46

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Čar Êjip

1Klei Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi djŏ kơ phung găp djuê mnuih:
2 Djŏ kơ čar Êjip: kơ phung kahan Pharaôn Nêkô mtao Êjip dôk ti hang êa krông Ơprat ti ƀuôn Karkêmis, hŏng phung anăn Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn dưi leh hlăm thŭn tal pă Y-Jêhôyakim anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa:
  3“Prăp êmiêt bĕ khil điêt leh anăn khil prŏng,
   leh anăn ksŭng bĕ kơ klei bi blah!
  4Să bĕ ưn aseh,
   đĭ bĕ, Ơ phung kahan đĭ aseh!
  Nao dăp bĕ ti anôk diih leh anăn đua đuôn msei,
   sah kju diih,
   leh anăn hơô bĕ ao msei diih!
  5Ya klei kâo ƀuh?
   Diñu êdu ai leh, diñu kdŭn leh,
  phung kahan bi blah diñu êbuh leh,
   leh anăn ruăt đuĕ leh;
  diñu amâo lŏ wir dlăng kơ tluôn ôh,
   mâo klei bi huĭ jŭm gah găn!”

  6“Pô pral amâo dưi đuĕ ôh,
   kăn pô ktang tlaih rei;
  hlăm čar dưr ti hang êa krông Ơprat
   diñu têč hnêč leh anăn êbuh.

  7Hlei pô anei đĭ msĕ si êa krông Nil,
   msĕ si êa krông lip?
  8Čar Êjip đĭ msĕ si êa krông Nil,
   msĕ si êa krông lip.
  Ñu lač, ‘Kâo srăng đĭ, kâo srăng lip jih lăn ala;
   kâo srăng bi rai ƀuôn prŏng leh anăn phung mnuih dôk hlăm ƀuôn anăn.’
  9Ksŭng bĕ, Ơ aseh,
   leh anăn ksŭng bĕ, Ơ phung gai êdeh aseh!
  Brei phung kahan bi blah hung kơ anăp:
   phung êkei čar Êthiôpi leh anăn čar Put phung djă khil,
   phung êkei čar Lidi mbruă mnah hna.
  10Hruê anăn jing hruê Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan,
   jing hruê klei rŭ ênua čiăng rŭ ênua kơ phung roh ñu.
  Đao gưm srăng koh bi mdjiê leh anăn mnăm êrah diñu tơl trei.
   Kyuadah Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan ngă yang
   hlăm čar dưr ti hang êa krông Ơprat.
  11Đĭ nao bĕ kơ čar Galaat leh anăn mă êa drao ƀâo mngưi,
   Ơ anak mniê êra hrông čar Êjip!
  Amâo yuôm ôh diih yua lu mta êa drao;
   amâo mâo klei bi hlao kơ diih ôh.
  12Phung găp djuê mnuih hmư̆ hing kơ klei hêñ diih,
   leh anăn tar ƀar lăn ala arăng hmư̆ hing klei diih ur hia;
  kyuadah sa čô kahan têč hnêč hŏng sa čô kahan mkăn;
   jih dua diñu lĕ buh mđrăm mbĭt.”
13 Klei Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi djŏ kơ Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn hriê čiăng bi blah hŏng čar Êjip:

  14“Hưn bĕ hlăm čar Êjip, leh anăn bi êdah bĕ hlăm ƀuôn Mikdôl;
   bi êdah bĕ hlăm ƀuôn Nôp leh anăn ƀuôn Tahpanhes;
  lač bĕ, ‘Prăp êmiêt bĕ leh anăn mkra kơ klei bi blah,
   kyuadah đao gưm srăng koh ƀơ̆ng phung mnuih jŭm dar diih.’
  15Si ngă phung kahan jhŏng ktang ih êbuh leh?
   Diñu amâo dưi dôk dơ̆ng ôh,
   kyuadah Yêhôwa mdlưh diñu leh.
  16Diñu têč hnêč nanao,
   leh anăn diñu bi lĕ buh hdơ̆ng diñu pô.
  Diñu lač, ‘Kgŭ leh anăn lŏ wĭt bĕ
   kơ phung găp djuê drei pô leh anăn kơ čar amĭ kkiêng kơ drei,
   đuĕ mơ̆ng đao gưm pô ktư̆ juă.’
  17Tinăn diñu srăng lač,
   ‘Pharaôn mtao čar Êjip jing knŏng ênai prŏng,
   ñu luč leh klei myun ñu.’

  18Tui si kâo dôk hdĭp,” Mtao lač,
   anăn ñu jing Yêhôwa kơ phung kahan,
  “Sa čô srăng truh jing msĕ si čư̆ Tabor ti krah lu boh čư̆,
   leh anăn msĕ si čư̆ Karmel giăm êa ksĭ.
  19Mkra bĕ dŏ dô diih đuĕ nao jing hlŭn mnă,
   Ơ mniê êra hrông dôk hlăm čar Êjip!
  Kyuadah ƀuôn Nôp srăng jing ênguôl,
   sa anôk mkăm mnơ̆ng rai leh, amâo mâo mnuih dôk ôh.

  20Čar Êjip jing sa drei êđai êmô ana siam,
   ƀiădah sa drei juôp mơ̆ng dưr duč leh ñu.
  21Wăt phung kahan ñu mưn leh mbĭt hŏng ñu
   jing msĕ si êđai êmô êmŏng;
  diñu msĕ mơh wir đuĕ leh mđrăm mbĭt,
   diñu amâo dôk kdơ̆ng ôh;
  kyuadah hruê knap mñai truh leh kơ diñu,
   jing hruê klei bi kmhal kơ diñu.
  22Čar Êjip đuč ngă ênai msĕ si sa drei ala êrui đuĕ,
   kyuadah phung roh diñu ksŭng hŏng klei ktang,
  hriê ngă kơ ñu djă jông,
   msĕ si phung druôm kyâo.
  23Digơ̆ srăng druôm kmrơ̆ng ñu,”

   “Wăt tơdah kmrơ̆ng anăn prŏng,
  kyuadah digơ̆ jing lu hĭn kơ ktuôp,
   arăng amâo dưi yap digơ̆ ôh.
  24Arăng srăng bi hêñ anak mniê čar Êjip,
   arăng srăng jao ñu kơ kngan sa phung ƀuôn sang mơ̆ng dưr.”
25Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: “Nĕ anei, kâo bi truh klei bi kmhal kơ phung Amôn ti ƀuôn Thêbes kơ mtao Pharaôn, čar Êjip kơ phung yang leh anăn phung mtao ñu, leh anăn kơ phung knang kơ mtao Pharaôn. 26Kâo srăng jao diñu kơ kngan pô duah bi mdjiê diñu, kơ kngan Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn leh anăn kơ phung khua kahan gơ̆. Êdei kơ anăn arăng srăng lŏ dôk ti čar Êjip msĕ si ênuk êlâo,” Yêhôwa lač.

  27 “Ƀiădah đăm huĭ ôh, Ơ phung Yakôp, phung dĭng buăl kâo,
   kăn êdu ai rei, Ơ phung Israel;
  kyuadah nĕ anei, kâo srăng bi mtlaih diih mơ̆ng anôk kbưi,
   leh anăn phung anak čô diih mơ̆ng anôk digơ̆ jing mnă.
  Phung Yakôp srăng lŏ wĭt leh anăn dôk êđăp ênang,
   leh anăn amâo mâo sa čô srăng bi huĭ diñu ôh.
  28Đăm huĭ ôh, Ơ phung Yakôp, phung dĭng buăl kâo,”

   “kyuadah kâo dôk mbĭt hŏng diih,
  kâo srăng bi rai luč jih jang phung găp djuê mnuih
   ti krah diñu kâo suôt leh diih,
  ƀiădah bi kơ diih, kâo amâo srăng bi rai jih ôh.
   Kâo srăng mkra diih djŏ hnơ̆ng,
   leh anăn kâo amâo lui ôh diih tlaih mơ̆ng klei bi kmhal.”