49

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Phung Amôn

1 Snei klei djŏ kơ phung Amôn, Yêhôwa lač:
  “Čar Israel amâo mâo anak êkei hĕ?
   Diñu amâo mâo ôh hĕ pô dưn ngăn?
  Snăn si ngă yang Malkôm plah mă dŏ dô phung Gat,
   leh anăn phung ƀuôn sang ñu dôk hlăm ƀuôn prŏng digơ̆?
  2Kyuanăn, nĕ anei hruê srăng truh,” Yêhôwa lač,
   “tơdah kâo srăng brei arăng hmư̆ asăp ki kơ klei bi blah
  ngă kơ ƀuôn Raba hlăm čar Amôn;
   ƀuôn anăn srăng jing sa kbuôn ênguôl,
  leh anăn jih jang ƀuôn đơ điêt ñu arăng srăng čuh hŏng pui.
   Hlăk anăn phung Israel srăng plah mă dŏ dô
   phung plah mă dŏ dô diñu leh,” Yêhôwa lač.

  3“Čŏk hia bĕ, Ơ ƀuôn Hêsbôn, kyuadah arăng bi rai leh ƀuôn Ahi!
   Hia bĕ, Ơ phung anak mniê Raba!
  Hơô bĕ klŭng, čŏk hia,
   leh anăn êran hiu tinei tinăn hlăm lam mnư̆!
  Kyuadah arăng srăng suôt yang Malkôm kbiă mơ̆ng čar,
   mbĭt hŏng phung khua ngă yang leh anăn phung khua kiă kriê ñu.
  4Si ngă ih bi mni kơ tlung ih, tlung mâo boh lu?
   Ơ anak mniê amâo sĭt suôr ôh,
  pô knang kơ ngăn pô leh anăn lač,
   ‘Hlei srăng hriê ngă kơ kâo?’
  5Nĕ anei, kâo srăng bi truh klei jŭ jhat kơ ih,” Yêhôwa kơ phung kahan lač,
   “Mơ̆ng jih jang phung dôk jŭm dar diih,
  leh anăn arăng srăng suôt diih, grăp čô phă anăp ñu,
   amâo mâo pô bi kƀĭn phung đuĕ ôh.
  6Ƀiădah êdei kơ anăn kâo srăng bi wĭt klei mdrŏng kơ phung anak čô Amôn” Yêhôwa lač.

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Čar Êđôm

7 Klei djŏ kơ čar Êđôm. Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač:
  “Amâo lŏ mâo hĕ klei thâo mĭn hlăm ƀuôn Têman?
   Phung knhâo amâo lŏ kčĕ ôh hĕ?
   Klei thâo mĭn diñu luč leh hĕ?
  8Đuĕ bĕ, lŏ wĭt bĕ, nao dôk hlăm jih ƀăng čư̆ êlam,
   Ơ phung dôk hlăm ƀuôn Dêdan!
  Kyuadah kâo srăng bi truh klei bi rai kơ Y-Êsâo,
   hlăm hruê kâo bi kmhal ñu.
  9Tơdah phung pĕ boh kriăk ƀâo truh kơ ih,
   amâo djŏ hĕ diñu srăng lui đa đa boh mơ̆?
  Tơdah phung knĕ truh êjai mlam,
   amâo djŏ hĕ diñu srăng tlĕ dŭm diñu čiăng?
  10Ƀiădah kâo mă hĕ leh jih mnơ̆ng Êsâo,
   kâo bi êdah leh jih anôk diñu đuĕ dăp,
  leh anăn diñu amâo dưi mdăp diñu pô ôh.
   Arăng bi rai leh phung anak diñu, phung ayŏng adei diñu, wăt phung riêng gah diñu;
   amâo lŏ mâo phung diñu ăt dôk ôh.
  11Lui phung anak êrĭt ih, kâo srăng pioh diñu hdĭp,
   leh anăn brei phung mniê djiê ung ih knang kơ kâo mơh.”
12Kyuadah snei Yêhôwa lač: “Tơdah phung amâo djŏ pioh mnăm kčok, mnăm hĕ, bi ih, ih srăng tlaih mơ̆ng klei bi kmhal mơ̆? Ih amâo srăng tlaih ôh mơ̆ng klei bi kmhal, kyuadah sĭt nik ih srăng mnăm ñu. 13Kyuadah kâo kat asei leh hŏng kâo pô,” Yêhôwa lač, “ƀuôn Bôsra srăng jing mnơ̆ng bi huĭ arăng, mnơ̆ng arăng djă djik djak, anôk êhŏng, leh anăn mnơ̆ng arăng tăm pah; leh anăn jih jang ƀuôn prŏng ñu srăng jing ênguôl nanao hlŏng lar.”

  14Kâo hmư̆ leh klei mrâo mrang mơ̆ng Yêhôwa,
   arăng tiŏ nao leh sa čô pô hưn ti krah phung găp djuê mnuih:
  “Bi kƀĭn bĕ diih mđrăm mbĭt, leh anăn hriê blah ngă ñu,
   leh anăn kgŭ nao kơ klei bi blah bĕ!”

  15“Kyuadah nĕ anei, kâo srăng mjing ih điêt ti krah phung găp djuê mnuih,
   phung mnuih srăng bi êmut kơ ih.
  16Klei jŭ jhat ih ngă
   leh anăn klei mgao ai tiê ih mplư ih,
  Ơ pô dôk hlăm ƀăng kđang boh tâo,
   pô dôk ti čŏng čư̆.
  Wăt tơdah ih ngă hruh ih ti anôk dlông msĕ si tlang,
   kâo srăng mdlưh ih mơ̆ng anăn,”

  17“Êđôm srăng jing sa klei bi huĭ arăng;
   grăp čô hlei pô găn giăm ñu srăng huĭ êdimima
   leh anăn mƀhơi kyuadah jih jang klei bi knap mñai truh leh kơ diñu.
  18 Msĕ si hlăk arăng mdlưh ƀuôn Sôdôm, ƀuôn Gômôrơ,
   leh anăn ƀuôn jŭm dar.” Yêhôwa lač,
  “Amâo mâo mnuih srăng hdĭp tinăn ôh,
   kăn srăng mâo mnuih dôk tinăn rei.
  19Nĕ anei, msĕ si sa drei êmông gu hriê mơ̆ng kmrơ̆ng kpal êa krông Yurdan
   čiăng nao kơ anôk lăn dap mdrŏng sah,
  bhiâo riâo rit kâo srăng brei phung Êđôm êran đuĕ mơ̆ng čar,
   leh anăn kâo srăng dưm khua kiă kriê hlei pô kâo ruah.
  Kyuadah hlei pô jing msĕ si kâo? hlei pô dưi bi kdơ̆ng hŏng kâo?
   Hlei mgăt biăp dưi dôk dơ̆ng ti anăp kâo?
  20Kyuanăn hmư̆ bĕ hdră Yêhôwa mkra leh čiăng ngă kơ čar Êđôm
   leh anăn klei ñu čuăn ngă kơ phung dôk hlăm ƀuôn Têman:
  wăt jih êđai biăp arăng srăng mă mđuĕ hĕ;
   sĭt nik ñu srăng bi rai hĕ kdrăn rơ̆k kyua diñu.
  21Tơdah hmư̆ ênai klei diñu lĕ, lăn ala srăng ktư̆ yơ̆ng;
   arăng srăng hmư̆ klei diñu ur truh ti Êa Ksĭ Hrah.
  22Nĕ anei, sa čô srăng đĭ leh anăn phiơr pral msĕ si sa drei tlang,
   leh anăn mblang siap ñu čiăng ngă kơ ƀuôn Bôsra,
  leh anăn hlăm hruê anăn ai tiê phung êkei jhŏng knêñ čar Êđôm
   srăng jing msĕ si ai tiê sa čô mniê dôk ruă kkiêng.”

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Ƀuôn Damas

23 Klei djŏ kơ ƀuôn Damas:
  “Ƀuôn Hamat leh anăn ƀuôn Arpat mâo klei hêñ,
   kyuadah diñu hmư̆ leh klei mrâo mrang jhat;
  diñu dlưh ai tiê, diñu rŭng răng msĕ si êa ksĭ poh yă,
   amâo thâo dôk ngơ ngĭn ôh.
  24Ƀuôn Damas jing awăt leh,
   ñu wir čiăng đuĕ,
  leh anăn klei bi huĭ ngă kơ ñu;
   klei ruă leh anăn klei ênguôt ngă kơ ñu,
   msĕ si sa čô mniê dôk ruă kkiêng.
  25Si ngă arăng amâo lui ôh ƀuôn mâo klei hing ang,
   ƀuôn bi mơak kơ kâo?
  26Sĭt nik phung êkei hlăk ai ñu srăng êbuh hlăm êlan ƀuôn,
   leh anăn jih jang phung kahan ñu srăng rai luč hlăm hruê anăn.”

  27“Leh anăn kâo srăng kuč pui hlăm mnư̆ ƀuôn Damas,
   leh anăn pui anăn srăng ƀơ̆ng kđông kjăp mtao Y-Ben-Hadat.”

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Phung Kêdar leh anăn Ƀuôn Ala Mtao Hasôr

28Klei djŏ kơ phung Kêdar leh anăn buôn ala mtao Hasôr, hŏng phung anăn Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn bi blah ngă: Snei Yêhôwa lač:
  “Kgŭ bĕ, ksŭng ngă kơ phung Kêdar!
   Bi rai hĕ phung ƀuôn sang čar ngŏ!
  29Arăng srăng mă sang čhiăm leh anăn biăp diñu,
   pưk sang leh anăn jih jang dŏ dô diñu;
  arăng srăng mă mđuĕ aseh samô diñu,
   leh anăn phung êkei srăng ur kơ diñu:
   ‘Mâo klei huĭ hyưt tar ƀar!’
  30Đuĕ bĕ bi djăl, đuĕ bĕ hlăm anôk kbưi
   duah dôk hlăm ƀăng čư̆ êlam,
  Ơ phung dôk hlăm ƀuôn ala mtao Hasôr,”

   “Kyuadah Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn
  mkra hdră leh čiăng bi kdơ̆ng hŏng diih;
   ñu čuăn leh hdră ngă kơ diih.”
  31“Kgŭ bĕ, ksŭng ngă kơ sa găp djuê mnuih dôk êđăp ênang,
   phung dôk hơĭt,”

  “sa phung găp djuê amâo mâo ƀăng jang, kăn mâo giê kal rei,
   sa phung dôk hjăn.
  32Aseh samô diñu srăng jing mnơ̆ng arăng plah mă,
   arăng srăng plah mă mơh êmô biăp diñu lu.
  Kâo srăng prah prŭng tar ƀar lăn ala phung diñu kuêh ƀŭk dua nah mhơ̆k,
   leh anăn kâo srăng bi truh kơ diñu klei bi rai
   mơ̆ng jŭm dar diñu,”

  33“Ƀuôn ala mtao Hasôr srăng jing ƀăng kơ asâo tan dôk,
   sa bĭt anôk êhŏng nanao hlŏng lar;
  amâo mâo pô srăng hdĭp tnăn ôh,
   kăn mâo pô srăng dôk tinăn rei.”

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Čar Êlam

34Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi klei djŏ kơ čar Êlam, ênuk Y-Sêdêkia mtao Yuđa dơ̆ng kiă kriê. 35Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač:
  “Nĕ anei, kâo srăng bi joh hĕ hna čar Êlam,
   phŭn kơ klei ktang diñu;
  36leh anăn kâo srăng bi truh kơ čar Êlam pă mta angĭn
   mơ̆ng pă kiêng adiê;
  leh anăn kâo srăng prah prŭng diñu kơ pă mta angĭn anăn,
   leh anăn phung Êlam kâo suôt leh
   srăng truh kơ grăp găp djuê mnuih.
  37Kâo srăng bi rai phung Êlam ti anăp phung roh diñu,
   ti anăp phung čiăng bi mdjiê diñu;
  kâo srăng bi truh klei jhat kơ diñu,
   klei kâo ngêñ hlơr,” Yêhôwa lač.
  “Kâo srăng mơĭt đao gưm ngă kơ diñu,
   tơl kâo bi rai diñu jih;
  38leh anăn kâo srăng mdơ̆ng jhưng mtao kâo hlăm čar Êlam,
   leh anăn bi rai mtao leh anăn phung khua diñu,” Yêhôwa lač.

  39“Ƀiăđah hlăm ênuk êdei
   kâo srăng lŏ bi wĭt klei mdrŏng kơ phung Êlam,” Yêhôwa lač.