43

Khiav mus nyob Iyi tebchaws

1Thaum Yelemi hais Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv tej lus txhua lo rau cov pejxeem mloog tag lawm, yog tej lus uas Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv txib Yelemi mus hais rau lawv, 2mas Hausaya tus tub Axaliya thiab Khale‑a tus tub Yauhanas thiab txhua tus txivneej uas khav theeb hais rau Yelemi tias, “Koj dag xwb. Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tsis tau txib kom koj los hais tias, ‘Tsis txhob mus nyob rau nram Iyi tebchaws.’ 3Tiamsis Neliya tus tub Npalu tshum kom koj tawm tsam peb, es yuav muab peb cob rau hauv cov Kheedia txhais tes, kom lawv thiaj tua tau peb thiab coj peb mus poob tebchaws rau hauv Npanpiloo.”
4Khale‑a tus tub Yauhanas thiab cov thawj tub rog txhua tus thiab cov pejxeem sawvdaws tsis mloog Yawmsaub tej lus uas hais kom nyob hauv Yuda tebchaws xwb. 5Mas Khale‑a tus tub Yauhanas thiab cov thawj tub rog txhua tus coj cov neeg Yuda sawvdaws uas tseem tshuav nyob khiav mus, yog cov uas raug ntiab mus nyob hauv txhua lub tebchaws lawm es rov los nyob hauv Yuda, 6tsis hais txivneej, pojniam, menyuam thiab vajntxwv tej ntxhais, thiab txhua tus uas tus thawj rog Nenpuxaladas uas zov vajntxwv tau muab tseg cia rau Kedaliya uas yog Ahikhas tus tub thiab yog Safas tus xeeb ntxwv. Yauhanas kuj coj Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus thiab Neliya tus tub Npalu mus. 7Lawv txawm mus txog Iyi tebchaws, vim yog lawv sawvdaws tsis mloog Yawmsaub tej lus. Mas lawv thiaj mus txog ntawm lub moos Thapahe.
8Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi hauv lub moos Thapahe tias, 9“Cia li nqa tej pob zeb loj hauv koj txhais tes coj mus zais rau hauv tej kem zeb uas pua txojkev uas mus rau hauv Falau lub tsev hauv lub moos Thapahe tab meeg cov neeg Yuda, 10thiab hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Saib maj, kuv yuav hu thiab coj vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo uas yog kuv tus qhev tuaj, mas nws yuav txawb nws lub zwm txwv thiab tsa nws lub tsev ntaub vajntxwv rau saum tej pob zeb uas kuv muab zais cia no. 11Nws yuav tuaj ntaus Iyi tebchaws, mas cov uas twb npaj rau kev mob kis kuj yuav muab rau kev mob kis, thiab cov uas twb npaj rau luag ntes mus, kuj muab rau luag ntes mus, cov uas twb npaj rau hniav ntaj hniav riam, kuj muab rau hniav ntaj hniav riam. 12Nwsl yuav zes taws hlawv Iyi tej tsev dab, thiab muab hlawv pov tseg thiab lws lawv tej dab mlom coj mus. Nws yuav muab lub tebchaws Iyi ntxuav ib yam li tus yug yaj ntxhua lub tsho ntev kom tuv ploj tag, thiab nws yuav tawm qhov ntawd mus tso siab plhuav. 13Nws yuav muab tej ncej teev dab hauv lub moos Heli‑aupoli hauv Iyi tebchaws rhuav tag, thiab yuav muab hluavtaws hlawv Iyi tej tsev dab pov tseg.’ ”