45

Yawmsaub cog lus rau Npalu

1Xyoo plaub uas Yauxiya tus tub Yehauyakhi ua vajntxwv kav mas Neliya tus tub Npalu tau muab cov lus no los sau rau hauv thooj ntawv raws li xibhwb Yelemi kom nws sau. No yog tej lus uas Yelemi hais ntxiv. 2“Npalu 'e, Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais rau koj li no tias, 3Koj hais tias, ‘Kuv raug txom nyem, vim yog Yawmsaub tsav kev ntxhov siab nyuaj siab rau kuv tej kev mob. Kuv ntsaj txog siav lawm, tsis tau so li.’ 4Koj cia li hais rau nws tias, ‘Yawmsaub hais li no, Saib maj, yam uas kuv tsim tau los, kuv yuav muab rhuav pov tseg, thiab yam uas kuv cog tau kuv yuav muab dob tseg, tej ntawd yog lub tebchaws huvsi. 5Mas koj tseem yuav nrhiav meej mom loj rau koj no lov? Tsis txhob nrhiav lawm lauj. Rau qhov Yawmsaub hais tias, Saib maj, kuv tabtom tso xwm txheej phem los rau tej neeg sawvdaws, kuv yuav pub koj tau txojsia ua nqe zog hauv tshav rog rov los hauv txhua qhov uas koj mus.’ ”