7

Yelemi qhia ntawm lub tuam tsev

1Tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi. 2“Koj cia li mus sawv ntawm lub rooj loog uas nkag rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab piav cov lus no rau qhov ntawd hais tias, ‘Ib tsoom neeg Yuda uas nkag lub rooj loog no mus pe Yawmsaub, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 3Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, Cia li kho nej lub neej thiab tej uas nej ua dua tshiab, mas thiaj pub nej nyob hauv lub chaw no. 4Tsis txhob tso siab rau tej lus dag uas hais tias, “No yog Yawmsaub lub tuam tsev, yog Yawmsaub lub tuam tsev, Yawmsaub lub tuam tsev.”
5“ ‘Yog nej kho nej lub neej thiab tej uas nej ua tiag tiag, yog nej ib leeg ua ncaj rau ib leeg tiag tiag, 6yog nej tsis txhob tsuj yuam lwm haiv neeg thiab tej menyuam ntsuag uas tsis muaj txiv thiab tej poj ntsuam, thiab tsis txhob muab tej neeg tsis txhaum tua tuag rau hauv lub chaw no, thiab tsis txhob raws ncuj nciav luag tej dab ua rau nej mob, 7mas kuv yuav pub nej nyob hauv lub chaw no, yog hauv lub tebchaws uas thaum ub kuv twb muab pub rau nej tej poj koob yawm txwv mus ib txhis li lawm.
8“ ‘Saib maj, nej tso siab rau tej lus dag uas tsis muaj qabhau dabtsi li. 9Nej yuav ua tub sab, tua neeg, ua nkauj ua nraug, cog lus twv dag, hlawv xyab xyeem rau dab Npa‑as thiab raws ncuj nciav luag tej dab uas nej tsis tau paub li lov? 10Nej yuav tuaj sawv ntawm kuv lub xubntiag hauv lub tuam tsev no uas hu raws li kuv lub npe, thiab hais tias, “Peb tau txais kev cawm dim lawm,” ces ho mus ua txhua yam kev qias vuab tsuab no dua thiab lov? 11Lub tuam tsev uas hu raws li kuv lub npe, mas nej xam pom tias yog lub qhov tsua uas tub sab nkaum lov? Yawmsaub hais tias, Yeej yog kuv pom ntsoov ntag. 12Nej cia li mus rau kuv lub chaw uas txeev muaj nyob hauv lub moos Silau, yog thawj lub chaw uas kuv ua rau kuv lub npe nyob, mas saib kuv ua li cas rau lub chaw ntawd vim kuv haiv neeg Yixayee tej kev limhiam. 13Yawmsaub hais tias, Nimno vim nej tau ua txhua yam no huvsi thiab thaum kuv hais rau nej tsis tu ncua los nej tsis mloog, thiab thaum kuv hu nej los nej tsis teb, 14vim li no kuv yuav ua rau lub tuam tsev uas hu raws li kuv lub npe thiab lub chaw uas nej vam khom ntawd, thiab ua rau lub chaw uas kuv muab pub rau nej thiab nej tej poj koob yawm txwv ib yam li uas kuv tau ua rau Silau. 15Thiab kuv yuav muab nej laim pov tseg kom dhau kuv lub qhov muag, ib yam nkaus li kuv twb muab nej cov kwvtij laim pov tseg lawm, yog Efa‑i caj ces huvsi.’ ”

Yawmsaub chim rau qhov uas pe dab mlom

16“Yelemi, koj tsis txhob thov pab cov neeg no, tsis txhob tsa suab hu lossis thov pab lawv, tsis txhob taij thov kuv, rau qhov kuv yuav tsis mloog koj tej lus. 17Koj tsis pom tias lawv ua dabtsi rau hauv Yuda tej moos thiab hauv Yeluxalees tej kev lov? 18Cov menyuam mus khaws taws, leej txiv rauv taws thiab cov pojniam ntse hmoov puab ncuav xyeem rau tus dab poj vaj saum ntuj, thiab lawv muab cawv txiv hmab hliv xyeem rau luag tej dab thiaj zes ua rau kuv chim. 19Yawmsaub hais tias, Yog lawv zes kuv lov? Tsis yog lawv rov zes kom lawv raug poob ntsej muag lov? 20Vim li ntawd Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Saib maj, kuv txojkev chim kev npau taws yuav muab nchuav rau saum lub chaw no, rau saum tej neeg thiab tej tsiaj txhu, rau saum tej ntoo hauv tej teb thiab saum tej qoob loo. Kuv txojkev npau taws yuav kub heev tua tsis tau li.”

Teem txim qhov uas Yuda fav xeeb

21Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, “Cia li tsav tej uas hlawv xyeem rau hauv tej uas nej muab xyeem rau kuv, thiab noj tej nqaij ntawd, 22rau qhov hnub uas kuv coj nej tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws los, kuv tsis tau hais lossis qhia lawv txog tej kevcai hlawv xyeem thiab kevcai xyeem xwb. 23Kuv tseem qhia rau lawv tias, ‘Yuav tsum mloog kuv lus kuv thiaj ua nej tus Vajtswv thiab nej yuav ua kuv haiv neeg. Nej yuav tsum taug txojkev uas kuv tau qhia rau nej lawm nej thiaj tau noj qab nyob zoo.’ 24Tiamsis lawv tsis mloog lus thiab tsis tig ntsej mloog, lawv tsuas yog ua raws li uas lawv xav tseg thiab lawv tawv ncauj ua raws li lawv lub siab phem nyiam xwb, lawv thiaj li thim rov qab tsis mus tom hauv ntej. 25Txij hnub uas nej tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws los mus txog niaj hnub nimno, kuv twb tso kuv cov tub qhe uas yog cov xibhwb cev kuv li lus sawvdaws mus qhia lawv tsis tu ncua hnub tag hnub thiab. 26Txawm yog li ntawd los lawv kuj tsis mloog kuv lus thiab tsis tig ntsej mloog, lawv ua lawv lub caj dab tawv. Lawv tseem ua phem heev dua lawv tej poj koob yawm txwv.
27“Koj cia li hais tej lus no huvsi rau lawv, los lawv yuav tsis mloog koj. Koj yuav hu lawv los lawv yuav tsis teb koj. 28Koj cia li hais rau lawv tias, ‘No yog haiv neeg uas tsis mloog Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv lub suab, thiab tsis yeem yuav tej kev nplawm qhuab qhia. Txojkev tseeb ploj tag lawm, raug muab txiav tu ntawm lawv lub qhov ncauj tag lawm. 29Cia li txiav koj cov plaubhau thiab muab laim pov tseg. Cia li quaj ntsuag saum tej roob do hau, rau qhov Yawmsaub tsis txais yuav nws haiv neeg tiam no uas nws npau taws rau thiab muab lawv tso tseg lawm.’ ”
30Yawmsaub hais tias, “Yuda caj ces tau ua phem rau ntawm kuv lub qhov muag ntsia ntsoov. Lawv muab tej dab mlom uas qias vuab tsuab txawb rau hauv lub tuam tsev uas hu raws li kuv lub npe thiaj ua puas tsuas lub tuam tsev. 31Thiab lawv ua tej chaw siab teev dab uas hu ua Thaufe, uas nyob hauv lub hav Npeehinoo, es lawv thiaj yuav muab lawv tej tub tej ntxhais hlawv rau hauv cub tawg, yog yam uas kuv tsis tau hais kom lawv ua, thiab kuv tsis tau xav tej ntawd rau hauv kuv lub siab li.” 32Yawmsaub hais tias, “Vim li no saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas lawv yuav tsis hu lub chaw ntawd ua Thaufe lossis hu ua lub hav Npeehinoo, tiamsis yuav hu tias lub hav tua neeg, rau qhov lawv yuav muab tej tuag log rau hauv Thaufe mus txog thaum tsis muaj chaw log lawm. 33Thiab tej liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb yuav noj haiv neeg no tej cev tuag, tsis muaj leejtwg yuav ntiab kom khiav mus. 34Kuv yuav ua kom lub suab luag lub suab zoo siab thiab nraug vauv nkauj nyab lub suab tu nrho hauv Yuda tej moos thiab hauv Yeluxalees tej kev mus, rau qhov lub tebchaws yuav raug muab tso tseg piam tag.”