8

1Yawmsaub hais tias, “Lub sijhawm ntawd tej vajntxwv hauv Yuda tej pob txha, thiab Yuda cov thawj tej pob txha, cov pov thawj tej pob txha thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus tej pob txha, thiab cov neeg hauv Yeluxalees tej pob txha yuav raug muab rho hauv tej qhov ntxa los, 2thiab luag yuav muab ua ri sua cuab hnub cuab hli thiab tej hnub qub saum nruab ntug huvsi, yog tej uas lawv nyiam thiab lawv teev tiam, yog tej uas lawv mus raws thiab nrhiav thiab pe hawm. Yuav tsis muaj leejtwg muab tej pob txha ntawd sau ua ke lossis muab faus, yuav nyob saum npoo av yam li tej quav tsiaj txhu. 3Tsev neeg phem no txhua tus uas tseem tshuav nyob rau hauv txhua lub chaw uas kuv ntiab lawv mus ntawd yuav nyiam tuag heev dua li nyiam ciaj sia nyob.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no.

Kev txhaum thiab kev rau txim

  4“Koj cia li hais rau lawv tias,
   ‘Yawmsaub hais li no tias,
  Thaum leejtwg ntog
   nws txawm tsis sawv los li lov?
  Yog leejtwg yuam kev lawm
   nws yuav tsis rov los li lov?
  5Ua li cas haiv neeg no uas yog Yeluxalees
   khiav ntawm kuv lawm tsis rov los ib txhis li?
  Lawv tsis tso tej kev dag ntxias tseg,
   lawv tsis yeem rov qab los.
  6Kuv tig ntsej ncuv mloog,
   tiamsis lawv hais tsis tseeb.
  Tsis muaj ib tug yuav ntxeev dua siab
   ntawm nws txojkev phem es yuav hais tias,
   “Kuv tau ua dabtsi lawm?”
  Txhua tus nyias yuam kev taug nyias txoj lawm,
   ib yam nkaus li tus nees dhia too hau lias
   rau hauv tshav rog.
  7Txawm yog dav npoj ya saum ntuj
   los tseem paub caij paub nyoog,
  txawm yog nquab taug thiab luv
   thiab os dej dawb los tseem tuaj
   raws li lawv lub caij lub nyoog.
  Tiamsis kuv haiv neeg tsis paub
   tej uas Yawmsaub qhia.

  8“ ‘Nej yuav hais tau li cas tias,
   “Peb muaj tswvyim
   thiab peb muaj Yawmsaub txoj kevcai”?
  Tiamsis, saib maj, cov tub sau ntawv
   uas tsis ncaj txhais tes twb muab
   txoj kevcai sau ntxeev ua lus dag lawm.
  9Cov neeg muaj tswvyim yuav raug txaj muag,
   lawv yuav poob siab nthav
   thiab raug muab ntes coj mus.
  Lawv tsis lees yuav Yawmsaub tej lus,
   es lawv muaj lub tswvyim twg?
  10Vim li no kuv yuav muab
   lawv tej pojniam rau lwm tus yuav,
  thiab muab lawv tej teb
   rau cov uas tuaj txeeb tau,
  rau qhov tag nrho tej nyuag me neeg
   mus txog tus uas ua loj kawg
  los txhua tus ua lub siab hlob
   xav tau tej uas los ntawm kev ua tsis ncaj,
  tsis hais cov xibhwb cev Vajtswv lus
   thiab cov pov thawj
   los txhua tus kuj dag ntxias huvsi.
  11Lawv tau kho kuv haiv neeg lub kiav txhab loj
   ib qho nyuag me me xwb,
  lawv hais tias, “Muaj kev thaj yeeb,
   muaj kev thaj yeeb,”
   tiamsis twb tsis muaj kiag li.
  12Thaum lawv ua tej uas qias vuab tsuab
   lawv txaj muag lov?
  Lawv tsis paub txaj muag li lauj!
   Twb tsis ntaiv lawv lub ntsej muag li.
  Vim li ntawd lawv yuav ntog kiag
   rau hauv nruab nrab cov uas twb ntog tag lawm.
  Thaum kuv rau txim rau lawv,
   lawv yuav puam tsuaj.
   Yawmsaub hais li no ntag.
  13Yawmsaub hais tias,
   Thaum kuv yuav qaws lawv,
  kuj pom tias tsob txiv hmab tsis muaj txiv
   thiab tsob txiv cev tsis muaj txiv.
  Txawm yog cov nplooj
   kuj ntsws qhuav tag lawm,
  thiab tej uas kuv twb pub rau lawv
   kuj ploj tag lawm.’ ”

  14“Ua li cas peb zaum twjywm?
   Peb cia li sau zog ua ke los,
  peb cia li mus rau hauv tej moos
   uas muaj ntsa loog ruaj khov,
   thiab puam tsuaj tag rau qhov ntawd,
  rau qhov Yawmsaub uas yog peb
   tus Vajtswv twb npaj cia rau peb puam tsuaj
  thiab twb muab dej muaj taug rau peb haus,
   vim yog peb tau ua txhaum rau Yawmsaub.
  15Peb vam qas ntsoov yuav tau kev thaj yeeb,
   tiamsis tsis tau ib qho zoo kiag li,
  peb vam qas ntsoov lub sijhawm
   uas kho kom mob zoo,
  tiamsis tsuas yog ntsib
   txojkev txhawj kev ntshai xwb.
  16Hnov yeeb ncuab tej nees tshuab pa
   hauv lub moos Daj tuaj,
  lub tebchaws kuj ntseeg nkaws
   vim yog hnov lawv tej txiv nees lub suab hee.
  Lawv tuaj muab lub tebchaws thiab txhua yam
   uas nyob hauv noj nqos tag,
  tsis hais lub nroog
   thiab tej neeg uas nyob hauv huvsi.”
  17“Saib maj, kuv tabtom tso ib co nab muaj taug
   los rau hauv nej nruab nrab,
  yog tej nab muaj taug uas
   ua khawv koob rau los tsis seej li
  mas tej nab ntawd yuav tom nej.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

Yelemi quaj txog Yeluxalees thiab Yuda

  18Kuv txojkev quaj ntsuag loj heev
   kho tsis tau li,d kuv lub siab mob heev.
  19Cia li mloog kuv cov neeg tus ntxhais lub suab quaj
   thoob plaws lub tebchaws txhua qhov hais tias,
  “Yawmsaub tsis nyob hauv Xi‑oo lov?
   Xi‑oo tus vajntxwv tsis nyob rau hauv lov?”
  Yawmsaub teb tias,
   “Ua cas lawv pe tej dab mlom,
   thiab pe lwm haiv neeg tej dab
   zes ua rau kuv chim?”
  20Lawv hais tias, “Twb dhau lub caij hlais
   thiab dhau lub caij ntuj qhua
   los peb tseem tsis tau dim.”
  21Vim kuv cov neeg tus ntxhaise
   muaj qhov txhab
   kuv lub siab thiaj li ua kiav txhab,
  kuv quaj ntsuag thiab txojkev
   poob siab nthav ntsiab tau kuv lawm.
  22Tsis muaj tshuaj kho mob hauv Kile‑a lov?
   Tsis muaj Kws tshuaj nyob qhov ntawd lov?
  Yog li ntawd, ua cas kho tsis tau
   kuv cov neeg tus ntxhais rov zoo li qub?