41

1Samơ̆ amăng blan tal tơjuh, Yismaêl rai hrŏm hăng pluh čô tơhan pơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam pơ plei pơnăng Mizpah. Yismaêl anŭn jing ană đah rơkơi Nethanyah, tơčô Elisama jing ană tơčô pơtao Dawid. Laih anŭn hlâo adih ñu jing sa čô amăng ƀing khua moa pơtao. Tui anŭn, Gedalyah jak iâu ƀing gơñu ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ñu samơ̆ tơdang ƀing gơñu hlak dŏ ƀơ̆ng huă hrŏm hơbĭt, 2Yismaêl hrŏm hăng pluh čô tơhan ñu anŭn tơgŭ pơdjai hĭ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan, hăng đao, jing pơdjai hĭ pô pơtao dêh čar Babilon hơmâo ruah laih kiăng kơ jing khua ba akŏ git gai tring Yudah. 3Yismaêl ăt pơdjai hĭ abih bang ƀing Yehudah jing ƀing dŏ hrŏm hăng Gedalyah ƀơi plei Mizpah wơ̆t hăng ƀing tơhan Babilon dŏ pơ anŭn mơ̆n.
4Tơdơi kơ hrơi Yismaêl pơdjai klĕ hĭ laih Gedalyah, tơdang aka hơmâo ôh hlơi pô hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, 5sapănpluh čô, jing ƀing hơmâo kuăh hĭ laih akŏ gơñu blâo ka̱ng gơñu, hek hĕ ao gơñu laih anŭn khăt drơi jan gơñu kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơñu rơngot hơning, ba rai khul gơnam pơyơr pơdai hăng gơnam ƀâo mơngưi hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆ng plei Sekhem, Silôh laih anŭn Samaria kiăng kơ đĭ pơyơr pơ anih sang yang Yahweh amăng plei Yerusalaim. 6Yismaêl, ană đah rơkơi Nethanyah, tơbiă nao pơ plei Mizpah kiăng kơ bưp ƀing anŭn, ngă mă hia jai tơdang ñu nao. Tơdang ñu bưp ƀing mơnuih anŭn laih, ñu laĭ tui anai, “Nao bĕ pơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam.” 7Tơdang ƀing gơñu mŭt nao truh pơ tŏng krah plei anŭn, Yismaêl hăng ƀing tơhan hrŏm hăng ñu pơdjai hĭ mơtam tơjuhpluh čô ƀing gơñu laih anŭn glŏm trŭn atâo gơñu amăng sa boh ia dơmŭn yơh. 8Samơ̆ pluh čô dŏ glaĭ laĭ kơ Yismaêl tui anai, “Anăm pơdjai hĭ ƀing gơmơi ôh! Ƀing gơmơi hơmâo pơdai kơtor hăng pơdai kơtur, ia rơmuă hăng ia hơni, pơdŏp laih amăng đang hơma.” Tui anŭn, ñu hơngah ƀu pơdjai hĭ ôh ƀing gơñu wơ̆t hăng ƀing gŏp gơñu mơ̆n. 9Ia dơmŭn anŭn, jing anih Yismaêl glŏm trŭn abih bang atâo ƀing mơnuih ñu hơmâo pơdjai hĭ anŭn hrŏm hăng atâo Gedalyah, jing ia dơmŭn prŏng pơtao Asa hơmâo pơkra laih hlâo adih, kiăng kơ kơđông Mizpah ƀu kơƀah hĭ ôh ia tơdang Baasa pơtao ƀing Israel pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Yudah. Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah pơbă hĭ ia dơmŭn anŭn hăng atâo djai yơh.
10Yismaêl mă mơnă abih bang ƀing ană plei dŏ glaĭ pơ plei Mizpah. Anŭn jing ƀing ană dra pơtao hrŏm hăng abih bang ƀing pơkŏn jing ƀing dŏ glaĭ pơ anŭn, jing ƀing mơnuih Nebuzaradan, jing pô khua gak wai pơtao prŏng hloh dêh čar Babilon, hơmâo jao brơi laih kơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam kiăng kơ git gai wai lăng. Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah mă mơnă hĭ ƀing gơñu laih anŭn ba nao pơ lŏn čar ƀing Ammôn.
11Yôhanan ană đah rơkơi Karêah hrŏm hăng abih bang ƀing khua moa ling tơhan jing ƀing dŏ hăng ñu hơmư̆ abih bang tơlơi sat Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah hơmâo ngă laih. 12Tui anŭn, ƀing gơñu djă̱ ba abih bang ƀing tơhan gơñu hăng nao kiăng kơ pơblah hăng Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah yơh. Ƀing gơñu kiaŏ hơma̱o ƀing Yismaêl jĕ ƀơi dơnao prŏng amăng anih Gibôn. 13Tơdang abih bang ƀing mơnuih nao hrŏm hăng Yismaêl ƀuh Yôhanan ană đah rơkơi Karêah hrŏm hăng ƀing khua moa ling tơhan rai hrŏm hăng ñu, ƀing gơñu hơ̆k mơak yơh. 14Abih bang ƀing mơnuih Yismaêl mă mơnă ƀơi plei Mizpah anŭn wir nao tañ pơ Yôhanan ană đah rơkơi Karêah yơh. 15Samơ̆ Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah hăng sapăn čô ƀing tơhan ñu đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng Yôhanan laih anŭn đuaĭ kơdŏp pơ ƀing Ammôn yơh.

Tơlơi Čơdơ̆ng Đuaĭ Kơdŏp Pơ Lŏn Čar Êjip

16Giŏng anŭn, Yôhanan ană đah rơkơi Karêah wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa ling tơhan, jing ƀing nao hrŏm hăng ñu, čơdơ̆ng wai lăng abih bang ƀing dŏ so̱t mơ̆ng plei Mizpah. Anŭn jing ƀing mơnuih Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah ba nao pơ anih lŏn Gibôn tơdơi kơ ñu pơdjai klĕ hĭ laih Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam. Yôhanan ba nao ƀing hơmâo tơklaih hĭ laih mơ̆ng Yismaêl, anŭn jing ƀing ling tơhan, ƀing đah kơmơi, ƀing ană bă laih anŭn ƀing khua tring ñu tơbiă nao mơ̆ng anih Gibôn 17kiăng kơ nao pơ lŏn čar Êjip. Tơdang ƀing gơñu hlak nao, ƀing gơñu pơdơi glaĭ ƀơi anih Gêrut-Kimham jĕ plei Bêtlehem. 18Ƀing gơñu ngă tui anŭn kiăng kơ klaih hĭ mơ̆ng ƀing Babilon. Ƀing gơñu huĭ bra̱l kơ ƀing Babilon yơh yuakơ Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah hơmâo pơdjai hĭ laih Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, jing pô pơtao lŏn čar Babilon hơmâo ruah laih kiăng kơ jing khua tring git gai anih lŏn anŭn.