5

Yeluxalees thiab Yuda lub txim

  1“Cia li dhia mus dhia los
   hauv lub nroog Yeluxalees tej kev,
   cia li saib thiab ua tib zoo tshuaj.
  Cia li tshawb nrhiav hauv tej tshav puam
   saib nrhiav tau ib tug neeg uas ua ncaj ua ncees
   thiab nyiam qhov tseeb los tsis tau,
   es kuv thiaj zam txim rau lub nroog ntawd.
  2Txawm yog lawv hais tias,
   ‘Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom,’
   los lawv kuj twv dag xwb.”
  3Au Yawmsaub, koj lub qhov muag
   nrhiav txojkev tseeb xwb los tsis yog?
  Koj twb nplawm lawv los lawv kuj tsis xeev li,
   koj twb muab lawv rhuav tshem
   los lawv tsis yuav li uas koj qhuab ntuas lawv.
  Lawv ua lawv lub ntsej muag tawv dua pob zeb,
   lawv tsis yeem ntxeev dua siab.

  4Mas kuv thiaj hais tias,
   “Cov neeg no tsuas yog cov pluag xwb,
   lawv tsis paub qabhau dabtsi,
  rau qhov lawv tsis paub Yawmsaub txojkev
   thiab tsis paub lawv tus Vajtswv txoj kevcai.
  5Kuv yuav mus cuag cov uas ua hlob
   thiab hais rau lawv
  rau qhov lawv paub Yawmsaub txojkev
   thiab paub lawv tus Vajtswv txoj kevcai.”
  Tiamsis lawv txhua tus
   muab Yawmsaub tus quab lov
   thiab lawv nti thawv Yawmsaub kev tswjhwm.
  6Vim li ntawd tus tsov ntxhuav tom hav zoov
   yuav tom lawv tuag,
  thiab hma hauv ntuj nrag teb do
   yuav ua kom lawv puam tsuaj.
  Tsov pom txwv tabtom zov lawv tej moos,
   txhua tus uas tawm hauv tej moos ntawd
   yuav raug muab dua ua tej dwb daim,
  vim yog lawv ua txhaum ntau kawg
   thiab lawv fav xeeb loj kawg.

  7“Kuv yuav zam nej lub txim tau li cas?
   Nej tej menyuam twb tso kuv tseg lawm
  thiab tau tuav tus uas tsis yog Vajtswv
   lub npe cog lus twv.
  Thaum kuv pub lawv noj tsau
   lawv kuj mus deev lwm tus,
  lawv mus tsheej pab
   rau hauv poj muag cev lub tsev.
  8Lawv yog tej txiv nees rog hawj xav tshov maum,
   lawv txhua tus hee laws nrhiav luag tej pojniam.”
  9Yawmsaub hais tias, “Vim li no
   kuv yuav tsis teem txim rau lawv lov?
  Thiab kuv yuav tsis ua pauj rau haiv neeg
   uas zoo li no lov?

  10“Cia li mus raws nws kab ntoo txiv hmab
   thiab muab ua puam tsuaj,
   tiamsis tsis txhob ua kom puam tsuaj tag nrho huvsi.
  Muab nws tej ceg txiav pov tseg
   rau qhov tej ntawd tsis yog Yawmsaub li.
  11Yixayee caj ces thiab Yuda caj ces
   kuj tso plhuav kuv tseg lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  12Lawv hais tsis tseeb txog Yawmsaub
   thiab lawv hais tias,
  “Nws yuav tsis ua ib yam dabtsi,
   yuav tsis muaj ib yam xwm txheej phem raug peb
  thiab peb yuav tsis pom hniav ntaj hniav riam
   thiab kev tshaib nqhis.
  13Cov xibhwb cev Vajtswv lus tsuas yog cua xwb,
   Vajtswv tej lus tsis nyob hauv lawv lawm.
   Thov cia lawv raug raws li lawv hais.”
  14Vim li no Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias,
  “Vim yog lawv hais tej lus ntawd,
   saib maj, kuv yuav muab kuv tej lus
   hauv koj lub qhov ncauj ua hluavtaws,
  thiab muab cov neeg no ua cov taws,
   mas cov hluavtaws no yuav hlawv lawv kub tag.”
  15Yawmsaub hais tias,
   “Saib maj, Yixayee caj ces 'e,
  kuv tabtom coj ib haiv neeg
   deb deb tuaj tawm tsam nej,
  yog ib haiv neeg uas muaj zog heev
   nyob ntev los lawm,
  yog haiv neeg uas nej tsis paub lawv li lus,
   lawv hais li cas nej kuj tsis nkag siab.
  16Lawv lub raj xub zoo yam nkaus
   lub qhov ntxa uas qheb lug,
   lawv cov tub rog txhua tus siab loj siab tuab.
  17Lawv yuav noj tej uas nej hlais tau
   thiab noj nej tej zaub mov,
  lawv yuav noj nej tej tub tej ntxhais,
   lawv yuav noj nej tej yaj tej nyuj,
   thiab noj nej tsob txiv hmab thiab tsob txiv cev,
  thiab lawv yuav xuas ntaj ua rau
   nej tej moos uas muaj ntsa loog
   uas nej tso siab puam tsuaj tag.”

18Yawmsaub hais tias, “Txawm yog hnub ntawd los kuv yuav tsis ua rau nej puam tsuaj tag huvsi. 19Thiab thaum nej cov neeg hais tias, ‘Ua li cas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv ua txhua yam no rau peb?’ mas koj cia li hais rau lawv tias, ‘Nej twb tso kuv tseg thiab ua koom tu lwm haiv neeg tej dab rau hauv nej lub tebchaws li cas, ces nej yuav tu lwm haiv neeg rau hauv lub tebchaws uas tsis yog nej li ib yam li ntawd.’

  20“Cia li tshaj tawm tej lus no
   rau hauv Yakhauj caj ces,
   cia li piav tej no rau hauv Yuda, hais tias,
  21Haiv neeg ruam thiab tsis thoob tsib 'e,
   nej cia li mloog tej lus no,
  nej muaj qhov muag los tsis pom kev,
   nej muaj qhov ntsej los tsis hnov lus.”
  22Yawmsaub hais tias, “Nej tsis ntshai kuv lov?
   Nej tsis tshee hnyo rau ntawm kuv xubntiag lov?
  Kuv yog tus uas tso tej xuab zeb
   ua ciam thaiv dej hiavtxwv,
   yog tus ciam uas nyob ib txhis dej hla tsis tau,
  txawm yog tej niag nthwv dej nphau
   los kuj kuav tsis tau,
  txawm yog tej niag nthwv hlob nrov vig voog
   los hla tsis tau.
  23Tiamsis haiv neeg no lub siab tawv thiab fav xeeb,
   lawv tau tig kiag thiab khiav mus lawm.
  24Lawv lub siab tsis hais tuj taws tias,
   ‘Cia peb ntshai thiab hwm
   Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,
  tus uas pub nag los raws lub caij lub nyoog,
   yog nag hauv xyoo qab xyoo,
  thiab tuav rawv lub caij uas
   teem cia rau peb sau qoob loo.’
  25Nej tej kev phem ua rau
   txhua yam no plam ntawm nej,
  nej tej kev txhaum
   thaiv tsis pub kev zoo los rau nej.
  26Hauv kuv cov neeg kuj muaj neeg limhiam,
   lawv tos nrhw ib yam li
   cov uas cuab noog zov tos,
  lawv cuab hlua cia lawm, thiab lawv cuab neeg.
  27Lawv lub tsev puv nkaus kev ntxeev ntxias,
   ib yam li lub tawb uas noog puv nkaus.
   Vim li no lawv thiaj tau ua loj thiab nplua nuj.
  28Lawv thiaj rog rog kheej lam,
   lawv ua limhiam tsis paub txaus li.
  Lawv txiav txim tsis ncaj rau
   tej menyuam ntsuag tsis muaj txiv
  mas tej menyuam ntawd thiaj kov tsis yeej,
   lawv tsis tuav cov uas txom nyem txojcai.”
  29Yawmsaub hais tias, “Vim tej no
   kuv yuav tsis rau txim rau lawv lov?
  Thiab kuv yuav tsis ua pauj
   rau haiv neeg uas zoo li no lov?

  30“Muaj xwm txheej uas poob siab nthav t
   hiab txhawj ntshai kawg li
   tshwm rau hauv lub tebchaws no.
  31Cov xibhwb cev Vajtswv lus tau cev tej lus dag,
   thiab cov pov thawj kuj kav raws li tej lus
   uas cov xibhwb cev dag ntawd.
  Thiab kuv haiv neeg kuj nyiam
   tej uas lawv ua no,
  tiamsis nej yuav ua li cas
   rau thaum txog hnub kawg?”