48

Tej lus uas hais txog Mau‑a

1Tej lus uas hais txog Mau‑a. Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias,
  “Nenpau yuav raug txom nyem lauj,
   rau qhov raug muab tso tseg piam tag.
  Khiliyatha‑i raug txaj muag,
   luag txeeb tau lawm,
  lub chaw ruaj khov
   kuj raug txaj muag thiab pob tag.
  2Mau‑a lub koob meej ploj tag.
   Cov neeg hauv lub moos Hesanpoo
   ntaus tswvyim ua phem rau Mau‑a.
  Lawv hais tias, ‘Cia li tuaj,
   peb muab nws rhuav
   kom ua tsis tau ib lub tebchaws.’
  Lub moos Mamee 'e,
   koj yuav raug muab ua nyob ntsiag to,
   hniav ntaj yuav caum koj qab.
  3Mloog saib, muaj suab hu
   ntawm lub moos Haulauna‑i tuaj tias,
  ‘Kev puam tsuaj, kev rhuav tshem du lug
   tuaj txog lauj!’
  4Mau‑a tebchaws raug puam tsuaj lawm,
   hnov nws tej menyuam quaj qw.
  5Lawv quaj heev taug kev nce mus
   pem lub moos Luhij.
  Lawv hnov lub suab quaj ntsuag
   vim yog raug kev puam tsuaj, ntawm txojkev
   uas nqes mus nram lub moos Haulauna‑i.
  6Cia li khiav, cia li khiav kom dim.
   Khiav yam li nees luav qus
   hauv ntuj nrag teb do.
  7Vim nej tso siab rau nej tej haujlwm
   thiab nej tej nyiaj txiag,
   nej yuav raug ntes,
  thiab tus dab Khemauj yuav khiav tawm tebchaws
   nrog nws cov pov thawj thiab cov uas
   ua koom tu tus dab ntawd ua ke.
  8Tus uas ua kom puam tsuaj
   yuav los rau saum txhua lub moos,
   tsis muaj ib lub moos twg yuav dim li.
  Hauv tej hav los yuav puam tsuaj,
   hauv tej tiaj kuj yuav raug muab ua kom puam tsuaj,
   raws li uas Yawmsaub tau hais tseg lawd.

  9“Cia li muab kooj tis rau Mau‑a,
   kom nws thiaj li ya tau tawm mus.
  nws tej moos yuav raug nyob do cuas cia,
   tsis muaj neeg nyob hauv li lawm.
  10Cia tus uas tsis kub siab ua
   Yawmsaub tej haujlwm raug foom tsis zoo,
  thiab cia tus uas tswj nws rab ntaj
   tsis tua neeg raug foom tsis zoo.

  11“Mau‑a yeej nyob siab tus yees
   txij thaum yau los,
  lawv nyob tus yam nkaus li
   cawv txiv hmab txo tog hauv lub hub,
  tsis muab theej rau lub ub lub no,
   thiab tsis raug poob tebchaws,
   mas thiaj qab li qub thiab tsw tus qub ntxhiab.”
  12Yawmsaub hais tias, “Vim li ntawd saib maj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
  mas kuv yuav txib tus uas theej tuaj
   muab lawv theej,
  thiab muab lawv tej hub nchuav du lug
   thiab muab lawv tej hub tsoo tawg
   ua tej dwb daim.
  13Mas Mau‑a yuav txaj muag tus dab Khemauj
   ib yam nkaus cov Yixayee txaj muag qhov uas
   lawv tso siab rau dab ntawm Npe‑ee.

  14“Nej cov Mau‑a yuav ua li cas hais tau tias,
   ‘Peb yog cov tub rog uas siab loj siab tuab
   thiab txawj ua rog’?
  15Tus uas ua rau Mau‑a thiab Mau‑a tej moos
   puam tsuaj tag tuaj txog lawm,
  thiab Mau‑a tej hluas uas txawj
   ua rog tshaj plaws kuj raug muab tua lawm.”
  Tus vajntxwv uas lub npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   hais li no ntag.
  16“Vij sub vij sw twb los txog Mau‑a tes lawm,
   thiab nws txojkev txom nyem nyuaj siab
   tuaj ze zuj zus lawm.
  17Nej cov uas nyob ib ncig nws sawvdaws
   thiab nej cov uas paub nws lub npe sawvdaws,
   cia li quaj ntsuag nws.
  Cia li hais tias, ‘Nws tus cwj
   uas muaj hwjchim lov lawm lauj,
   yog nws tus pas nrig uas muaj meej mom.’

  18“Cov neeg hauv lub moos Dinpoo 'e,
   cia li nqes saum nej lub rooj
   uas muaj meej mom los,
  cia li zaum saum tej av tawg pleb tawg pluav,
  rau qhov tus uas ua rau Mau‑a puam tsuaj
   twb los tawm tsam nej lawm,
  nws twb muab nej tej chaw ruaj khov
   ua puam tsuaj lawm.
  19Cov neeg hauv lub moos Alau‑aw 'e,
   cia li sawv ntawm ntug kev zov.
  Cia li nug cov txivneej uas khiav los
   thiab cov pojniam uas dim los, hais tias
   ‘Muaj xwm txheej dabtsi tshwm tuaj?’
  20Mau‑a raug txaj muag,
   vim yog tawg tag lawm.
  Cia li nyiav thiab quaj.
   Cia li hais rau ntawm ntug dej Anoo tias
   Mau‑a raug muab tso tseg piam tag lawm.

21Kev teem txim poob rau saum tej nras tiaj toj siab, yog lub moos Hauloo, Yaxa, Mefa‑a, 22Dinpoo, Nenpau, Npedilatha‑i, 23Khiliyatha‑i, Npekamu, Npeme‑oo, 24Kheli‑au thiab Npauxa thiab tej moos huvsi hauv Mau‑a tebchaws tsis hais deb thiab ze. 25Mau‑a txwm kub raug muab txiav lawm, nws txhais npab kuj lov lawm.” Yawmsaub hais li no ntag.

  26“Vim yog nws tsab ua loj tawm tsam Yawmsaub,
   cia li ua kom nws qaug cawv,
  xwv nws thiaj li da luj luam
   saum nws cov ntuav thiab raug luag thuam.
  27Yixayee tsis raug koj thuam luag lov?
   Koj pom nws yog tub sab lov
   es koj thiaj hais co hau nto txog nws?
  28Cov Mau‑a 'e, cia li khiav tawm
   hauv tej moos mus nyob pem tej roob zeb,
  cia li ua yam nkaus li tus nquab taug
   uas ua zes rau ntawm rooj qhov tsua.

  29“Peb twb hnov txog Mau‑a tej kev khav theeb,
   lawv khav theeb heev,
  lawv tsab ua loj, khav theeb,
   muaj plhus ntxiag thiab lawv lub siab
   saib tsis taus luag.”
  30Yawmsaub hais tias,
   “Kuv paub lawv tej kev muaj plhus.
  Tej uas lawv khav tsis muaj tseeb,
   tej uas lawv ua kuj tsis muaj qabhau.
  31Vim li no kuv thiaj quaj nyiav txog Mau‑a,
   kuv quaj rau cov Mau‑a huvsi.
   Kuv quaj ntsuag cov neeg hauv Khihele.
  32Tej txiv hmab ntawm lub moos Xima 'e,
   kuv quaj nej heev dua li quaj lub moos Yaxaw.
  Nej tej ceg hlav nthuav mus
   dhau dej hiavtxwv, mus txog lub moos Yaxaw.
  Tus uas ua kom puam tsuaj twb los
   raug nej tej txiv ntuj qhua
   thiab nej tej txiv hmab uas nej twb de los lawm.
  33Txojkev xyiv fab kev zoo siab
   twb raug muab rho tawm hauv
    Mau‑a tej liaj teb uas ntsu qoob lawm.
  Kuv ua rau tej kua txiv hmab tu nrho
   ntawm lub qhov tsuam txiv hmab.
  Tsis muaj leejtwg qw zoo siab
   tsuam kua txiv hmab.
  Lub suab qw ntawd
   tsis yog lub suab uas qw xyiv fab.

  34“Lub moos Hesanpoo
   thiab lub moos Ele‑ale quaj qw,
  lawv lub suab quaj nrov
   mus txog lub moos Yahaj,
  lawv lub suab quaj nrov ntawm Xau‑a
   mus txog lub moos Haulauna‑i
  thiab lub moos Elaselisiya,
   vim yog tej dej ntawm Nili kuj qhuav tag.
  35Kuv yuav coj hnub kawg los
   rau hauv Mau‑a tebchaws,
  yog coj los rau tus uas xyeem qhov txhia chaw
   ntawm tej chaw siab teev dab
  thiab hlawv xyab rau Mau‑a tej dab.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  36“Vim li no kuv lub siab thiaj li quaj ntsuag
   rau Mau‑a yam li lub suab raj nplaim,
  kuv lub siab quaj ntsuag yam li
   lub suab raj nplaim rau cov neeg Khihele,
  vim lawv tej nyiaj txiag uas lawv tau los
   twb puam tsuaj lawm.
  37Lawv muab txhua lub taubhau chais
   thiab chais txhua ncauj hwj txwv,
  thiab muab riam suam lawv tej tes huvsi
   thiab muab khaub seev tsaj hnav ntawm duav.
  38Saum Mau‑a txhua txheej tsev las tshav
   thiab hauv tej tshav puam
   tsuas yog muaj kev quaj ntsuag xwb,
  vim kuv muab Mau‑a tsoo yam nkaus li
   tsoo tej twj taig uas tsis siv lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  39“Saib Mau‑a tawg tag li cas lauj!
   Saib lawv quaj nyiav li cas lauj!
  Saib Mau‑a tig kiag rov qab
   txaj muag kawg li lauj!
  Vim li no Mau‑a thiaj raug thuam
   thiab ua lub chaw rau tej neeg
   uas nyob ib ncig lawv ceeb thiab ntshai.”
  40Yawmsaub hais li no tias, “Saib maj,
   ib tug qwv tis nkaus ya los yam li tus dav
   thiab nthuav tis kiag tawm tsam Mau‑a.
  41Nws yuav ntaus yeej tej moos
   thiab txeeb tau tej chaw ruaj khov.
  Hnub ntawd Mau‑a tej tub rog lub siab
   yuav zoo yam nkaus li tus pojniam
   uas tabtom mob plab yug menyuam lub siab.
  42Mau‑a yuav raug puam tsuaj,
   ua tsis tau ib haiv neeg li lawm,
  vim yog lawv tsab ua loj
   tawm tsam Yawmsaub.
  43Cov Mau‑a 'e, tej kev txhawj kev ntshai
   thiab tej qhov taub thiab tej hlua cuab
   nyob ntawm nej xubntiag lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  44“Tus uas khiav ntawm kev txhawj kev ntshai
   yuav poob rau hauv qhov taub,
  tus uas daum tawm hauv qhov taub
   yuav mag lub voj hlua cuab,
  vim kuv yuav coj tej no los raug Mau‑a
   rau xyoo uas yuav rau txim rau lawv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  45“Cov uas khiav mus nraim ntxoov ntxoo
   ntawm lub moos Hesanpoo
   mas qaug zog tag,
  vim yog hluavtaws tawm hauv Hesanpoo tuaj,
   thiab nplaim taws tawm
   hauv Xihoo lub tsev tuaj,
  mas ua rau Mau‑a lub hauv pliaj
   puam tsuaj tag,
  thiab ua rau cov uas ua nruj ua tsiv
   tiaj taubhau puam tsuaj tag.
  46Mau‑a 'e, koj yuav raug txom nyem lauj!
   Dab Khemauj cov neeg puam tsuaj tag,
  vim koj cov tub thiab koj cov ntxhais
   raug muab ntes coj mus.
  47Tiamsis yav tom qab kuv yuav pub Mau‑a
   rov qab vam meej li qub.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

 Tej lus uas rau txim rau Mau‑a huvsi tag li no lawm.