42

Yelemi has Vaajtswv tej lug rua Yauhanaa

1Cov thawj tub rog suavdawg hab Khale‑a tug tub Yauhanaa hab Hausaya tug tub Axaliya hab cov pejxeem txwj tug yau kawg moog txug tug luj kawg suavdawg tau tuaj, 2hab has rua Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, “Thov koj noog peb tej lug taij thov hab koj thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv paab peb cov kws tseed tshuav nyob nuav suavdawg, tsua qhov peb tshuav tsawg kawg le lawv le koj lub qhov muag pum ntsoov. 3Thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv qha rua peb paub txujkev kws peb yuav tsum moog hab qha tej kws peb yuav tsum ua.” 4Yelemi kws cev Vaajtswv lug has rua puab tas, “Kuv nov mej has lawm. Saib maj, kuv yuav thov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawv le mej tej lug taij thov. Yog Yawmsaub teb le caag rua mej kuv yuav has rua mej. Kuv yuav tsw npog ib yaam daabtsw le.” 5Mas puab has rua Yelemi tas, “Thov Yawmsaub ua timkhawv ncaaj nceeg hab tseeb rua peb yog peb tsw ua lawv le txhua lu lug kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv khaiv koj qha peb. 6Txawm yog nwg teb zoo hab tsw zoo los peb yuav noog Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tej lug kws peb khaiv koj moog thov, mas thaus peb noog Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tej lug peb txhad noj qaab nyob zoo.”
7Thaus puv kaum nub lawm Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi. 8Mas nwg txhad hu Khale‑a tug tub Yauhanaa hab cov thawj tub rog suavdawg kws nrug nwg nyob hab cov pejxeem suavdawg txwj tug yau kawg moog txug tug luj kawg tuaj, 9hab has rua puab tas, “Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv kws mej tau khaiv kuv coj mej tej lug taij thov moog has rua nwg has le nuav tas, 10‘Yog mej nyob huv lub tebchaws nuav kuv yuav tswm tsaa mej hab tsw muab mej rhuav, kuv yuav muab mej cog tsw muab mej dob, tsua qhov kuv tu sab tej xwm txheej phem kws kuv tso rua mej lawm. 11Tsw xob ntshai tug vaajntxwv huv Npanpiloo kws mej yeej los ntshai ntawd.’ Yawmsaub has tas, ‘Tsw xob ntshai nwg vem kuv tub nrug mej nyob lawm, yuav cawm mej hab tso mej dim huv nwg txhais teg. 12Kuv yuav khuvleej mej sub nwg txhad khuvleej mej hab kheev mej nyob huv mej lub tebchaws.’ 13Tassws yog mej tsw noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug, es mej has tas, ‘Peb yuav tsw nyob huv lub tebchaws nuav,’ 14hab has tas, ‘Peb tsw yeem, peb yuav moog rua huv Iyi tebchaws, yog qhov chaw kws peb yuav tsw pum muaj kev ua rog hab yuav tsw nov suab raaj txhwb rog, hab tsw tshaib plaab hab peb yuav nyob hov ntawd,’ 15cov Yuta kws tseed tshuav nyob 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug. Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Yog mej npaaj sab yuav moog rua huv Iyi tebchaws hab moog nyob hov ntawd, 16mas raab ntaaj kws mej ntshai yuav lawv cuag mej rua huv Iyi tebchaws, hab tej kev tshaib nqhes kws mej ntshai ntawd yuav lawv mej qaab moog rua huv Iyi tebchaws hab mej yuav tuag rua hov ntawd. 17Txhua tug kws npaaj sab moog nyob rua huv Iyi tebchaws yuav tuag nav ntaaj nav rag hab tuag tshaib tuag nqhes hab tuag mob kis, yuav tsw tshuav ib tug nyob lossws dim tej xwm txheej phem kws kuv yuav tso lug rua sau puab.’
18“Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuv nchuav kuv txujkev chim kev npau rua sau cov kws nyob huv Yeluxalee le caag, kuv kuj yuav nchuav kuv txujkev npau rua sau mej rua thaus mej moog txug Iyi tebchaws ib yaam le ntawd hab. Luas yuav tuav mej lub npe tsawm foom, mej yuav ua chaw rua luas ceeb hab ntshai, hab mej yuav ua lu lug tsawm foom hab mej yuav raug luas thuaj luag. Mej yuav tsw pum lub chaw nuav dua le lawm.’ 19Cov Yuta kws tseed tshuav nyob 'e, Yawmsaub tau has rua mej tas, ‘Tsw xob moog rua Iyi tebchaws.’ Mej ca le paub tseeb tas nub nua kuv tub ntuag mej tas 20mej tau yuam kev puag mej txujsa, vem yog mej khaiv kuv moog cuag Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv has tas, ‘Thov koj paab peb thov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv has le caag, thov qha rua peb mas peb yuav ua le ntawd.’ 21Mas nub nua kuv tub qha Yawmsaub tej lug rua mej lawm, tassws mej tsw noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug ib qho le, yog tej kws Yawmsaub khaiv kuv lug has rua mej. 22Vem le nuav nwgnuav ca le paub tseeb tas mej yuav tuag nav ntaaj hab tuag tshaib tuag nqhes hab tuag mob kis rua huv lub chaw kws mej ntshaw moog nyob ntawd.”