43

Luag Coj Yelemis Mus Nram Tebchaws Iziv

1Thaum kuv piav tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej lus txhua yam uas nws txib kuv mus qhia rau lawv tas. 2Ces Axaliyas uas yog Hausayas tus tub, Kaleyas tus tub Yauhanas thiab cov neeg khavtheeb txawm hais rau kuv hais tias, “Koj dag xwb. Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv yeej tsis tau txib koj tuaj hais kom peb tsis txhob tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv. 3Yeej yog Neliyas tus tub Npalus rau tswvyim rau koj tuaj tawmtsam peb, muab peb cob rau cov Npanpiloos kom tua peb lossis ntes peb coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos xwb.” 4Yog li ntawd, tsis hais Yauhanas lossis cov thawj tubrog lossis cov pejxeem yeej tsis mloog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej lus samhwm kom nyob twjywm hauv lub tebchaws Yudas li. 5Ces Yauhanas thiab cov thawj tubrog thiaj coj cov pejxeem uas nyob hauv lub tebchaws Yudas thiab cov neeg uas raug ntiab tawm mus nyob lwm tebchaws rov qab los ntawd huv tibsi mus rau nram tebchaws Iziv lawm: 6tsis hais cov txivneej, tej pojniam menyuam, vajntxwv cov ntxhais, cov neeg uas tus thawj tubrog Nenpuxaladas tso rau Nkedaliyas saib, thiab coj Npalus thiab kuv nrog lawv mus. 7Lawv tsis mloog tus TSWV tej lus samhwm, lawv mus nyob rau nram tebchaws Iziv thiab mus nyob rau hauv lub nroog Tapahes.
8Thaum peb nyob ntawm Tapahes, tus TSWV hais rau kuv tias, 9“Koj cia li muab ib cov pobzeb loj los faus rau hauv plawv txojkev uas pua roj hmab uas mus rau ntawm Vajntxwv Falaus lub loog uas nyob hauv lub nroog Tapahes. Koj ua li no rau cov Yudas saib ntsoov. 10Koj qhia rau lawv hais tias kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav coj kuv tus tubtxib uas yog Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj rau ntawm thaj chaw no, thiab nws yuav teeb nws lub zwmtxwv thiab tsa nws lub tsevntaub rau saum cov pobzeb uas koj faus no. 11Nenpukajnexales yuav tuaj tua yeej lub tebchaws Iziv cov neeg uas teem tseg kom tuag rau kab mob kev nkeeg, yuav tuag rau kab mob kev nkeeg, cov uas teem tseg kom raug ntes, yuav raug luag ntes; thiab cov uas teem tseg kom tuag rau hniav ntaj hniav riam, yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam. 12Kuv yuav hlawv cov Iziv tej tuamtsev uas lawv teev lawv tej vajtswv, thiab tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos yuav muab lawv tej vajtswv hlawv lossis coj mus. Tus yug yaj ntxhua nws tej ris tsho kom tuv tuag tas li cas, ces tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos yuav tuaj muab lub tebchaws Iziv no rhuav kom dulug li ntawd, thiab nws yuav rov kaj siab lug mus lawm. 13Nws yuav rhuav tej ncejzeb tseemceeb ntawm lub nroog Heli-aupulis hauv tebchaws Iziv thiab hlawv tej tuamtsev uas cov Iziv pe lawv tej vajtswv povtseg.”