47

Tej lus uas hais txog cov Filixatee

1Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus hais txog cov Filixatee, yog ua ntej uas Falau tsis tau ntaus lub moos Kaxa.
  2Yawmsaub hais li no tias,
   “Saib maj, tej dej tabtom ntws
   sab qaum teb ped los
  yuav nphau tej niag nthwv tuaj,
   yuav nyab lub tebchaws
   thiab txhua yam uas nyob hauv,
  tsis hais lub nroog thiab tej neeg
   uas nyob hauv.
  Neeg yuav quaj qw, txhua tus uas
   nyob hauv lub tebchaws yuav quaj nyiav.
  3Thaum uas hnov nws tej txiv nees
   suab rau nrov, thiab hnov
   tej tsheb nees ua rog dhia ceev tuaj,
  thiab hnov lub suab log tsheb
   nrov vig voog tuaj,
  leej txiv tsis tig los saib nws tej menyuam li
   vim nws txhais tes tsaug leeg lawm,
  4vim yog hnub uas cov Filixatee
   yuav puam tsuaj huvsi twb los txog lawm,
  uas yog hnub uas yuav rhuav tshem
   cov neeg uas tseem tshuav nyob
  uas yuav pab lub nroog Thailab
   thiab lub moos Xaidoo.
  Yawmsaub rhuav cov Filixatee puam tsuaj tag,
   yog cov uas tuaj ntawm ntug hiavtxwv
   Khathau uas tseem tshuav nyob.
  5Lub moos Kaxa chais plaubhau
   nyob do hau cuas lawm,
   thiab lub moos Akheloo nyob ntsiag to.
  Cov uas nyob nruab tiag
   uas tseem tshuav nyob 'e,
   nej yuav suam nej lub cev ntev li cas?
  6Au Yawmsaub rab ntaj,
   tseem yuav ntev li cas koj li so?
  Cia li nkag rau hauv lub hnab ntaj,
   cia li so thiab nyob twjywm.
  7Thaum Yawmsaub txib lawm
   nws yuav nyob twjywm tau li cas?
  Yawmsaub tsa rab ntaj ntawd
   tawm tsam Akheloo
   thiab cov uas nyob ntawm ntug hiavtxwv.”