41

1Xyoo ntawd thaum lub xya hli ntuj, Nethaniyas tus tub Yisamayees uas yog Elisamas tus xeebntxwv yog cajceg vajntxwv thiab yog vajntxwv ib tug nomtswv loj, txawm coj kaum leej tubrog tuaj cuag Nkedaliyas hauv Mixepas. Thaum lawv tabtom noj mov ua ke, 2Yisamayees thiab nws kaum leej tubrog txawm rho lawv tej ntaj tua Nkedaliyas tuag. 3Yisamayees tseem tua cov Yixalayees txhua tus uas nrog Nkedaliyas nyob hauv Mixepas thiab cov tubrog Npanpiloos uas tuaj nyob hauv tuag tas huv tibsi.
4Hnub tom qab thaum uas tsis tau muaj neeg paub hais tias Nkedaliyas raug tua tuag, 5muaj yim caum leej txivneej tuaj hauv Sekhees, Silaus thiab Xamalis tuaj txog. Lawv chais lawv tej hwjtxwv, dua lawv tej ris tsho thiab lawv rov hlais lawv lub cev. Lawv coj qoobloo thiab hmoov tshuaj tsw qab mus fij rau hauv lub Tuamtsev. 6Ces Yisamayees txawm ua txuj tsa suab hlo quaj tawm hauv Mixepas tuaj tos lawv. Thaum nws pom dheev lawv, nws hais rau lawv hais tias, “Thov nej los xyuas Nkedaliyas.” 7Thaum lawv mus txog hauv lub nroog lawm, Yisamayees thiab nws cov tubrog txawm muab lawv tua thiab coj mus pov rau hauv ib lub qhovtshij.
8Tiamsis lawv pab ntawd muaj kaum leej hais rau Yisamayees hais tias, “Thov koj tsis txhob tua peb! Peb muaj qib, muaj nplej, muaj roj txiv ntoo thiab muaj zib ntab nyob hauv peb tej teb.” Yog li ntawd, nws thiaj tsis tua lawv. 9Lub qhovtshij uas Yisamayees muab cov neeg uas nws tua pov rau hauv loj heev uas yog Vajntxwv Axas khawb thaum lub sijhawm cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas tuaj tua nws. Yisamayees muab cov neeg uas nws tua pov puv nkaus rau hauv lub qhovtshij ntawd. 10Yisamayees ntes vajntxwv cov ntxhais thiab tagnrho cov pejxeem uas tus thawj tubrog Nenpuxaladas tseg rau Nkedaliyas saib nyob hauv Mixepas. Yisamayees coj cov neeg uas nws ntes ntawd mus rau tebchaws Amoos lawm.
11Thaum Yauhanas thiab cov thawj tubrog uas nrog nws hnov tej xwm uas Yisamayees tua neeg ntawd, 12lawv txawm coj lawv cov tubrog mus caum cuag Yisamayees rau ntawm lub pasdej loj hauv Nkinpe-oos. 13Thaum cov neeg uas Yisamayees ntes pom Yauhanas thiab cov thawj tubrog uas nrog nws mus ntawd, lawv zoo siab heev, 14thiab lawv khiav mus rau ntawm Yauhanas. 15Tiamsis Yisamayees thiab nws yim leej tubrog khiav dim mus rau tebchaws Amoos lawm, Yauhanas ntes tsis tau li.
16Yauhanas thiab cov thawj tubrog uas nrog nws mus thiaj coj cov neeg uas Yisamayees ntes hauv Mixepas mus rov qab los, tom qab uas Nkedaliyas raug tua tuag lawm, tsis hais cov tubrog, cov pojniam menyuam thiab cov neeg uas ua haujlwm hauv vajntxwv lub loog rov qab hauv Nkinpe-oos los. 17-18Lawv ntshai cov Npanpiloos heev rau qhov Yisamayees muab Nkedaliyas, tus uas cov Npanpiloos tus vajntxwv tsa ua tswvxeev kav lub tebchaws Yudas tua tuag lawm. Yog li ntawd, lawv thiaj khiav mus rau nram tebchaws Iziv kom dim ntawm cov Npanpiloos. Thaum lawv taug kev mus, lawv mus so rau ntawm Khihas uas nyob ze lub nroog Npelehees.