug tub Kentaliya, yog tug kws vaajntxwv huv Npanpiloo tsaa ua tug thawj kaav lub tebchaws ntawd.