48

Boh Hiăp Kơ Tơlơi Lŏn Čar Môab

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel pơhiăp kơ tơlơi lŏn čar Môab:
  “Răm ƀăm yơh kơ plei Nebô, yuakơ plei anŭn či răm rai hĭ yơh.
   Plei Kiryathayim či tŭ pơmlâo yuakơ ƀing rŏh ayăt či blah mă hĭ.
   Kơđông kơjăp plei anŭn či tŭ pơmlâo yuakơ răm rai hĭ yơh.
  2Arăng ƀu či pơpŭ pơyom kơ lŏn čar Môab dơ̆ng tah.
   Amăng plei Hesbôn ƀing rŏh ayăt ngă mơneč laih kiăng kơ čar anŭn răm rai tui anai,
   ‘Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta pơđŭt hĭ bĕ lŏn čar Môab anŭn.’
  Ơ ƀing plei Mơnuih Hưt ăh, ƀing gih či čŏk hia yơh,
   yuakơ ƀing rŏh ayăt či kơsung blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh.
  3Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kwưh rơkâo mơ̆ng plei Hôrônayim tui anai,
   ‘Tơlơi truh sat! Tơlơi răm rai!’
  4Ƀing rŏh ayăt anŭn či pơrai hĭ lŏn čar Môab.
   Ƀing ană bă lŏn čar anŭn či čŏk hia yơh.
  5Ƀing ană plei či đĭ nao ƀơi jơlan nao pơ anih Luhit,
   čŏk hia ruă phĭ̱ biă mă tơdang ƀing gơñu nao.
  Ăt ƀơi jơlan trŭn nao pơ plei Hôrônayim mơ̆n
   ƀing gơñu či pơkrao kơ tơlơi djru yuakơ tơlơi răm rai anŭn yơh.
  6Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Đuaĭ kơdŏp bĕ! Đuaĭ bĕ kiăng pơklaih hĭ gih pô.
   Ƀing ta khŏm dŏ kar hăng sa ƀĕ kơyâo pum drơi amăng tơdron ha̱r.’

  7“Ơ ƀing Môab, yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ tơlơi kơtang hăng tơlơi pơdrŏng săh gih pô,
   tui anŭn arăng či mă mơnă hĭ ƀing gih.
  Arăng ăt či ba nao yang Kemôs gih mơ̆ng lŏn čar ñu pơ anih ataih yơh,
   hrŏm hăng ƀing khua ngă yang ñu wơ̆t hăng ƀing khua moa ñu mơ̆n.
  8Ƀing pơrai anŭn či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng rĭm plei yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo plei pă ôh či tơklaih hĭ.
  Dơnung gih anŭn či glưh pơčah hĭ,
   anih tơhnă̱ gih ăt či răm rai hĭ mơ̆n,
   tui hăng Kâo, Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.
  9Pioh bĕ hra ƀơi khul đang hơma lŏn čar Môab,
   kiăng kơ jing hĭ anih rơngol yơh.
  Khul plei pla Môab či jing hĭ rơngol,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dŏ hơdip amăng khul plei anŭn dơ̆ng tah.”

  10Tơlơi hơtŏm păh yơh dŏ ƀơi hlơi pô hơngah ƀu kiăng ngă ôh bruă Yahweh!
   Tơlơi hơtŏm păh yơh dŏ ƀơi hlơi pô ƀu ngă tuh drah mơnuih Môab ôh!

  11Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Ƀing Môab hơmâo hơdip laih rơnŭk hơđơ̆ng čơdơ̆ng mơ̆ng thŭn phrâo pơkô̆ pơjing rai lŏn čar gơñu,
   jing kar hăng ia tơpai boh kơƀâo arăng lui brơi kơ ia djă̱ ñu kơdram trŭn,
   laih anŭn kŏn tuh ia boh kơƀâo anŭn mơ̆ng čeh anai nao pơ čeh pơkŏn lơi kiăng kơ pơrơgoh.
  Arăng ƀu hơmâo mă ba ƀing Môab nao ataih pơ lŏn čar pơkŏn ôh.
   Tui anŭn, tơlơi jơma̱n ñu ƀu jing hĭ jơma̱n dơ̆ng tah,
   laih anŭn mơnâo ƀâo ñu kŏn pơplih jing hĭ hiam lơi.
  12Samơ̆ hrơi mông hlak truh yơh,
   tơdang Kâo či pơkiaŏ mơnuih mơnam jing ƀing tuh hĭ mơ̆ng khul čeh anŭn,
   laih anŭn ƀing gơñu či tuh tơbiă hĭ ƀing Môab yơh.
  Ƀing gơñu či pơhŏng hĭ khul čeh anŭn
   laih anŭn pơphač hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  13“Giŏng anŭn ƀing Môab či tŭ mlâo mlañ yua mơ̆ng tơlơi ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ yang Kemôs yơh,
   jing kar hăng ană plei lŏn čar Israel tŭ mlâo mlañ hlâo adih yơh
   tơdang ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ yang rơba̱ng Bêthêl.

  14“Ơ ƀing Môab hơi, yua hơget ƀing gih dưi laĭ tui anai, ‘Ƀing gơmơi jing ƀing tơhan khĭn kơtang,
   jing ƀing tơhan mưn tŭ amăng tơlơi pơblah laih lĕ’?
  15Lŏn čar Môab či răm rai hĭ laih anŭn khul plei pla ñu arăng či wang blah hĭ yơh.
   Ƀing hlak ai đah rơkơi hiam lŏn čar Môab či tŭ tơlơi arăng pơdjai yơh,”
   Pơtao, jing Pô hơmâo anăn Yahweh Dưi Kơtang, pơhiăp tui anai,
  16“Tơlơi tơnap tap prŏng ƀing Môab jĕ biă mă yơh.
   Sĭt tơlơi truh sat ñu či truh tañ biă mă yơh.
  17Ơ abih bang ƀing lŏn čar jum dar Môab,
   jing ƀing thâo krăn tơlơi hing ang lŏn čar anŭn,
   kơŭ kơuăn brơi kơ ƀing gơñu bĕ.
  Brơi kơ ƀing gih laĭ bĕ tui anai, ‘Tơlơi dưi kơtang Môab jing kar hăng gai hơnuăt pơtao hơmâo jŏh hĭ laih,
   laih anŭn tơlơi ang yang ñu jing kar hăng gai jra hơmâo răm hĭ laih!’

  18“Ơ ƀing ană plei plei pơnăng Dibôn hơi,
   trŭn bĕ mơ̆ng anih glông ang yang gih,
   pơluă gŭ bĕ gih pô hăng dŏ be̱r bĕ ƀơi tơnah thu krô,
  yuakơ pô pơrai hĭ Môab
   či đĭ rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih
   laih anŭn pơrăm hĭ khul kơđông kơjăp gih yơh.
  19Ơ ƀing ană plei plei Arôêr hơi,
   dŏ dơ̆ng bĕ ƀơi kơtuai jơlan laih anŭn dŏ tơguan bĕ,
  tơña bĕ kơ ƀing đah rơkơi kơdŭn đuaĭ laih anŭn ƀing đah kơmơi đuaĭ kơdŏp,
   tơña bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Hơget tơlơi hơmâo truh laih lĕ?’
  20Ƀing gơñu či laĭ glaĭ tui anai, ‘Môab či tŭ mlâo mlañ yơh, yuakơ rŏh ayăt blah juă hĭ laih.
   Pơkrao bĕ laih anŭn ur kraih bĕ!
  Pơhaih tơbiă bĕ kơtuai krong Arnôn
   kơ tơlơi Môab tŭ răm rai laih.
  21Tơlơi phat kơđi hơmâo truh laih pơ anih tơhnă̱ gah dư̱r kơ krong anŭn,
   jing truh pơ khul plei Hôlôn, Yahzah laih anŭn Mêphaat,
  22truh pơ khul plei Dibôn, Nebô laih anŭn Bêt-Diblathayim,
  23truh pơ khul plei Kiryathayim, Bêt-Gamul laih anŭn Bêt-Meôn,
  24truh pơ khul plei Keriyôt hăng Bôrah,
   jing truh kơ abih bang khul plei pla Môab ataih laih anŭn jĕ yơh.
  25Kar hăng arăng khăt hĭ tơki hlô mơnơ̆ng glai yơh
   tơlơi kơtang lŏn čar Môab arăng khăt hĭ.
  Hơpăl tơngan dưi kơtang ñu jŏh hĭ laih.’ ”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  26“Ngă brơi kơ ƀing mơnuih lŏn čar Môab măt hĭ bĕ,
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơgao pơang gơñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh.
  Arăng či klao djik kơ ƀing gơñu
   tơdang ƀing gơñu tơglŭng gơñu pô amăng anih ô̱̆ pơtah gơñu pô.
  27Ơ ƀing Môab ăh, djơ̆ mơ̆ ƀing gih klao djik kơ ƀing Israel hlâo adih?
   Ƀing gih tơtăh akŏ gih djik djak hĭ kơ ƀing gơñu
   tơdang ƀing gih pơhiăp pơruai kơ tơlơi ƀing gơ̆,
   jing kar hăng ƀing gơ̆ jing grup ƀing klĕ dŏp yơh.
  28Ơ ƀing hơdip amăng lŏn čar Môab hơi,
   đuaĭ lui hĭ bĕ khul plei pla gih laih anŭn nao dŏ bĕ amăng khul pơtâo,
   jing kar hăng čim pơrơgŏm pơkra hruh ñu.
  Đĭ nao dŏ bĕ ƀơi hơ̆ng dơ̆ng čư̆.

  29“Mơnuih mơnam hơmâo hơmư̆ laih tơlơi pơgao pơang lŏn čar Môab,
   jing tơlơi pơgao rơgao hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi pơpŭ pơdun ñu pô,
  jing tơlơi pơgao pơang hăng tơlơi pơđĭ ñu pô
   laih anŭn tơlơi ngă ang pran jua ñu yơh!”
30Yahweh pơhiăp tui anai, “Kâo yơh thâo krăn kơ tơlơi ngă ang ñu,
   samơ̆ anŭn jing ƀu tŭ yua ôh,
   laih anŭn tơlơi pơư pơang ñu ƀu pơjing rai tơlơi hơget ôh.
  31Hơnŭn yơh Kâo či čŏk hia brơi kơ Môab,
   sĭt kơ abih bang ƀing Môab Kâo či ur kraih.
   Kâo ăt či kơŭ kơuăn brơi kơ ƀing mơnuih plei pơnăng Kirhareset yơh.
  32Ơ ƀing ană plei plei Sibmah hơi,
   jing kar hăng phŭn hrĕ boh kơƀâo,
   Kâo či hia brơi kơ ƀing gih hloh kơ Kâo hia brơi kơ plei Yazer yơh.
  Khul than phŭn boh kơƀâo anŭn lar hyu truh pơ rơsĭ Djai gah yŭ̱ yơh,
   laih anŭn ăt lar truh pơ ia bluh ƀơi plei Yazer gah dư̱r mơ̆n.
  Pô pơrai hơmâo pơrơngiă hĭ laih
   ƀơi khul boh kơƀâo tơsă hăng boh čroh tơsă pơkŏn gih.
  33Tơlơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai đuaĭ hĭ
   mơ̆ng khul đang kơyâo boh čroh laih anŭn khul đang hơma lŏn čar Môab yơh.
  Kâo hơmâo pơthu hĭ laih ia boh kơƀâo rô mơ̆ng anih juă dje̱t boh kơƀâo anŭn.
   Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh juă dje̱t hăng tơlơi ur dreo mơak mơai.
  Wơ̆t tơdah pơ anŭn hơmâo khul tơlơi ur dreo kraih krin,
   samơ̆ hơdôm tơlơi ur anŭn ƀu djơ̆ tơlơi ur mơak mơai ôh.

  34“Dơnai ur kwưh ƀing lŏn čar Môab pơyơ̆ng đĭ
   mơ̆ng plei pơnăng Hesbôn truh pơ plei Elalêh hăng plei Yahaz,
  jing mơ̆ng plei Zôar truh pơ plei Hôrônayim hăng plei Eglat-Selisiyah,
   yuakơ wơ̆t tơdah hơnŏh ia Nimrim ăt thu krô hĭ mơ̆n.
  35Amăng Môab Kâo, Yahweh, či pơđŭt hĭ yơh
   kơ ƀing hlơi pô pơyơr khul gơnam pơyơr kơ ƀing yang rơba̱ng ƀơi khul anih glông
  laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu anŭn.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  36“Hơnŭn yơh, pran jua Kâo či čŏk hia brơi kơ Môab kar hăng dơnai đing klơt,
   jing kar hăng dơnai đing klơt rơngot brơi kơ ƀing mơnuih plei Kirhareset yơh,
   yuakơ mŭk dram ƀing gơñu pơkom pioh rơngiă hĭ laih.
  37Rĭm čô đah rơkơi či kuăh hĭ akŏ ñu
   laih anŭn khăt hĭ blâo ka̱ng ñu yơh.
  Rĭm čô brĕh hĭ tơngan ñu
   laih anŭn buh ao tâo ƀơi kơiăng ñu yơh.
  38Ƀơi abih bang bơbŭng sang tơhnă̱ amăng lŏn čar Môab
   laih anŭn ƀơi khul anih tơdron mơnuih pơjơnum glaĭ
  ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh rơngiao kơ tơlơi kơŭ kơuăn,
   yuakơ Kâo hơmâo pơrai hĭ lŏn čar Môab
  kar hăng ngă pơčah hĭ sa boh čeh ƀu hơmâo hlơi pô kiăng dơ̆ng tah.”
 Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  39“Lŏn čar Môab tŭ pơphač hĭ laih! Hơmư̆ bĕ tơlơi čŏk hia gơñu!
   Lăng bĕ! Môab wir hĭ rŏng ñu mlâo mlañ yơh!
   Lăng bĕ! Môab hơmâo jing hĭ laih kar hăng gơnam kơ tơlơi klao djik,
   jing gơnam kơ tơlơi pơhuĭ kơ abih bang mơnuih jum dar ñu yơh.”
40Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Lăng bĕ! Hơmâo ƀing ling tơhan či rai kơsung blah lŏn čar Môab
   kar hăng čim si̱ng juang trŭn tañ,
   hlak pra̱ng čăng ñu gah ngŏ kơ Môab.
  41Ƀing gơñu či blah mă hĭ khul plei pla
   laih anŭn mă hĭ khul kơđông kơjăp yơh.
  Amăng hrơi anŭn khul pran jua ƀing ling tơhan khĭn kơtang Môab
   či jing huĭ biă mă kar hăng pran jua sa čô đah kơmơi hlak đih apui yơh.
  42Môab či tŭ tơlơi pơrai hĭ ƀu jing hĭ lŏn čar dơ̆ng tah
   yuakơ ñu pơgao pơang ñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ laih hăng Yahweh.
  43Ơ ƀing ană plei Môab hơi,
   tơlơi pơhuĭ pơbra̱l, khul amăng luh dơlăm laih anŭn khul čơđo̱ng yơh hlak krăp ƀing gih.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  44“Hlơi pô đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng tơlơi pơhuĭ pơbra̱l anŭn
   ñu anŭn či lê̆ pơ amăng luh dơlăm yơh,
  laih anŭn hlơi pô đĭ tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng amăng luh dơlăm anŭn
   ñu anŭn či djơ̆ čơđo̱ng yơh.
  Anŭn jing yuakơ Kâo či brơi rai ƀơi Môab
   thŭn pơkơhma̱l ñu yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  45“Ƀing đuaĭ kơdŏp hơduah tơlơi pơgang amăng plei pơnăng Hesbôn,
   samơ̆ ƀu hơduah ƀuh ôh,
  yuakơ apui hơmâo tơbiă laih mơ̆ng plei Hesbôn anŭn,
   jing jơlah apui hlia mơ̆ng tŏng krah plei pơtao Sihôn git gai hlâo adih yơh.
  Apui anŭn čuh hĭ lŏn čar Môab
   mơ̆ng plei anŭn hlŏng truh pơ abih bang lŏn čar ƀing pơgao pơang ngañ bañ anŭn yơh.
  46Răm ƀăm yơh kơ ih, Ơ Môab hơi!
   Ƀing đaŏ kơ yang rơba̱ng Kemôs tŭ răm rơngiă laih.
  Ƀing đah rơkơi ih arăng ba pơđuaĭ hĭ laih pơ anih ataih,
   laih anŭn ƀing đah kơmơi ih ăt jing mơnă mơ̆n.

  47“Samơ̆ Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ lŏn čar Môab
   amăng khul hrơi pơanăp.”
 Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
 Ƀơi anai đŭt hĭ laih tơlơi phat kơđi ƀơi Môab.