43

Con đường ty nạn

1Giê-rê-mi trung thực công bố lời Chúa cho nhân dân Giu-đa. Ông vừa dứt lời, 2hai vị chỉ huy dân quân là A-xa-ria (con Hô- sai) và Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và tất cả những tên kiêu căng hợm hĩnh đều hùng hổ bảo Giê-rê-mi: "Ông nói dối! Chúa đâu có bảo ông dặn chúng tôi đừng xuống Ai-cập! 3Đầu đuôi chỉ vì tên Ba-trúc (con Nê-ri-gia) âm mưu hại chúng tôi và xúi bẫy ông dụ dỗ chúng tôi ở lại đây cho quân đội Ba-by-luân đến tàn sát, hoặc bắt chúng tôi về xứ Ba-by-luân làm nô lệ!"
4Vậy, Giô-ha-nan, các cấp chỉ huy dân quân và tất cả nhân dân đêu quyết định không lưu lại đất Giu-đa như lời Chúa dặn bảo. 5Tất cả đều kéo nhau xuống tỵ nạn tại Ai-cập, dưới quyền lãnh đạo của Giô-ha-nan và các chỉ huy trưởng dân quân, 6Trong số ấy có đủ nam phụ lão ấu, các công chúa Giu-đa, và tất cả tàn dân mà tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy Ngự lâm quân Ba-by-luân cho ở lại với Ghê-đa-lia; có cả những đồng bào từng tỵ nạn các xứ lân bang một thời gian, rồi hồi cư khi cuộc chiến tranh chấm dứt. Họ còn cưỡng bức Giê-rê-mi và Ba-trúc, bắt buộc hai ông cùng đi với họ. 7Đoàn dân tỵ nạn quyết định bác bỏ lời Chúa dạy, kéo nhau xuống thành phố Tác-pha-nết, nước Ai-cập.
8Tại Tác-pha-nết, Chúa lại phán bảo Giê-rê-mi: 9“Con hãy lượm nhiều viên đá lớn, đem bỏ vào trong vữa người ta đang dùng xây cổng trước cung điện vua Ai-cập tại Tác-pha-nết, cho người Giu-đa thấy. 10Con hãy bảo chúng nó: 'Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Này, Ta sẽ sai gọi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, đầy tớ Ta. Nó sẽ đến, đặt ngai vàng trên các viên đá này, giăng màn trướng trên đó. 11Nó sẽ đem quân tiến công vào đất nước Ai-cập. Ai đáng chết sẽ bị giết, ai đáng bị lưu đày sẽ bị lưu đày, ai đáng chém sẽ bị gươm chém. 12Ta sẽ nhóm một ngọn lửa thiêu hủy những đền thờ của các thần Ai-cập. Vua Ba-by-luân sẽ đốt phá các thần tượng và lưu đày nhân dân Ai-cập. Nó sẽ cướp phá đất nước Ai-cập như người chăn bầy bắt giết bọ chét bu trên áo choàng. Nó sẽ ra về bình an. 13Nó sẽ đập phá các đài kỷ niệm hình tháp xây trong thành phố Hia-rô-bô-li và phóng hỏa những đền thờ của các thần Ai-cập.