43

Baeqc Fingx Suiv Mingh Yiem I^yipv

1Ye^le^mi dorng jienv baeqc fingx gorngv liuz Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, gorngv nyei yietc zungv waac, dongh Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv ninh mingh gorngv mbuox ninh mbuo nyei waac. 2Ho^saa^yaa nyei dorn, Aa^saa^li^yaa, caux Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux yietc zungv ceng-hlo nyei mienh gorngv mbuox Ye^le^mi, “Meih gorngv-baeqc hnangv. Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, maiv paaiv meih daaih gorngv, ‘Maiv dungx mingh I^yipv Deic-Bung weic yiem wuov.’ 3Se Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, coqv meih hoic yie mbuo, weic zorqv yie mbuo jiu bun yiem Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev, weic bun ninh mbuo daix yie mbuo fai guaatv yie mbuo mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung.
4Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux jun-baeng yietc zungv baeng-bieiv caux zuangx baeqc fingx, maiv muangx Ziouv hatc nyei waac, se oix zuqc yiem jienv Yu^ndaa Deic-Bung. 5Daaux nzuonx, Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux jun-baeng nyei yietc zungv baeng-bieiv, dorh Yu^ndaa zengc njiec nyei zuangx mienh, se zuqc zunc mingh norm-norm guoqv nzuonx daaih yiem jienv Yu^ndaa Deic-Bung nyei mienh, 6m'jangc m'sieqv, fu'jueiv, hungh sieqv, dongh goux hungh nyei baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, liouh njiec bun Saafaan nyei fun, Aa^hi^kam nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa, nyei yietc zungv mienh. Ninh mbuo yaac dorh douc waac mienh, Ye^le^mi, caux Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv mingh. 7Ninh mbuo ziouc daaih bieqc I^yipv Deic-Bung, weic zuqc ninh mbuo maiv muangx Ziouv nyei waac. Ninh mbuo mingh taux Taa^baan^hetc Zingh.
8Yiem Taa^baan^hetc, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 9“Meih oix zuqc longc buoz zorqv ziex norm la'bieiv hlo nyei dorng jienv Yu^ndaa Mienh dorh mingh yiem Taa^baan^hetc, Faalo nyei hungh dinc nyei gaengh ndaangc, ziouc bingx jienv ba'naih nie gu'nyuoz. 10Oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, “Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Yie oix zorqv yie nyei bou, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, liepc ninh nyei weic yiem yie bingx naaiv deix la'bieiv gu'nguaaic. Ninh yaac oix corng ninh nyei ndopv-liuh yiem naaiv deix la'bieiv gu'nguaaic. 11Ninh oix daaih mborqv I^yipv Deic-Bung, bun maengc daaix zuqc zeqc naanc, ziouc zuqc zeqc naanc, bun maengc daaix zuqc guaatv mingh, ziouc zuqc guaatv mingh, bun maengc daaix zuqc nzuqc ndaauv daix, ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix. 12Ninh oix yiem I^yipv nyei zienh nyei miuc-biauv diemv zieqc douz daaih buov miuc-biauv qui, aengx guaatv ninh mbuo nyei zienh mingh. Ninh yaac oix fioux nzengc I^yipv Deic-Bung hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh fioux ninh nyei domh lui lorz nzengc damv. Ninh ziouc baengh orn nyei leih wuov norm dorngx. 13Ninh oix mborqv nauv yiem I^yipv Deic-Bung, He^li^o^mbu^li, nyei miuc-fangx dongc, aengx longc douz buov qui I^yipv Deic-Bung nyei miuc-biauv.’+”