6

Ye^lu^saa^lem Caux Yu^ndaa Oix Zuqc Baaic

  1“Mben^yaa^min Mienh aah! Biaux mingh weic biaux ndutv.
   Biaux cuotv Ye^lu^saa^lem.
  Yiem Te^ko^aa biomv jorng.
   Cie jangx-hoc nyei geh yiem Mbetc Hakv^ke^lem,
  weic zuqc maaih domh zeqc naanc yiem baqv bung daaih,
   yaac maaih baaic waaic nyei domh sic.
  2Nzueic haic nyei fioux-zoih sieqv, ⟨Si^on,⟩
   yie oix mietc nzengc.
  3Goux ba'gi yungh nyei mienh caux ninh mbuo nyei ba'gi yungh guanh oix daaih mborqv ninh.
   Ninh mbuo oix corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh weih gormx ninh,
   gorqv-mienh ziouc yiem gorqv-mienh nyei dorngx bungx yungh.
  4“Oix zuqc liuc leiz ziangx caux ninh mborqv jaax.
   Jiez daaih maah! Mbuo lungh aanx nyei ziangh hoc mingh mborqv.
  Mbuo zuqc kouv aqv, weic zuqc lungh hnoi nyei njang jiex jienv mingh,
   lungh maanz-hmuangx nyei dongh linh gunv zoux gunv ndaauv aqv.
  5Jiez daaih maah! Mbuo lungh muonz zanc mingh mborqv,
   mietc nzengc zingh nyei hungh dinc.”
6Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Oix zuqc goix wuov norm zingh nyei ndiangx,
   ndui nie weih gormx mborqv Ye^lu^saa^lem.
  Naaiv se horpc zuqc dingc zuiz nyei zingh.
   Yiem zingh gu'nyuoz kungx maaih zeix mienh nyei sic hnangv.
  7Hnangv wuom-kuotv maiv dingh nyei cuotv wuom-nzang,
   naaiv norm zingh maiv dingh nyei cuotv orqv sic.
  Zanc-zanc maaih zoux doqc, baaic waaic nyei sic yiem zingh gu'nyuoz,
   zuqc baengc, zuqc mun nyei jauv zanc-zanc yiem yie nyei nza'hmien.
  8Ye^lu^saa^lem aah! Oix zuqc muangx meih zuqc njaaux nyei waac,
   nziex yie nyei hnyouv youx meih,
  nziex yie bun meih benx baaic waaic nyei dorngx,
   maiv maaih mienh yiem nyei deic-bung.”
9Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Ninh mbuo oix guaatv nzengc zengc njiec nyei I^saa^laa^en mienh,
   hnangv gaeqv liuz aengx gaeqv zengc njiec nyei a'ngunc biouv.
  Hnangv gaeqv a'ngunc biouv nyei mienh nyei buoz
   aengx hlutv gan jienv a'ngunc nquaah mingh.”
  10Yie oix zuqc caux haaix dauh gorngv yaac kuinx
   ninh mbuo cingx daaih oix muangx?
  Ninh mbuo nyei m'normh zietc mi'aqv,
   ninh mbuo ziouc maiv haih muangx.
  Mangc maah! Ziouv nyei waac, benx ninh mbuo huotv nyei ga'naaiv,
   ninh mbuo yaac maiv a'hneiv muangx.
  11Weic naaiv yie qiex jiez hnangv Ziouv nor,
   zungv haiz nyienz maiv jienv.
  “Oix zuqc dox njiec yiem jaai-horngc nyei fu'jueiv
   caux gapv zunv nyei mienh lunx mienh.
  Liemh auv liemh nqox yaac oix zuqc dorh mingh,
   caux jienv hnyangx-jeiv hlang caux mienh gox mienh.”
  12Ninh mbuo nyei biauv, lingh deic caux auv
   zungv zuqc zorqv bun ganh dauh,
  weic zuqc yie oix sung yie nyei buoz
   zoux bun yiem deic-bung nyei baeqc fingx.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  13“Yiem zoux faix jiex nyei taux zoux hlo jiex nyei mienh,
   dauh dauh mauv oix duqv maiv baengh fim nyei leic zinh.
  Yiem ⟨douc waac mienh⟩ taux sai mienh,
   dauh dauh kungx zoux jaav sic hnangv.
  14Ninh mbuo zorc yie nyei baeqc fingx mun nyei dorngx
   hnangv maiv zeiz mun camv nor.
  Ninh mbuo gorngv, ‘Baengh orn aqv, baengh orn aqv’
   maiv gunv maiv maaih baengh orn.
  15Ninh mbuo zoux gamh nziev nyei sic, ninh mbuo hiuv duqv nyaiv fai?
   Maiv zeiz. Ninh mbuo yietc deix yaac maiv nyaiv.
   Ninh mbuo maiv hiuv duqv hnangv haaix nor zuqc baaic hmien.
  Weic naaiv ninh mbuo oix zuqc king njiec yiem king njiec nyei mienh mbu'ndongx.
   Yie dingc ninh mbuo nyei zuiz nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc zuqc mietc aqv.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
16Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Meih mbuo oix zuqc souv jienv jauv longx-longx nyei samx mangc.
   Naaic taux wuov deix loz-hnoi nyei jauv.
  Naaic gaax wuov diuh longx nyei jauv yiem haaix yaac gan wuov diuh jauv yangh.
   Meih mbuo nyei hnyouv ziouc lorz duqv baengh orn.
   Mv baac ninh mbuo gorngv, ‘Yie mbuo maiv yangh wuov diuh jauv.’
  17Yie paaiv deix siouv gaeng mienh goux meih mbuo yaac gorngv,
   ‘Oix zuqc muangx jorng nyei qiex.’
   Mv baac ninh mbuo gorngv, ‘Yie mbuo maiv muangx.’
  18Maanc guoqv mienh aah! Weic naaiv oix zuqc muangx.
   Meih mbuo gapv zunv nyei mienh aah! Oix zuqc hiuv duqv ninh mbuo oix buangh nyei sic.
  19Ndau aac, muangx maah! Yie oix bun naaiv deix baeqc fingx zuqc ciouv nyei zeqc naanc,
   laaix ninh mbuo ei ninh mbuo daav guv guaix nyei za'eix,
  weic zuqc ninh mbuo maiv muangx yie nyei waac.
   Yie nyei leiz-latc aeqv, ninh mbuo yaac nqemh.
  20Yiem Qe^mbaa daaih nyei hung fai yiem go nyei deic-bung dorh daaih nyei laapc liuc
   fungx bun yie weic haaix nyungc eix leiz?
  Meih mbuo buov ziec nyei ga'naaiv yie maiv haih zipv,
   meih mbuo ziec nyei ga'naaiv maiv horpc yie nyei hnyouv.”
21Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie oix zorqv ga'naaiv an jienv naaiv deix baeqc fingx nyei nza'hmien
   bun ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc.
  Liemh die liemh dorn fih hnangv nyei
   caux jienv juangc laangz mienh caux loz-gaeng doic oix zuqc mietc.”
22Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Mangc maah! Maaih yietc fingx yiem baqv bung guoqv daaih,
   benx yietc domh guoqv mienh yiem lungh ndiev go jiex nyei dorngx zuqc coqv jiez daaih.
  23Ninh mbuo nanv juang-zinx caux cang,
   ninh mbuo youc ciouv youc doqc, maiv korv-lienh mienh.
   Ninh mbuo nyei qiex mbui hnangv koiv jiez laangc mbui zoz zoz nyei.
  Ninh mbuo geh maaz, mbaih jienv daaih mborqv jaax,
   weic mborqv meih, Si^on Zingh.”
  24Yie mbuo muangx haiz ninh mbuo nyei fienx hnangv,
   yie mbuo nyei buoz mau nzengc mi'aqv.
  Yie mbuo hnyouv za'gengh! mun haic,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz kouv nor.
  25Maiv dungx cuotv mingh wuov ndeic
   fai gan jauv yangh,
  weic zuqc win-wangv maaih nzuqc ndaauv,
   yaac maaih gamh nziex haic nyei sic weih gormx.
  26Yie nyei baeqc fingx aah! Oix zuqc sai jienv la'maah ndie-cou,
   yaac njangx jienv saaiv gu'nyuoz.
  Oix zuqc hnyouv mun nyei nyiemv hnangv nyiemv ganh nyei ndoqc dorn nor,
  weic zuqc zoux mietc wuov dauh
   oix liemh zeih taux mbuo.
  27“Yie bun meih yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx seix yaac kauv ninh mbuo
   weic bun meih hiuv yaac seix duqv cuotv ninh mbuo nyei jauv-louc.
  28Ninh mbuo yietc zungv hnyouv ngaengc nyei faanv lunc,
   jiex naaiv jiex wuov gorngv waac-huv.
  Ninh mbuo hnangv dongh siqv, hnangv hlieqv,
   ninh mbuo yietc zungv zoux waaic sic.
  29Louh cui duqv seix haic,
   jungz zuqc douz buov qui.
  Sinx jienv mingh yaac maiv lamh longc
   weic zuqc maiv duqv zorqv orqv mienh cuotv.
  30Ninh mbuo zuqc heuc benx nyaanh nqaiv,
   weic zuqc Ziouv nqemh ninh mbuo.