50

Tej lus uas hais txog Npanpiloo

1Tej lus uas Yawmsaub kom Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus hais txog Npanpiloo thiab hais txog cov Kheedia lub tebchaws.
  2“Cia li tshaj tawm thiab piav
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
  cia li tsa chij thiab piav nrov,
   tsis txhob npog kiag li,
  cia li hais tias, ‘Npanpiloo raug txeeb lawm,
   tus dab Npee kuj raug txaj muag,
   tus dab Melauda kuj ntshai kawg li.
  Tej dab mlom kuj raug txaj muag,
   thiab tej dab mlom kuj ntshai kawg li.’
3“Muaj ib lub tebchaws sab qaum teb ped tuaj tawm tsam lub nroog ntawd, thiab yuav ua rau nws lub tebchaws nyob do cuas cia, tsis muaj leejtwg nyob hauv kiag li, neeg thiab tsiaj txhu yuav khiav tag huvsi.”

4Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd, cov Yixayee thiab cov Yuda yuav tuaj ua ke, yuav quaj taug kev tuaj. Mas lawv yuav nrhiav Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. 5Lawv yuav nug txojkev uas mus rau Xi‑oo, lawv tig kiag ncaj nraim mus rau lub nroog ntawd thiab hais tias, ‘Cia peb cog lus tseg tias peb yuav koom kiag rau Yawmsaub mus ib txhis, thiab pheej nco ntsoov li.’
6“Kuv haiv neeg yog cov yaj uas ploj lawm, cov uas yug lawv coj lawv yuam kev lawm, tso lawv khiav rau pem tej roob, lawv thiaj khiav ib lub roob dhau ib lub roob, lawv tsis nco qab lawv lub nkuaj lawm. 7Sawvdaws uas ntsib lawv kuj muab lawv tom noj, thiab lawv cov yeeb ncuab hais tias, ‘Peb tsis txhaum, rau qhov lawv tau ua txhaum rau Yawmsaub uas yog lawv lub chaw nyob tiag tiag, yog Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv lub chaw vam.’
8“Cia li khiav tawm hauv Npanpiloo cia li tawm hauv cov Kheedia lub tebchaws, cia li ua zoo yam nkaus li tus txiv tshis uas coj pab tshis kev. 9Saib maj, kuv yuav tshoov thiab coj ib co tebchaws uas muaj zog tuaj sab ped tuaj tawm tsam Npanpiloo. Lawv yuav txhij lawv tej neeg tuaj tawm tsam nws, mas Npanpiloo yuav raug cov neeg ntawd txeeb tau. Lawv tej xub hneev zoo ib yam nkaus li tej tub rog uas txawj ua rog tsis rov qab los tes dawb tes do. 10Kheedia tebchaws yuav raug lws, txhua tus uas lws lawv yuav tau txaus nkaus lub siab.” Yawmsaub hais li no ntag.

  11“Cov uas lws kuv qub txeeg qub teg 'e,
   txawm yog nej zoo siab,
   txawm yog nej zoo siab xyiv fab kawg,
  thiab txawm yog nej dhia paj paws
   yam li tus xyuas nyuj hauv tshav zaub
   thiab hee yam li tus txiv nees,
  12los nej niam yuav txaj muag kawg,
   thiab tus uas yug nej yuav poob koob meej.
  Saib maj, nws yuav ua lub tebchaws
   uas nyob tom tw,
  yuav ua tebchaws moj sab qhua
   uas qhuav heev thiab ua ntuj nrag teb do.
  13Vim yog Yawmsaub txojkev npau taws,
   yuav tsis muaj neeg nyob hauv Npanpiloo li lawm,
   nws yuav nyob do cuas qhuav qhawv cia.
  Txhua tus uas hla Npanpiloo
   yuav poob siab nthav thiab thuam
   vim tej qhov txhab uas nws raug ntaus huvsi.
  14Nej txhua tus uas txawj tua hneev,
   cia li txhij tuaj tawm tsam vij nkaus Npanpiloo.
  Cia li tua nws, tsis txhob khuvxim xub hneev,
   vim nws ua txhaum rau Yawmsaub.
  15Cia li tsa suab qw tawm tsam vij nkaus nws,
   nws twb swb lawm.
  Tej chaw faj xwm twb pob tag lawm,
   nws tej ntsa loog
   kuj raug muab tsoo vau tag lawm.
  Vim tej no yog Yawmsaub ua pauj,
   cia li ua pauj rau nws,
   ua rau nws yam li nws tau ua los lawm.
  16Cia li muab tus uas tseb noob
   hauv Npanpiloo txiav pov tseg,
  thiab muab tus uas tuav rab liag
   rau lub caij hlais txiav mus.
  Vim yog tus uas quab yuam rab ntaj,
   txhua tus nyias thiaj li
   tig mus txog nyias haiv neeg
  thiab txhua tus nyias khiav mus
   rau hauv nyias lub tebchaws.”

17“Yixayee zoo li ib tug yaj uas tej tsov ntxhuav muab ntiab khiav lawm. Chiv thawj Axilia tus vajntxwv tom lawv noj, thaum kawg no vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo cua lawv tej pob txha.” 18Vim li no, Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, “Saib maj, kuv yuav coj kev teem txim los rau Npanpiloo tus vajntxwv thiab nws lub tebchaws, ib yam li kuv teem txim rau Axilia tus vajntxwv. 19Kuv yuav pub Yixayee rov qab los txog lawv lub tshav zaub, mas lawv yuav tau noj saum lub roob Khamee thiab hauv Npasas, lawv yuav tsau npo saum Efa‑i tej pov roob thiab hauv Kile‑a.” 20Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd, yuav nrhiav lub txim hauv Yixayee los tsis muaj ib qho li. Yuav nrhiav kev txhaum hauv Yuda los tsis muaj kiag li, rau qhov kuv yuav zam txim rau cov neeg uas kuv tso tseg tshuav nyob ntawd.”

  21“Cia li mus ua rog rau lub tebchaws Melatha‑i,
   thiab ua rog rau cov uas nyob hauv Pekhau.”
  Yawmsaub hais tias, “Cia li muab lawv tua
   thiab raws ua kom lawv puam tsuaj tag huvsi,
  thiab ua txhua yam
   raws li uas kuv hais kom nej ua.
  22Lub suab ua rog nyob hauv lub tebchaws,
   thiab lub suab ua kom puam tsuaj loj kawg.
  23Rab rauj uas tsoo lub ntiajteb huvsi
   kuj raug muab rhuav
   thiab raug muab lov lawm lauj!
  Npanpiloo ua lub chaw uas ib tsoom tebchaws
   ceeb thiab ntshai lauj!
  24Npanpiloo 'e, kuv cuab hlua rau koj,
   koj kuj mag rooj hlua ntawd,
   thiab koj tsis paub li.
  Luag ntsib koj thiab ntes koj
   vim yog koj siv zog ntsos tawm tsam Yawmsaub.
  25Yawmsaub tau qheb
   nws lub txhab cuab yeej ua rog,
  thiab rho nws kev npau taws li
   cuab yeej tawm los,
  rau qhov Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus tseem muaj haujlwm ua
   hauv cov Kheedia lub tebchaws.
  26Cia li tuaj plaub fab kaum ntuj tuaj tawm tsam nws,
   cia li qheb nws tej txhab qoob,
  cia li muab nws tib ua tej pawg
   yam li tib mog tib qeb,
  thiab muab ua puam tsuaj tag huvsi,
   tsis txhob cia tshuav ib yam kiag li.
  27Cia li muab nws tej txiv nyuj tua huvsi,
   cia lawv nqes mus rau hauv lub chaw tua.
  Lawv raug txom nyem lauj,
   vim lawv lub sijhawm los txog lawm,
   yog lub sijhawm uas teem lawv lub txim.
  28Mloog saib, cov uas khiav dim hauv
   Npanpiloo tebchaws mus piav rau hauv Xi‑oo
  txog tej uas Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv ua pauj,
   yog nws ua pauj nws lub tuam tsev.

  29“Cia li hu cov uas txawj tua hneev
   tuaj tawm tsam Npanpiloo,
   yog txhua tus uas nta hneev.
  Cia li mus tsuam chaw nyob vij nkaus nws,
   tsis txhob tseev ib tug khiav dim li.
  Cia li ua pauj rau nws raws li nws ua lawd,
   cia li ua rau nws yam li nws tau ua los,
  vim nws khav theeb tawm tsam Yawmsaub,
   uas yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee.
  30Vim li no nws tej tub hluas
   yuav ntog tuag tag rau hauv tej tshav puam,
  thiab nws tej tub rog huvsi
   yuav raug puam tsuaj rau hnub ntawd.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  31Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais tias,
  “Tus uas khav theeb saib maj,
   kuv tawm tsam koj,
  vim yog koj lub sijhawm los txog lawm,
   yog lub sijhawm uas kuv yuav rau txim rau koj.
  32Tus uas khav theeb yuav dawm thiab ntog,
   yuav tsis muaj leejtwg tsa nws sawv,
  thiab kuv yuav zes taws rau nws tej moos,
   mas hluavtaws yuav kub txhua yam
   uas nyob ib ncig ntawm nws.”

33Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Cov Yixayee raug quab yuam thiab cov Yuda kuj raug quab yuam ua ke. Cov uas ntes lawv coj mus kuj tuav lawv ruaj kawg, cov uas ntes lawv tsis yeem tso lawv dim. 34Tus uas txhiv lawv muaj zog, nws lub npe yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws yeej yuav hais lawv tshaj plaub, kom nws thiaj li pub tau txojkev kaj siab lug rau lub ntiajteb, tiamsis pub kev ntxhov siab kev lwj siab rau cov uas nyob hauv Npanpiloo.”

  35Yawmsaub hais tias,
   “Cia hniav ntaj raug cov Kheedia
  thiab raug cov uas nyob hauv Npanpiloo
   thiab raug nws cov thawj
   thiab cov uas txawj ntse.
  36Cia hniav ntaj raug cov uas saib sij saib yaig
   kom lawv thiaj li ua neeg ruam.
  Cia hniav ntaj raug nws tej tub rog,
   kom lawv thiaj ntshai heev.
  37Cia hniav ntaj raug nws tej nees
   thiab nws tej tsheb nees ua rog,
  thiab raug lwm haiv neeg uas ua lawv li tub rog,
   kom lawv thiaj zoo li tej pojniam.
  Cia hniav ntaj raug nws tej nyiaj txiag huvsi
   kom tej nyiaj txiag ntawd thiaj raug lws mus.
  38Cia lub ntuj qhua teb nkig raug nws,
   kom nws tej dej thiaj qhuav tag,
  vim lub tebchaws tsuas yog muaj dab mlom xwb
   thiab lawv qaug siab rau tej dab mlom ntawd.

  39“Vim li no mas tej tsiaj qus thiab tej hma
   yuav los nyob hauv Npanpiloo,
   thiab tej noog ntxhuav yuav nyob rau hauv,
  nws yuav tsis muaj neeg nyob mus ib txhis li,
   txhua tiam neeg yuav tsis muaj nyob hauv kiag li.
  40Ib yam li thaum Vajtswv muab
   lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula
   thiab tej moos uas nyob ze rhuav pov tseg,
  yuav tsis muaj neeg mus so
   rau hauv Npanpiloo ib yam nkaus,
  thiab yuav tsis muaj neeg nyob hauv nws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  41“Saib maj, ib haiv neeg
   tabtom tuaj sab qaum teb ped tuaj,
   yog lub tebchaws uas muaj zog,
  thiab ntau tus vajntxwv tabtom
   sawv kev tuaj qab ntuj kawg tuaj.
  42Lawv tuav rawv hneev thiab hmuv,
   lawv nyaum heev
   tsis khuvleej leejtwg kiag li.
  Lawv lub suab nrov vig voog
   yam li dej hiavtxwv ntas.
  Lawv caij nees ua ib kab sab
   ib kab sab tuaj ua rog rau koj nawj,
   Npanpiloo tus ntxhais 'e.
  43Vajntxwv Npanpiloo hnov tej xov no mas
   nws txhais tes tsaug leeg tag,
   txojkev nyuaj siab lwj siab npog nkaus nws,
  nws mob yam nkaus li
   pojniam mob plab yuav yug menyuam.
  44Saib maj, kuv yuav ua rau lawv
   khiav tawm hauv lub nroog sai kawg,
  yam nkaus li tus tsov ntxhuav uas tawm
   hauv lub hav zoov ntawm ntug dej Yaladee
  dhia mus huas yaj
   hauv lub nkuaj uas ruaj khov.
  Kuv yuav tsa tus uas kuv xaiv cia lawd kav nws.
   Muaj leejtwg zoo cuag li kuv?
  Leejtwg yuav teem sijhawm rau kuv tuaj?
   Tus yug yaj twg yuav tawm tsam yeej kuv?”
  45Vim li no cia li mloog tej uas Yawmsaub
   npaj tseg yuav tawm tsam Npanpiloo
  thiab tej uas nws npaj siab
   yuav ua rau cov Kheedia lub tebchaws.
  Txawm yog cov me me
   uas nyob hauv pab ntawd
   los yeej yuav raug muab cab tawm mus.
  Lawv lub nkuaj yeej yuav ntshai heev kawg
   rau tej uas lawv raug.
  46Thaum hnov lub suab
   uas Npanpiloo raug ntes
   lub ntiajteb yuav ntseeg nkaws,
  nws lub suab quaj qw yuav nrov
   mus thoob ib tsoom tebchaws.