43

Arăng Mă Ba Pô Pơala Yirmeyah Nao Pơ Lŏn Čar Êjip

1Kâo, Yirmeyah, pơgiŏng hĭ laih tơlơi pơruai abih bang boh hiăp Ơi Adai ta, jing rĭm tơlơi Ñu hơmâo pơkiaŏ laih kâo kiăng kơ ruai brơi kơ ƀing ană plei anŭn. 2Giŏng anŭn, Azaryah ană đah rơkơi Hôsayah hăng Yôhanan ană đah rơkơi Karêah wơ̆t hăng abih bang ƀing mơnuih pơgao pơang pơkŏn pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ih ƀlŏr! Yahweh Ơi Adai ta ƀu pơkiaŏ rai ih kiăng kơ pơtă kơ tơlơi ƀing gơmơi khŏm anăm nao pơ lŏn čar Êjip hăng dŏ pơ anŭn ôh. 3Samơ̆ Baruk ană Hêriyah yơh hlak pơtrŭt kơ ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi kiăng kơ jao hĭ ƀing gơmơi kơ tơngan tơlơi dưi ƀing Babilon, tơl ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing gơmơi ƀôdah ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng anih lŏn anai hăng nao ataih pơ lŏn čar Babilon yơh.”
4Tui anŭn, Yôhanan wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa ling tơhan laih anŭn abih bang ƀing ană plei anŭn ƀu tui gưt kơ tơlơi Yahweh pơđar kơ ƀing gơñu ôh, jing tơlơi ƀing gơñu khŏm dŏ glaĭ amăng anih lŏn Yudah. 5Kơđai glaĭ, Yôhanan wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa ling tơhan ba jơlan kơ abih bang ƀing ană plei dŏ so̱t Yudah wơ̆t hăng ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng abih bang ƀing lŏn čar jing anih ƀing gơ̆ hơmâo čơlah đuaĭ hĭ laih. 6Ƀing gơñu ăt ba pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing mơnuih Nebuzaradan jing pô khua git gai ƀing ling tơhan gak wai hơmâo pioh glaĭ hăng Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan. Anŭn jing ƀing đah rơkơi, ƀing đah kơmơi, ƀing ană bă laih anŭn ƀing ană dra pơtao ăt hrŏm hăng kâo, Yirmeyah, wơ̆t hăng Baruk ană đah rơkơi Nêriyah mơ̆n. 7Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu tui gưt kơ Yahweh ôh samơ̆ mŭt pơ lŏn čar Êjip laih anŭn nao truh pơ plei kơđông Tahpanhês yơh.

Pô Pơala Yirmeyah Pơkơđiăng Kơ Ƀing Yehudah Amăng Lŏn Čar Êjip

8Amăng plei Tahpanhês Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 9“Ơ Yirmeyah hơi, tơdang ƀing Yehudah hlak dŏ lăng, mă bĕ đơđa boh pơtâo prŏng hăng dơ̱r hĭ hơdôm pơtâo anŭn amăng lŏn kraĭ amăng lŏn ƀlit ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang pơtao Pharaoh amăng plei Tahpanhês anai. 10Giŏng anŭn, laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp hăng ƀing gih: Kâo či brơi kơ arăng iâu rai ding kơna Kâo Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon, laih anŭn Kâo či brơi kơ ñu pioh grê pơtao ñu ƀơi gah ngŏ khul boh pơtâo anai Kâo hơmâo brơi kơ ih dơ̱r laih pơ anai. Pơtao anŭn či pơkăng nưh pơtao ñu gah ngŏ kơ khul pơtâo anŭn yơh. 11Ñu či kơsung rai blah juă hĭ lŏn čar Êjip laih anŭn ƀing hlơi pô Kâo pơkă laih kơ tơlơi djai mơ̆ng tơlơi kli̱n khe̱ng či djai mơ̆ng tơlơi anŭn yơh, ƀing hlơi pô Kâo pơkă laih kơ tơlơi jing mơnă či tŭ tơlơi anŭn yơh, laih anŭn ƀing hlơi pô Kâo pơkă laih kơ djai mơ̆ng tơlơi pơblah či djai mơ̆ng tơlơi anŭn yơh. 12Kâo či brơi kơ pơtao anŭn čuh hĭ khul sang kơkuh kơ ƀing yang rơba̱ng lŏn čar Êjip. Ñu ăt či čuh pơrai hĭ đơđa rup trah gơñu laih anŭn ba hĭ đơđa rup trah anŭn pơ dêh čar ñu pô yơh. Kar hăng sa čô wai triu duñ pơđuaĭ hĭ kơtâo mơ̆ng ao ñu, ăt kar kaĭ mơ̆n, ñu či duñ pơđuaĭ hĭ gơnam lŏn čar Êjip laih anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn dưi hĭ yơh. 13Pơ anih anŭn ñu či pơrai hĭ khul tơmĕh rup yang amăng sang yang yang hrơi amăng lŏn čar Êjip. Giŏng anŭn, ñu ăt či čuh pơrai hĭ khul sang kơkuh kơ yang rơba̱ng lŏn čar Êjip mơ̆n.’ ”