49

Tej lus uas hais txog cov Asmoo

1Tej lus uas hais txog cov Asmoo.
  Yawmsaub hais li no tias,
   “Yixayee tsis muaj tub li lov?
   Tsis muaj tus uas tuav qub txeeg qub teg lov?
  Ua cas dab Mikhoo txeeb tau Kas tebchaws,
   thiab tej neeg uas teev tus dab ntawd
   mus nyob hauv Kas tej moos?”
  2Yawmsaub hais tias, “Vim li ntawd, saib maj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
  mas kuv yuav ua kom hnov lub suab ua rog
   tawm tsam lub moos Lanpa
   hauv Asmoo tebchaws.
  Lub moos ntawd yuav pob tag ua tej pawg
   tsis muaj neeg nyob,
  thiab tej zej zog ib ncig lub moos ntawd
   yuav raug muab hlawv tag.
  Mas cov Yixayee yuav txeeb tau ntawm cov
   uas twb txeeb mus lawm rov qab los.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  3“Lub moos Hesanpoo 'e, cia li quaj nyiav,
   vim yog lub moos Ai
   raug muab tso tseg piam tag.
  Lanpa tej ntxhais 'e,
   cia li muab khaub seev tsaj los hnav,
  cia li quaj ntsuag, dhia mus dhia los
   hauv tej kev ntawm tej ciam teb,
  rau qhov tus dab Mikhoo yuav khiav
   tawm tebchaws nrog nws cov pov thawj
   thiab cov uas ua koom tu tus dab ntawd ua ke.
  4Tus ntxhais uas fav xeeb 'e,
   ua cas koj yuav khav txog koj tej hav,
   yog tej hav uas muaj dej ntws nto?
  Koj tso siab rau koj tej nyiaj txiag, hais tias,
   ‘Leejtwg yuav tuaj ua rog rau kuv naj?’ ”
  5Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Kuv yuav coj kev txhawj kev ntshai
   ntawm cov neeg sawvdaws
   uas nyob ib ncig koj los raug koj,
  mas nej yuav raug muab ntiab tawm mus,
   txhua tus yuav khiav ncaj nraim
   ntawm nws xubntiag mus,
  yuav tsis muaj leejtwg qaws tau
   cov uas khiav ntawd los ua ke.
  6Tiamsis yav tom qab, kuv yuav pub
   cov Asmoo rov qab vam meej li qub.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

Tej lus uas hais txog Edoo

7Tej lus uas hais txog Edoo.
  Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias,
  “Tsis muaj tswvyim nyob hauv
   lub moos Themas dua li lawm lov?
  Cov neeg txawj ntse tej lus sablaj uas zoo
   puam tsuaj tag lawm lov?
   Lawv tej tswvyim ploj ntais li lawm lov?
  8Cov uas nyob hauv lub moos Dedas 'e,
   cia li khiav, cia li tig rov qab,
   cia li khiav mus nkaum qhov taub,
  vim yog kuv yuav coj xwm txheej phem
   los raug Exau rau lub sijhawm
   uas kuv rau txim rau lawv.
  9Yog cov uas de txiv hmab tuaj de ntawm koj,
   lawv yuav tsis tseg ib txhia cia li lov?
  Yog tub sab tuaj hmo ntuj,
   lawv yuav tsis lws kom txaus lawv siab xwb lov?
  10Tiamsis kuv de Exau tej txiv du lug,
   kuv rhuav nws tej chaw nkaum
   mas nws tsiv nraim tsis tau li lawm.
  Nws tej tub ki thiab nws tej txheeb ze
   thiab nws tej kwvtij zej zog raug puam tsuaj tag,
   nws tu noob tsis tshuav ib tug li lawm.
  11Cia li muab nej tej menyuam ntsuag tso tseg,
   kuv yuav tuav lawv txojsia,
   thiab cia nej tej poj ntsuam tso siab rau kuv.”
12Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, “Yog tus uas tsis tsim nyog haus lub khob no los yuav tsum haus, koj yuav dim kev teem txim tau lov? Koj yeej yuav tsis dim, koj yuav tsum haus.” 13Yawmsaub hais tias, “Kuv tuav kuv lub npe cog lus khov kho tias lub moos Npauxa yuav ua lub chaw ceeb thiab ntshai, thiab yuav raug luag thuam luag, thiab yuav raug tso tseg piam tag thiab ua lo lus tsawm foom, thiab nws tej moos huvsi yuav muab tso tseg nyob do cuas mus ib txhis.”
  14Kuv hnov xov tuaj ntawm Yawmsaub,
   thiab ib tug tub tshaj xo raug txib mus
   hais rau ib tsoom tebchaws tias,
  “Cia li sau zog tuaj tawm tsam
   lub tebchaws ntawd,
   thiab sawv tsees ua rog.”

  15“Saib maj, kuv yuav ua rau koj
   me dua tej tebchaws huvsi,
   ua rau ib tsoom neeg saib tsis taus koj.
  16Qhov uas koj ua rau luag ceeb thiab ntshai
   thiab qhov uas koj lub siab khav theeb,
   dag ntxias koj.
  Koj yog tus uas nyob saum tej kem zeb
   thiab nyob ruaj saum tej ncov roob.
  Txawm yog koj ua zes nyob siab
   yam nkaus li tej dav,
  los kuv yuav muab koj chua
   nqes qhov ntawd los.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  17“Edoo yuav ua lub chaw
   uas luag ceeb thiab ntshai,
  thiab txhua tus uas hla mus yuav ceeb
   thiab ntshai kawg thiab yuav thuam
   vim yog qhov uas lawv raug puam tsuaj tag.”
  18Yawmsaub hais tias, “Ib yam li thaum ub
   lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula
  thiab tej moos uas nyob ze ntawd
   raug puam tsuaj tag,
  yuav tsis muaj neeg mus so
   rau hauv Edoo ib yam nkaus,
  thiab yuav tsis muaj neeg
   nyob hauv Edoo li lawm.
  19Saib maj, kuv yuav ua rau lawv
   khiav tawm hauv Edoo sai kawg,
  yam nkaus li tus tsov ntxhuav uas tawm
   hauv lub hav zoov ntawm ntug dej Yaladee
   dhia mus huas yaj hauv lub nkuaj uas ruaj khov.
  Kuv yuav tsa tus uas kuv xaiv cia lawd kav Edoo.
   Muaj leejtwg zoo cuag li kuv?
  Leejtwg yuav teem sijhawm rau kuv tuaj?
   Tus yug yaj twg yuav tawm tsam yeej kuv?”
  20Vim li no cia li mloog tej uas Yawmsaub
   npaj tseg yuav tawm tsam Edoo
  thiab tej uas nws npaj siab yuav ua rau
   cov neeg hauv lub moos Themas.
  Txawm yog cov me me
   uas nyob hauv pab ntawd
   los yeej yuav raug muab cab tawm mus.
  Lawv lub nkuaj yeej yuav ntshai heev kawg
   rau tej uas lawv raug.
  21Thaum hnov lub suab uas lawv ntog
   mas lub ntiajteb yuav ntseeg nkaws,
  lawv lub suab quaj qw
   yuav nrov mus txog Hiavtxwv Liab.
  22Saib maj, yuav muaj ib tug sawv tsees
   qwv tis nkaus ya los yam li tus dav
  thiab nthuav tis kiag
   tawm tsam lub moos Npauxa.
  Hnub ntawd Edoo tej tub rog lub siab
   yuav zoo yam nkaus li tus pojniam uas tabtom
   mob plab yug menyuam lub siab.

Tej lus uas hais txog Damaxaka

23Tej lus uas hais txog lub nroog Damaxaka.
  “Lub moos Hama thiab lub moos Apa
   ntxhov siab vim lawv hnov xov phem.
  Lawv ntshai siab yaj tag,
   thiab lawv siab fab tag zoo yam nkaus li
   dej hiavtxwv uas nyob tsis tus.
  24Damaxaka kuj tsaug leeg tag,
   nws tig kiag khiav thiab ras zom zaws,
  lawv lwj siab thiab mob ntsaj laws yam nkaus
   tus pojniam tabtom yug menyuam.
  25Lub nroog uas muaj koob meej
   raug muab tso tseg lawm lauj,
   yog lub nroog uas zoo siab xyiv fab.
  26Vim li no tej tub hluas hauv lub nroog ntawd
   yuav ntog tuag tag rau hauv tej tshav puam,
  thiab hnub ntawd tej tub rog hauv lub nroog
   huvsi yuav raug puam tsuaj tag.”
  Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no ntag.
  27“Kuv yuav zes taws
   rau lub ntsa loog Damaxaka,
  thiab hluavtaws yuav kub
   vajntxwv Npeehada tej chaw ruaj khov.”

Tej lus uas hais txog cov Kheda thiab lub moos Haxau

28Hais txog cov Kheda thiab ib cheeb tsam ntawm lub moos Haxau uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo ntaus rog rau,
  Yawmsaub hais li no tias,
   “Cia li sawv tsees,
   mus ua rog rau cov Kheda,
  cia li muab cov neeg uas nyob sab hnub tuaj
   ua kom puam tsuaj tag.
  29Lawv tej tsev ntaub
   thiab lawv tej pab yaj pab tshis,
  lawv tej ntaub lawv tej qhov txhia chaw huvsi
   yuav raug muab txeeb mus,
   lawv tej ntxhuav yuav raug coj ntawm lawv mus.
  Neeg yuav qw rau lawv tias,
   ‘Muaj kev txhawj kev ntshai
   rau txhua fab lauj!’ ”
  30Yawmsaub hais tias,
   “Cov neeg hauv lub moos Haxau 'e,
  cia li khiav, cia li mus deb deb,
   mus nkaum hauv qhov taub tob tob,
  vim yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo
   twb ntaus tswvyim phem rau nej,
   thiab npaj siab tseg tawm tsam nej.”

  31Yawmsaub hais tias, “Cia li sawv tsees
   mus ua rog rau ib haiv neeg
   uas nyob siab tus yees,
  uas nyob tso siab plhuav,
   tsis muaj rooj loog tsis muaj las rooj li,
   lawv nyob lawv ib qho xwb.
  32Lawv tej ntxhuav los yuav lws tau los,
   lawv tej pab nyuj los yuav txeeb tau los.
  Kuv yuav ua kom cov uas txiav plaubhau
   txij npoo nplooj ntseg tawg ri sua
   rau txhua fab raws cua ntsawj,
  kuv yuav coj tej xwm txheej phem
   txhua fab los raug lawv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  33“Lub moos Haxau
   yuav ua lub chaw rau hma nkaum,
   yuav muab tso tseg nyob do cuas mus ib txhis.
  Yuav tsis muaj leejtwg so
   tsis muaj leejtwg nyob rau hauv li lawm.”

Tej lus uas hais txog Elas tebchaws

34Tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus ntsig txog Elas tebchaws rau thaum Xedekhiya pib ua vajntxwv kav Yuda tebchaws.
  35Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias,
  “Saib maj, kuv yuav muab Elas rab hneev lov,
   yog yam uas lawv vam khom thiab muaj zog.
  36Thiab kuv yuav coj cua plaub fab
   kaum ntuj tuaj tawm tsam Elas,
  thiab kuv yuav ua kom lawv tawg ri sua
   raws li tej cua ntsawj ntawd,
  yuav tsis muaj ib lub tebchaws twg
   uas cov neeg uas raug ntiab hauv Elas mus
   nyob tsis txog.
  37Kuv yuav ua rau cov Elas ntshai
   lawv tej yeeb ncuab thiab cov
   uas nrhiav txov lawv txojsia kawg nkaus li.”
  Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav coj
   tej xwm txheej phem los raug lawv,
   yog kuv tej kev chim heev.
  Kuv yuav tso hniav ntaj hniav riam
   caum cuag lawv mus txog thaum
   kuv ua rau lawv puam tsuaj tag.
  38Mas kuv yuav ua kuv lub zwm txwv
   rau hauv Elas,
  thiab kuv yuav muab lawv tus vajntxwv
   thiab lawv cov thawj ua kom puam tsuaj tag.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  39“Tiamsis yav tom qab kuv yuav pub Elas
   rov qab vam meej li qub.”
   Yawmsaub hais li no ntag.