50

Luag Txeeb Tau Npanpiloos

1Tus TSWV hais rau kuv txog lub nroog Npanpiloos thiab nws cov neeg li no:
2“Koj cia li qhia rau txhua haivneeg!
   Tshaj tawm rau sawvdaws!
  Cia li tsa chij thiab tshaj tawm kom
   sawvdaws paub!
  Tsis txhob zais ib yam dabtsi li!
   Npanpiloos swb lawm!
  Luag twb muab nws tus vajtswv Madus tsoo tawg tas lawm!
  Npanpiloos tej mlom raug rhuav poob ntsejmuag;
  nws tej mlom uas phem qias raug tsoo tawg tas!
3“Muaj ib haivneeg uas nyob rau sab qaumteb yuav tuaj tua lub nroog Npanpiloos kom ua suabpuam tas. Tej neeg thiab tej tsiaj txhu yuav khiav tas tsis nyob hauv lawm.”

Cov Yixalayees Rov Los Cuag Tus TSWV

4Tus TSWV hais tias, “Thaum txog lub sijhawm ntawd, cov Yixalayees thiab cov Yudas yuav quaj los nrhiav kuv uas yog lawv tus Vajtswv. 5Lawv yuav nug txojkev uas mus rau hauv lub nroog Xi-oos thiab taug txojkev ntawd mus. Lawv yuav nrog kuv coglus ruaj khov mus ibtxhis tsis rhuav li lawm.
6“Kuv haivneeg zoo ib yam li pab yaj uas tus yug yaj cia lawv mus yuam kev rau saum tej roob. Lawv mus ib lub roob rau ib lub roob ib yam li pab yaj uas nrhiav tsis tau kev rov los tsev. 7Txhua tus uas ntsib lawv muab lawv tua. Lawv cov yeebncuab hais tias, ‘Cov Yixalayees ua txhaum rau tus TSWV; yog li ntawd, tej uas peb ua yeej tsis txhaum. Lawv cov yawgkoob yeej ibtxwm cia siab rau tus TSWV. Yog li ntawd, tsimnyog lawv yuav tsum muab siab npuab tus TSWV thiab.’
8“Cov Yixalayees, nej cia li khiav tawm hauv lub nroog Npanpiloos mus! Cia li tso lub tebchaws no tseg! Nej cia li ua cov uas xub khiav ntag! 9Kuv yuav tshoov tej haivneeg nyob sab qaumteb uas muaj zog heev ua ib pab tuaj tawmtsam lub nroog Npanpiloos; lawv yuav tuaj tsheej kev tuaj tua thiab txeeb tau lub tebchaws Npanpiloos. Lawv yog cov uas tua hneevnti ncaj heev, lawv tua tsis sav li. 10Luag yuav tuaj huab lub nroog Npanpiloos; cov neeg uas tuaj huab yuav nqa txhua yam zoo uas lawv xav yuav mus. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Npanpiloos Poob

11Tus TSWV hais tias, “Cov Npanpiloos, nej huab kuv haivneeg. Nej zoo siab thiab txaus siab ib yam li tus xyuas nyuj dhia tom tshav zaub lossis ib yam li tus txivnees xob uas hee laws, 12tiamsis nej lub nroog yuav poob ntsejmuag thiab txajmuag kawg li. Npanpiloos yuav poob qis tshaj txhua lub tebchaws huv tibsi; nws yuav ua suabpuam qhuav nkig nkuav tsis muaj dej. 13Vim kuv txojkev chim, Npanpiloos raug rhuav puastsuaj tas tsis muaj neeg nyob; tej neeg uas dua kev yuav ceeb thiab xav tsis thoob.
14“Cov neeg uas tua hneevnti yuav tuaj sawv ua tsheej phiaj vij tua lub nroog Npanpiloos. Cia li tua nej tej xub hneevnti rau hauv Npanpiloos, rau qhov nws tau ua txhaum rau kuv uas yog tus TSWV lawm. 15Cia li qw thiab dhia mus vij lub nroog! Nimno Npanpiloos twb los thawj lawm. Luag twb rhuav nws tej ntsayeej pob tas lawm. Kuv tabtom ua pauj cov Npanpiloos. Yog li ntawd, nej cia li ua pauj cov Npanpiloos thiab ua rau lawv ib yam li lawv tau ua rau lwm haivneeg lawm. 16Tsis txhob cog thiab sau qoob hauv lub tebchaws ntawd li. Lwm haivneeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd yuav ntshai tej tubrog uas tuaj tua lub nroog Npanpiloos, lawv yuav cia li rov qab mus tsev.”

Cov Yixalayees Rov Los Rau Lawv Lub Tebchaws

17Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees zoo ib yam li pab yaj uas tsov ntxhuav caum tawg khiav ri sua. Thawj zaug lawv raug tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias tua, thiab tom qab ntawd lawv raug Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos cua lawv tej pobtxha. 18Vim li ntawd, kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav rau txim rau Vajntxwv Nenpukajnexales thiab nws lub tebchaws ib yam li kuv rau txim rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias. 19Kuv yuav coj cov Yixalayees rov los rau hauv lawv lub tebchaws. Lawv yuav tau noj tej qoob uas lawv cog rau saum Roob Kalemees thiab ntawm cheebtsam Npasas thiab tau noj tej qoob uas yog lawv cog rau hauv cheebtsam Efalayees thiab Nkile-as. 20Thaum txog lub sijhawm ntawd cov Yixalayees yuav tsis ua txhaum thiab cov Yudas yuav tsis ua kev phem kev qias, rau qhov kuv yuav zam txim rau cov neeg uas kuv tseg lawv txojsia. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Vajtswv Txiav Txim Rau Npanpiloos

21Tus TSWV hais tias, “Cia li mus tua lub tebchaws Melathayees thiab cov neeg Pekaus. Tua thiab rhuav kom lawv puastsuaj tas. Cia li ua txhua yam raws li kuv samhwm rau nej. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd. 22Tej suab sib ntaus sib tua nrov thoob tebchaws, thiab muaj kev puastsuaj loj heev. 23Npanpiloos muab rauj tsoo lub ntiajteb tawg ntsoog ntxaws, nimno rab rauj ntawd twb tawg tas lawm! Tej xwm uas raug lub tebchaws Npanpiloos ua rau txhua haivneeg thoob ntiajteb ceeb loj kawg li. 24Npanpiloos, koj sawv tawmtsam kuv, nimno koj twb mag lub vojhlua uas kuv cuab tos koj kev lawm; txawm li ntawd los koj twb tsis paub li. 25Kuv twb qhib lub chaw uas ntim kuv tej cuabyeej ua rog, vim kuv txojkev chim kuv thiaj rho tej ntawd tawm, rau qhov kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab kav ib puas tsav yam. Kuv muaj haujlwm tseemceeb ua nyob hauv tebchaws Npanpiloos. 26Cia li puav tua txhua phab tuaj thiab tsoo lub txhab rau khoom kom tawg; sau tej khoom uas lawv huab tau los teeb ua tej pawg ib yam li tej pawg nplej; cia li rhuav lub tebchaws kom puastsuaj tsis txhob tseg ib yam dabtsi li. 27Cia li tua lawv tej tubrog! Cia li muab lawv tua kom tuag tas! Cov Npanpiloos raug puastsuaj lawm! Twb txog lub sijhawm uas rau txim rau lawv lawm!”
 (
28Cov neeg uas khiav hauv tebchaws Npanpiloos rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees, lawv hais tias tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tau ua pauj rau cov Npanpiloos, vim tej uas lawv tau ua tsis zoo rau nws lub Tuamtsev.)
29“Cia li hais kom cov neeg uas txawj tua hneevnti nqa lawv tej hneevnti thiab xubvos mus tawmtsam lub nroog Npanpiloos. Cia li mus vij lub nroog thiab tsis pub ib tug twg khiav dim li. Ua pauj rau nws raws li tej uas nws tau ua lawm, thiab ua phem rau nws raws li nws tau ua rau lwm tus lawm, rau qhov nws tau khavtheeb tawmtsam kuv uas yog cov Yixalayees tus TSWV uas Dawbhuv. 30Yog li ntawd, nws tej tub hluas yuav raug tua tuag tas rau ntawm tej kev hauv nroog, thiab tagnrho nws cov tubrog yuav raug tua tuag tas rau hnub ntawd. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
31“Npanpiloos, koj lub siab puv nkaus kev khavtheeb, yog li ntawd, kuv uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab kav ib puas tsav yam yuav tawmtsam koj. Twb txog lub sijhawm uas kuv rau txim rau koj lawm! 32Koj haivneeg uas khavtheeb yuav dawm thiab ntog tsis muaj leejtwg pab tsa koj sawv li. Kuv yuav hlawv koj tej nroog thiab ib puas tsav yam uas nyob puagncig ntawd kom kub hnyiab tas.” 33Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Cov Yixalayees thiab cov Yudas raug luag tsimtxom hnyav kawg. Cov uas ntes lawv ntawd zov lawv nruj heev tsis pub lawv mus qhov twg li. 34Tiamsis tus uas yuav tso lawv dim muaj zog heev, nws lub npe hu ua tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws yuav los txiav lawv rooj plaub thiab coj kev thajyeeb los rau lub ntiajteb no, tiamsis cov Npanpiloos yuav raug kev ntxhov siab.”
  35Tus TSWV hais tias, “Cia kev tuag los raug Npanpiloos!
  Cia kev tuag los raug nws cov pejxeem,
  nws cov nomtswv thiab nws tej tub txawg tub ntse.
  36Cia kev tuag los raug nws cov cevlus cuav,
   vim lawv ruam kawg li!
  Cia kev tuag los raug nws cov tubrog,
   ua rau lawv ntshai kawg li!
  37Cia li rhuav nws tej nees thiab tsheb nees kom puastsuaj!
  Cia kev tuag los raug tej tubrog uas nws ntiav tuaj pab,
   ua rau lawv qaug zog!
  Cia li rhuav nws tej txhab nyiaj thiab huab nws tej nyiaj mus.
  38Cia nws lub tebchaws qhuav nkig nkuav
   thiab ua kom nws tej dej tu nqhuab tas.
  Npanpiloos yog lub tebchaws uas muaj mlom ntau
  thiaj ua rau sawvdaws qaug siab rau tej mlom ntawd.
39“Yog li ntawd, tej tsiaj nruab nrag, hma thiab tej noog tsis huv yuav los nyob hauv Npanpiloos. Txij no mus yav tomntej yuav tsis muaj neeg mus nyob hauv li lawm. 40Tej kev puastsuaj uas los raug lub nroog Npanpiloos zoo ib yam li tej uas los raug lub nroog Xaudoos, Kaumaulas thiab tej zos uas nyob ibncig ntawd. Yuav tsis muaj neeg los nyob qhov ntawd li lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
  41“Muaj neeg tabtom tuaj sab qaumteb tuaj,
   yog haivneeg uas muaj zog
  thiab muaj ntau tus vajntxwv taug kev deb tuaj ua rog.
  42Lawv npaj rawv lawv tej hneevnti
   thiab tej ntaj;
  lawv limhiam thiab tsis hlub leejtwg
   li.
  Lawv caij nees dhia nrov nroo ntws tuaj tawmtsam
  lub nroog Npanpiloos ib yam li hiavtxwv ntas.
  43Tus Vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos
   hnov txog tej xwm no,
  ua rau nws ob txhais npab tsaug tas tsis muaj zog li lawm.
  Kev ntxhov siab ua rau nws mob ib
   yam li tus pojniam uas mob plab yug menyuam.
44“Kuv yuav ua kom cov Npanpiloos khiav tawm hauv lawv lub nroog mus thaum lawv tsis nco ceev fij ib yam li tus tsov ntxhuav uas tawm hauv thaj havzoov ntawm ntug Dej Yauladees mus rau hauv lub tshav zaub. Ces tus thawjcoj uas kuv xaiv yuav tau kav lub tebchaws. Leejtwg thiaj yuav piv tau kuv? Leejtwg thiaj yuav muaj cuabkav nrog kuv sib tw? Tus thawjcoj twg thiaj yuav tawmtsam yeej kuv? 45Yog li ntawd, nej cia li mloog tej uas kuv npaj siab yuav ua rau lub nroog Npanpiloos thiab nws cov pejxeem. Luag yuav coj lawv tej menyuam mus, yuav ua rau txhua tus ntshai heev. 46Thaum lub nroog Npanpiloos puastsuaj, lub ntiajteb ua zog koog thiab txhua haivneeg yuav hnov nws lub suab quaj.”