50

Douc Waac Gorngv Mbaa^mbi^lon Zuqc Caangv

1Naaiv se Ziouv longc douc waac mienh, Ye^le^mi, douc waac gorngv Mbaa^mbi^lon, se Ken^ndie Mienh nyei deic-bung. Ninh gorngv,
  2“Oix zuqc yiem maanc guoqv mbu'ndongx zunh gorngv,
   liepc jiez geh aengx zunh mbuox,
   maiv dungx bingx, oix zuqc gorngv,
  ‘Mbaa^mbi^lon zuqc caangv mi'aqv.
   Mben zienh zuqc nyaiv,
   Me^lo^ndakc zienh zuqc gamh nziex.
  Mbaa^mbi^lon nyei miuc-fangx zuqc nyaiv,
   ninh nyei miuc-fangx zuqc gamh nziex.’
  3Weic zuqc maaih norm guoqv yiem baqv bung daaih mborqv ninh,
   oix bun ninh nyei deic-bung zuqc baaic huaang nzengc,
  maiv maaih haaix dauh yiem naaic,
   liemh mienh liemh saeng-kuv oix biaux nzengc.

Douc Waac Gorngv I^saa^laa^en Duqv Nzuonx

  4Ziouv gorngv,
   “Wuov deix hnoi, wuov deix ziangh hoc,
  I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh oix gapv zunv daaih,
   yietc binc mingh yietc binc nyiemv,
   lorz Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
  5Ninh mbuo oix naaic jauv mingh ⟨Si^on,⟩
   maaih hmien huin jienv wuov bung mingh ziouc gorngv,
  ‘Daaih maah! Mbuo oix zuqc
   daaih caux Ziouv gapv jienv
   liepc yietc liuz nyei ngaengc waac,
   dongh maiv haih la'kuqv nyei waac.’
  6“Yie nyei baeqc fingx hnangv dorngc jauv nyei ba'gi yungh,
   ninh mbuo nyei goux ba'gi yungh mienh dorh ninh mbuo dorngc jauv,
   bun ninh mbuo yiem mbong gu'nguaaic huin ganh bung.
  Ninh mbuo ziouc yiem domh mbong mingh fiuv-mbong,
   taux la'kuqv ninh mbuo ganh nyei laanh.
  7Da'faanh lorz buatc ninh mbuo wuov deix
   zorqv ninh mbuo naqv nzengc mingh.
  Ninh mbuo nyei win-wangv gorngv, ‘Yie mbuo maiv zoux dorngc
   weic zuqc ninh mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv,
  se ninh mbuo zien yiem nyei dorngx,
   dongh ninh mbuo nyei ong-taaix maaih lamh hnamv nyei Ziouv. ’
  8“I^saa^laa^en Mienh aah!
  Oix zuqc yiem Mbaa^mbi^lon gu'nyuoz biaux cuotv.
   Cuotv Ken^ndie Mienh nyei deic-bung maah!
   Zoux hnangv yiem ba'gi yungh guanh dorh jauv nyei yungh gouv.
  9Weic zuqc yie oix coqv ziex norm
   yiem baqv bung nyei domh guoqv
   benx domh guanh daaih mborqv Mbaa^mbi^lon.
  Ninh mbuo ziouc mbaih jienv daaih mborqv ninh.
   Mbaa^mbi^lon ziouc yiem naaic zuqc zorqv mi'aqv.
  Ninh mbuo nyei forng-cang se hnangv
   maaih buoz-dauh mborqv jaax henv nyei baeng
   maiv kungx-buoz nyei nzuonx.
  10Ken^ndie oix zuqc luv.
   Da'faanh luv ninh nyei mienh buangv eix nzengc.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Mbaa^mbi^lon Mbaang

  11“Luv yie nzipc nyei baeqc fingx nyei mienh aah!
   Maiv gunv meih mbuo njien-youh, maiv gunv meih mbuo orn-lorqc,
  maiv gunv meih mbuo a'hneiv hnangv dauh ngongh zeic yiem miev-ciangv,
   yaac hnangv maaz-gouv haev haev nyei,
  12meih mbuo nyei maa oix zuqc nyaiv taux ndoqv,
   yungz meih mbuo daaih wuov dauh zuqc baaic hmien.
  Ninh oix zuqc benx yiem maanc guoqv mbu'ndongx nqa'haav laai wuov guoqv,
   benx nqaai nyei deic-bung-haanz, deic-bung-huaang.
  13Weic zuqc Ziouv qiex jiez,
   Mbaa^mbi^lon ziouc maiv maaih mienh yiem.
  Da'faanh jiex Mbaa^mbi^lon nyei mienh gamh nziex haic,
   yaac weic ninh yietc zungv zuqc mun nyei dorngx huotv ninh.
  14“Meih mbuo yietc zungv baeng juang-zinx nyei mienh aah!
   Mbaih jienv weih gormx buonv Mbaa^mbi^lon maah!
  Gunv buonv yaac maiv dungx korv-fiqv forng,
   weic zuqc ninh baamz zuiz dorngc Ziouv.
  15Oix zuqc yiem ninh nyei biei bung heuc,
   ninh nyiemc suei mi'aqv.
  Ninh nyei laauh mbaang njiec,
   zingh laatc yaac mbaang.
  Weic zuqc naaiv se Ziouv jaauv win bun ninh,
   meih gunv jaauv win aqv.
  Ninh hnangv haaix nor zoux bun mienh,
   oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun ninh.
  16Meih mbuo oix zuqc zorqv
   yiem Mbaa^mbi^lon zuangx ga'naaiv nyei mienh
   caux nanv nzuqc limh siou cun-gaeng nyei mienh pai guangc.
  Weic zeix mienh wuov deix nyei nzuqc ndaauv,
   mouz dauh mienh ziouc nzuonx ninh ganh nyei baeqc fingx,
   dauh dauh yaac biaux nzuonx ninh ganh nyei deic-bung.

I^saa^laa^en Mienh Nzuonx Ganh Nyei Deic-Bung

  17“I^saa^laa^en Mienh se hnangv
   zuqc sienh zunc nzaanx nyei ba'gi yungh.
  Daauh dangh Atc^si^lie hungh nyanc ninh.
   Setv mueiz Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa,
   hlaix ninh nyei mbungv.”
18Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
  “Yie zungv oix dingc Mbaa^mbi^lon hungh caux ninh nyei deic-bung nyei zuiz,
   hnangv yie dingc Atc^si^lie hungh nyei zuiz nor.
  19Yie ziouc dorh I^saa^laa^en nzuonx ninh ganh nyei miev-ciangv,
   ninh ziouc yiem Kaanmen Mbong caux Mbaasaan nyanc miev.
   Ninh yaac yiem E^faa^im Mbong caux Gi^le^aatc Deic duqv nyanc beuv.”
  20Ziouv gorngv, “Taux wuov deix hnoi-nyieqc, wuov deix ziangh hoc,
   yiem I^saa^laa^en lorz zuiz-nipc yaac maiv maaih aqv.
   Yiem Yu^ndaa lorz zuiz yaac lorz maiv duqv aqv.
  Weic zuqc yie oix guangc nzengc yie liouh njiec nyei mienh nyei zuiz.”

Tin-Hungh Dingc Mbaa^mbi^lon Nyei Zuiz

  21Ziouv gorngv, “Mingh mborqv Me^laa^taa^im Deic-Bung,
   yaac mborqv Bekotc nyei baeqc fingx,
  oix zuqc daix, zunc jienv mingh mietc nzengc.
   Ziux yie paaiv meih nyei yietc zungv waac
   oix zuqc zoux ziangx nzengc.
  22Yiem deic-bung maaih mborqv jaax nyei qiex mbui,
   yaac maaih mietc nyei sic hlo haic.
  23Lungh ndiev nyei wuov norm hlieqv-zueih
   zuqc hngaqv ndutv aengx mborqv huv mi'aqv.
  Mbaa^mbi^lon yiem maanc guoqv mbu'ndongx
   benx haeqv mienh gamh nziex nyei dorngx.
  24Mbaa^mbi^lon aah! Yie weic meih zaeng hlaang,
   meih ziouc zuqc hlopv jienv yaac maiv hiuv haaix nyungc.
  Meih zuqc ninh mbuo lorz buatc yaac zuqc zorqv mi'aqv,
   weic zuqc meih caux Ziouv doix-dekc nzaeng.
  25Ziouv koi nqoi ninh mborqv jaax nyei jaa-sic nyei lamz,
   zorqv cuotv ninh qiex jiez jienv longc nyei wuoqc ginc,
  weic zuqc Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, maaih gong zoux
   yiem Ken^ndie Mienh nyei deic-bung.
  26Yiem biei bung daaih mborqv ninh
   aengx koi ninh nyei lamz,
   zorqv ninh ndui jienv hnangv mbiauh ndui nor.
  Mietc nzengc ninh,
   maiv dungx liouh yietc deix.
  27Daix nzengc ninh nyei ngongh gouv,
   bun ninh mbuo njiec mingh zuqc daix daic nyei dorngx.
  Ninh mbuo zuqc kouv aqv,
   weic zuqc ninh mbuo nyei hnoi-nyieqc taux,
   taux ziangh hoc ninh mbuo zuqc dingc zuiz.
  28Muangx maah! Mienh yiem Mbaa^mbi^lon Deic-Bung biaux cuotv
   daaih yiem Si^on gorngv,
  ‘Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, jaauv win,
   se weic zaangc ninh wuov norm biauv jaauv win.
  29“Oix zuqc heuc buonv juang-zinx nyei mienh daaih,
   se yietc zungv haih buonv juang-zinx nyei mienh.
  Oix zuqc liepc ciangv weih gormx zingh,
   maiv dungx bun yietc dauh mienh biaux ndutv.
  Ziux Mbaa^mbi^lon zoux nyei sic winh bun ninh.
  Ninh hnangv haaix nor zoux bun mienh,
   oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun ninh,
  weic zuqc ninh zoux maux, ngaengc jienv Ziouv,
   I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  30Weic naaiv ninh nyei mienh lunx mienh
   ziouc yiem domh zuangx zaamc zuqc daix daic,
   dongh wuov hnoi ninh nyei yietc zungv baeng oix zuqc mietc nzengc.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
31Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
   “Mbaa^mbi^lon aah! Meih za'gengh maux haic.
   Yie ziouc caux meih doix-dekc,
  weic zuqc meih nyei hnoi-nyieqc taux aqv,
   se yie dingc meih nyei zuiz nyei ziangh hoc.
  32Zoux maux nyei guoqv oix ndiqv zuqc ndorpc,
   yaac maiv maaih haaix dauh ken ninh jiez sin.
  Yie oix yiem ninh nyei zingh diemv douz,
   douz ziouc buov qui weih gormx ninh nyei yietc zungv.”
33Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “I^saa^laa^en Mienh zuqc zeix,
   Yu^ndaa Mienh fih hnangv nyei.
  Caangv ninh mbuo wuov deix
   nyau jienv ninh mbuo, maiv kangv bungx.
  34Zuoqc ninh mbuo Wuov Dauh se henv nyei,
   ninh nyei mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv.
  Ninh ndongc haaix zungv oix tengx ninh mbuo caengx sic,
   weic bun lungh ndiev maaih baengh orn,
   mv baac bun yiem Mbaa^mbi^lon wuov deix baeqc fingx maiv baengh orn.”
  35Ziouv gorngv,
   “Ken^ndie Mienh oix zuqc nzuqc ndaauv aqv.
  Yiem Mbaa^mbi^lon nyei baeqc fingx,
   liemh ninh nyei jien caux cong-mengh mienh yaac oix zuqc nzuqc ndaauv.
  36Bun mbouv guaax mienh zuqc nzuqc ndaauv
   weic bun ninh mbuo benx ga'naaiv-hngongx.
  Bun ninh henv nyei baeng zuqc nzuqc ndaauv aqv,
   weic bun ninh mbuo zuqc mietc.
  37Bun ninh nyei maaz caux mborqv jaax nyei maaz-cie
   caux yiem ninh mbu'ndongx yietc zungv ganh fingx nyei baeng zuqc nzuqc ndaauv
   weic bun ninh mbuo hnangv m'sieqv dorn nor mau.
  Bun Mbaa^mbi^lon yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv zuqc nzuqc ndaauv aqv,
   ziouc bun ninh zuqc luv.
  38Bun lungh haanz hoic ninh nyei wuom nqaai nzengc.
  Weic zuqc ninh nyei deic-bung benx miuc-fangx nyei dorngx,
   mienh laaix oix miuc-fangx zungv hnangv maiv nzang aqv.
  39“Weic naaiv deic-bung-huaang nyei hieh zoih
   caux hieh juv-ben ziouc yiem Mbaa^mbi^lon,
   yaac maaih norqc lorh torh yiem naaic.
  Wuov norm zingh yietc liuz maiv maaih mienh yiem,
   yietc seix yietc doic maiv maaih aqv.”
  40Ziouv gorngv,
  “Hnangv Tin-Hungh mbienv ⟨So^ndom⟩ caux Go^mo^laa
   caux weih gormx nyei zingh,
  Mbaa^mbi^lon fih hnangv nyei maiv maaih mienh yiem naaic,
   yaac maiv maaih baamh mienh dingh zepv yiem ninh gu'nyuoz.
  41“Mangc maah! Maaih yietc fingx yiem baqv bung daaih,
   benx yietc domh guoqv mienh caux camv-dauh hungh diex
   yiem lungh ndiev go jiex nyei dorngx zuqc coqv jiez daaih.
  42Ninh mbuo nanv juang-zinx caux cang,
   ninh mbuo youc ciouv youc doqc, maiv korv-lienh mienh.
   Ninh mbuo nyei qiex mbui hnangv koiv jiez laangc mbui zoz-zoz nyei.
  Ninh mbuo geh maaz, mbaih jienv daaih mborqv jaax,
   weic mborqv meih Mbaa^mbi^lon.”
  43Mbaa^mbi^lon hungh muangx haiz ninh mbuo nyei fienx,
   ninh nyei buoz ziouc mau mi'aqv.
  Ninh hnyouv za'gengh! mun haic,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.
  44Hnangv sienh yiem Jor^ndaen Ndaaih hlen nyei lomc daaih
   borngz wuonv haic nyei ba'gi yungh laanh,
  yie liemh zeih bun Mbaa^mbi^lon Mienh tiux biaux, leih nqoi naaiv norm deic-bung.
   Yie ginv haaix dauh yie ziouc paaiv wuov dauh gunv naaiv norm guoqv.
  Maaih haaix dauh hnangv yie? Maaih haaix dauh haih heuc yie daaih?
   Maaih haaix dauh goux ba'gi yungh nyei mienh
   haih diev duqv souv yie nyei nza'hmien?”
  45Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc muangx
   Ziouv daav nyei za'eix
   weic mborqv Mbaa^mbi^lon,
  caux ninh mborqv Ken^ndie Mienh dingc nyei za'eix.
  Ninh mbuo faix jiex nyei ba'gi yungh dorn
   ndongc haaix zungv oix zuqc tor mingh.
  Ninh mbuo nyei ba'gi yungh laanh ndongc haaix zungv oix zuqc mietc.
  46Weic Mbaa^mbi^lon zuqc zorqv nyei qiex mbui
   ndanc ndau dongz,
  ninh heuc nyei qiex mbui
   yiem maanc guoqv mbu'ndongx muangx duqv haiz.”