6

Ƀing Rŏh Ayăt Blah Hruă Plei Phŭn Yerusalaim

  1“Ơ ană plei ƀing kơnung djuai Benyamin hơi, đuaĭ kơdŏp pơ anih rơnŭk hơđơ̆ng bĕ!
   Đuaĭ kơdŏp bĕ mơ̆ng plei Yerusalaim!
  Ayŭp bĕ tơdiăp amăng plei pơnăng Tekoa!
   Čuh đĭ bĕ asăp gru kơnăl gah ngŏ kơ plei Bêt-Hakerem!
  Tui anŭn, pơkơđiăng bĕ ƀing ană plei kơ tơlơi truh sat jĕ či truh mơ̆ng lŏn čar gah dư̱r,
   wơ̆t hăng tơlơi răm rai sat biă mă yơh.
  2Plei Ziôn jing kar hăng hơma hiam
   jing anih ƀing wai triu rong tơpul triu gơñu
   samơ̆ Kâo či pơrai hĭ plei anŭn yơh.
  3Ƀing pơtao či rai kar hăng ƀing wai triu rai hăng tơpul triu gơñu kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn.
   Ƀing gơñu či pơdơ̆ng đĭ sang khăn gơñu jum dar plei anŭn,
   laih anŭn kar hăng tơpul triu, rĭm tơpul ling tơhan gơñu či dŏ jưh pơ anih pă ƀing pơtao anŭn kiăng yơh.”

  4“Ƀing gơñu či pơđar tui anai, ‘Prap pre tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim bĕ!
   Tơgŭ bĕ, brơi ƀing ta kơsung blah ƀơi yang hrơi dơ̆ng bĕ!’
  Samơ̆, tơdơi kơ anŭn ƀing gơñu či laĭ tui anai,
   ‘Anai nê, hrơi hlak klăm laih,
   laih anŭn tơlơi tơui hrơi klăm jing glông yơh.
  5Tui anŭn tơgŭ bĕ, brơi kơ ƀing ta kơsung blah tơdang mlam bĕ
   laih anŭn pơrai hĭ khul anih kơđông kơjăp plei anŭn!’ ”
6Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơđar kơ ƀing pơtao anŭn:
  “Dro̱m hĭ bĕ khul kơyâo
   laih anŭn pơkra bĕ khul bơnư̆ toa kiăng kơ blah hruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim anŭn.
  Plei anŭn khŏm tŭ pơkơhma̱l yơh,
   yuakơ plei anŭn bă hăng tơlơi kơtư̆ juă.
  7Kar hăng phŭn ia bluh đĭ nanao yơh,
   ăt kar kaĭ mơ̆n plei Yerusalaim anŭn bluh tơbiă tơlơi sat ƀai nanao.
  Kâo hơmư̆ dơnai tơlơi ƀrưh ƀai hăng tơlơi răm rai amăng plei anŭn.
   Laih anŭn Kâo ăt ƀuh tơlơi ruă nuă hăng tơlơi ruă rơka lu biă mă amăng plei anŭn.
  8Tui anŭn, tŭ tơlơi pơkơđiăng bĕ, Ơ plei Yerusalaim hơi,
   huĭdah Kâo či đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ih yơh
   laih anŭn ngă brơi kơ anih lŏn ih răm rai hĭ
   tơl ƀu hơmâo hlơi pô dưi hơdip amăng anŭn ôh.”

Ƀing Ană Plei Yahweh Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ñu

9Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp hăng kâo:
  “Ih khŏm pơƀut glaĭ rĭm čô ƀing dŏ so̱t Israel
   jing kar hăng arăng duñ mă hĭ abih bang boh kơƀâo dŏ glaĭ ƀơi than yơh.
  Yơr nao bĕ tơngan ih kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing dŏ so̱t anŭn,
   kar hăng arăng duñ mă khul boh kơƀâo yơh.”

  10Kâo laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Kơ hlơi pô kâo dưi pơkơđiăng lĕ?
   Hlơi pô či hơmư̆ kơ kâo lĕ?
  Tơngia gơñu kơđŏl hĭ laih
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu thâo hơmư̆ ôh.
  Boh hiăp Ih, Yahweh, jing hĭ tơlơi hơƀak drak kơ ƀing gơñu.
   Sĭt ƀing gơñu ƀu mơak hăng boh hiăp anŭn ôh.
  11Samơ̆ kar hăng Ih yơh kâo ăt hil biă mă kơ ƀing gơñu mơ̆n,
   laih anŭn kâo ƀu dưi pơkơ̆ng hĭ dơ̆ng tah.”

  Giŏng anŭn Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Tuh tơbiă bĕ tơlơi hil nač anŭn ƀơi ƀing čơđai ngui ngor ƀơi jơlan
   laih anŭn ƀơi ƀing hlak ai dŏ pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt.
  Abih dua rơkơi hăng bơnai či tŭ mă tơlơi hil nač anŭn,
   wơ̆t hăng ƀing tha rơma mơ̆n, jing ƀing hơdip lu thŭn laih.
  12Khul sang gơñu Kâo či jao hĭ kơ ƀing rŏh ayăt,
   hrŏm hăng khul đang hơma laih anŭn ƀing bơnai gơñu mơ̆n.
  Kâo yơr tơbiă tơngan Kâo
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing ană plei hơdip amăng anih lŏn anai.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  13“Abih bang mơnuih čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing ƀun rin hlŏng truh pơ ƀing pơdrŏng săh,
   ƀing gơñu gir mă bruă pleč ƀlŏr kiăng kơ hơmâo lu prăk.
  Ƀing pô pơala laih anŭn ƀing khua ngă yang ăt ngă kar kaĭ mơ̆n,
   abih bang le̱ng kơ ngă nanao tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
  14Ƀing khua anŭn ngă kar hăng nam rơka ană plei Kâo
   kơnơ̆ng jing kar hăng ruă ƀơƀiă đôč.
  Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Dŏ bĕ rơnŭk rơno̱m!’
   Samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m hơget gĕt ôh.
  15Ƀing gơñu năng mlâo mlañ kơ tơlơi bruă hơƀak drak gơñu anŭn.
   Samơ̆ ƀing gơñu ƀu mlâo mlañ hơget gĕt ôh.
  Sĭt ƀing gơñu ăt kŏn thâo krăn lơi hiư̆m kiăng kơ mriah ƀô̆.
   Tui anŭn, ƀing gơñu či răm rai kar hăng ƀing pơkŏn hơmâo lê̆ laih yơh.
  Sĭt ƀing gơñu či rơngiă hĭ yơh tơdang Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu,”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.

Ƀing Ană Plei Yahweh Hơngah Hĭ Jơlan Ñu

16Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih dơ̆ng hăng ƀing ană plei Ñu:
  “Dŏ dơ̆ng bĕ ƀơi jơlan čơlah hăng lăng bĕ.
   Rơkâo bĕ kơ khul jơlan đưm adih,
   rơkâo bĕ pơpă jơlan jing jơlan djơ̆ nao truh pơ tơlơi hiam laih anŭn rơbat bĕ ƀơi jơlan anŭn.
  Tui anŭn, ƀing gih či dŏ amăng tơlơi rơnŭk rơno̱m.
   Samơ̆ ƀing gih hơngah hĭ hăng laĭ tui anai, ‘Ƀing gơmơi ƀu či rơbat amăng jơlan anŭn ôh.’
  17Kâo ruah laih ƀing gak wai kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing gih tui anai,
   ‘Pơđi̱ng hơmư̆ bĕ kơ dơnai tơdiăp gơñu!’
   Samơ̆ ƀing gih hơngah hĭ hăng laĭ tui anai, ‘Ƀing gơmơi ƀu kiăng hơmư̆ ôh.’

  18“Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing lŏn čar hơi.
   Kơčăng bĕ, Ơ ƀing lăng ƀuh hơget tơlơi či truh kơ ƀing gơñu ăh.
  19Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing dŏ amăng lŏn tơnah hơi:
   Kâo hlak ba rai tơlơi răm rai ƀơi ană plei Kâo anai,
   jing tơlơi pơkơhma̱l kơ khul bruă mơneč gơñu,
  yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmư̆ tui hơdôm boh hiăp Kâo ôh
   laih anŭn bơ kơ tơlơi juăt Kâo ƀing gơñu ăt hơmâo hơngah hĭ laih mơ̆n.

  20“Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, Kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng ôh kơ gơnam hăng ƀâo mơngưi ƀing gih ba rai mơ̆ng anih lŏn Seba
   jing gơnam ƀing gih čuh kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Kâo,
   ƀôdah ia rơmuă ƀâo mơngưi mơ̆ng anih lŏn ataih ƀing gih pioh kiăng kơ trôč.
  Khul gơnam pơyơr čuh gih Kâo ƀu tŭ mă ôh.
   Sĭt gơnam ngă yang gih ƀu pơmơak kơ Kâo ôh.”
21Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Kâo či pơtơhneč hĭ ƀing ană plei anai.
   Ƀing ama hrŏm hăng ƀing ană đah rơkơi či tơhneč rơbuh hăng tơdruă yơh.
   Ƀing re̱ng gah laih anŭn ƀing gơyut gơyâo ăt či răm rơngiă hĭ mơ̆n.”

Tơpul Ling Tơhan Lŏn Čar Gah Dư̱r Rai Pơblah

22Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng plei phŭn Yerusalaim:
  “Lăng bĕ adih, sa tơpul ƀing ling tơhan hlak rai
   mơ̆ng dêh čar gah dư̱r.
  Sĭt sa boh dêh čar prŏng prap pre kơ tơlơi pơblah
   mơ̆ng anih lŏn ataih biă mă yơh.
  23Ƀing gơñu djă̱ khul hraŏ hăng tơbăk gơñu.
   Ƀing gơñu kheñ đet laih anŭn ƀu thâo pap mơñai kơ arăng ôh.
  Tơdang ƀing gơñu đĭ rai ƀơi khul aseh gơñu,
   dơnai gơñu kar hăng rơsĭ pơgrao yơh.
  Ƀing gơñu kơsung rai prap pre kơ tơlơi kơsung blah
   kiăng kơ kơsung blah ih yơh, Ơ Plei Ziôn hơi.”

  24Ƀing ană plei Yerusalaim laĭ tui anai, “Ƀing ta hơmâo hơmư̆ laih hơdôm tơlơi laĭ pơthâo kơ tơlơi ƀing rŏh ayăt,
   tui anŭn ƀing ta jing hĭ tơdu laih.
  Ƀing ta bă hăng tơlơi rơngot hơning,
   laih anŭn tơlơi ruă ta anŭn jing kar hăng đah kơmơi jĕ či đih apui yơh.
  25Brơi kơ ƀing ta anăm tơbiă nao pơ khul đang hơma
   ƀôdah rơbat ƀơi khul jơlan ôh,
  yuakơ rŏh ayăt ta djă̱ đao,
   laih anŭn tơlơi huĭ hyưt dŏ amăng djŏp bơnăh yơh.”

  26Laih anŭn Yirmeyah laĭ tui anai, “Ơ ƀing ană plei kâo khăp hơi, buh bĕ ao tâo
   laih anŭn tơglŭng bĕ amăng hơbâo tơpur,
   kiăng kơ pơrơđah tơlơi rơngot hơning gih.
  Ăt čŏk hia bĕ hăng tơlơi pơkrao ruă phĭ̱,
   jing kar hăng rơngot kơ ha čô ană đah rơkơi yơh,
   yuakơ blĭp blăp pô pơrai
   či rai ƀơi ƀing ta yơh.”

  27Yahweh laĭ dơ̆ng kơ kâo tui anai, “Kâo hơmâo pơjing laih ih jing kar hăng pô lông lăng khul gơnam pơsơi
   laih anŭn ƀing ană plei Kâo jing kar hăng pơtâo hơmâo pơsơi.
  Kâo ăt hơmâo pơjing hĭ laih ih jing kar hăng sa plei kơđông kơjăp
   laih anŭn ih khŏm lông lăng khul hơdră jơlan gơñu yơh.
  28Ƀing gơñu jing khăng kar hăng ko̱ng laih anŭn pơsơi yơh,
   yuakơ abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ jing ƀing khăng akŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng,
  jing ƀing hyu ră ruai tơlơi pơhiăp rơkŭt sat yơh,
   laih anŭn ăt ngă bruă pleč ƀlŏr mơ̆n.
  29Ƀing lông lăng amrăk yua apui riă bluh kơtang
   kiăng kơ pơli̱k hĭ lê̱k hăng apui,
   samơ̆ tơlơi čruih pơrơgoh anŭn kơnơ̆ng jing đôč đač đôč yơh.
  Kar kaĭ mơ̆n, Kâo ƀu dưi mă pơđuaĭ hĭ ƀing sat ƀai mơ̆ng ană plei Kâo ôh.
  30Kâo iâu kơ ƀing gơñu jing kar hăng amrăk arăng hơngah hĭ laih,
   yuakơ Kâo, Yahweh, hơmâo hơngah hĭ laih ƀing gơñu.”