43

Klei Đuĕ Nao kơ Čar Êjip

1Tơdah leh ruê̆ Y-Yêrêmi hưn kơ jih jang phung ƀuôn sang jih klei Yêhôwa Aê Diê diñu blŭ, hŏng klei blŭ anăn Yêhôwa Aê Diê diñu tiŏ nao leh gơ̆ kơ diñu, 2Y-Asaria anak êkei Y-Hôsaya leh anăn Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa leh anăn jih jang phung êkei ƀai lač kơ Y-Yêrêmi, “Ih hưn klei luar. Yêhôwa Aê Diê drei amâo tiŏ nao ih ôh hưn klei anei, ‘Đăm nao ôh kơ čar Êjip čiăng dôk tinăn;’ 3ƀiădah Y-Baruk anak êkei Y-Nêria mtrŭt ih bi kdơ̆ng hŏng hmei, čiăng jao hmei hlăm kngan čar Kaldê, brei digơ̆ bi mdjiê hmei amâodah atăt ba hmei jing mnă hlăm čar Ƀaƀilôn.” 4Snăn Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa mbĭt hŏng jih jang phung khua kahan leh anăn jih jang phung ƀuôn sang amâo gưt asăp Yêhôwa ôh, čiăng brei diñu ăt dôk hlăm čar Yuđa. 5 Ƀiădah Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa leh anăn jih jang phung khua kahan atăt jih jang phung Yuđa ăt dôk, phung lŏ wĭt leh mơ̆ng jih jang găp djuê arăng suôt leh diñu, čiăng dôk hlăm čar Yuđa — 6phung êkei, phung mniê, phung hđeh, phung anak mniê mtao, leh anăn grăp čô Y-Nebusaradan khua kahan gak lui leh mbĭt hŏng Y-Gêdalia anak êkei Y-Ahikam čô Y-Saphan; wăt khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi leh anăn Y-Baruk anak êkei Y-Nêria. 7Diñu truh kơ čar Êjip, kyuadah diñu amâo gưt asăp Yêhôwa ôh. Diñu truh kơ ƀuôn Tahpanhes.
8Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi ti ƀuôn Tahpanhes: 9“Djă ti kngan ih lu boh tâo prŏng, leh anăn mdăp boh tâo anăn hlăm mnơ̆ng bi đuôm boh tâo ti êlan anôk mŭt sang mtao Pharaôn hlăm ƀuôn Tahpanhes ti anăp ală phung êkei Yuđa, 10leh anăn lač kơ digơ̆, ‘Snei Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel lač: Nĕ anei, kâo srăng tiŏ nao Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn dĭng buăl kâo, leh anăn ñu srăng mdơ̆ng jhưng mtao ñu ti dlông boh tâo mdăp anei, leh anăn ñu srăng lang čhiăm bi êyui ñu ti dlông boh tâo anei. 11Ñu srăng hriê bi blah hŏng čar Êjip, jao kơ klei ruă tưp phung arăng čuăn leh kơ klei ruă tưp, jao kơ klei jing mnă phung arăng čuăn leh kơ klei jing mnă, leh anăn jao kơ đao gưm bi mdjiê phung arăng čuăn leh kơ đao gưm. 12Kâo srăng kuč pui hlăm sang phung yang čar Êjip; leh anăn Y-Nebukatnetsar srăng čuh sang anăn hŏng pui leh anăn atăt ba phung yang diñu jing mnă; leh anăn msĕ si mgăt biăp hơô čhiăm ao ñu, snăn ñu srăng hơô ñu pô hŏng čar Êjip, leh anăn ñu srăng đuĕ nao mơ̆ng anôk anăn hŏng klei êđăp ênang. 13Ñu srăng bi mčah gơ̆ng boh tâo arăng kač ti Bet-Sêmes hlăm čar Êjip; leh anăn ñu srăng čuh hŏng pui jih jang sang yang čar Êjip.’ ”