1

1Anai jing boh hiăp Yahweh brơi kơ Yôêl ană đah rơkơi Pethuêl.

Ƀing Ană Plei Čŏk Hia Kơ Tơlơi Răm Rai Gơnam Tăm

  2Ơ ƀing kŏng tha, hơmư̆ kơ tơlơi anai bĕ!
   Hơmư̆ bĕ, Ơ abih bang mơnuih amăng anih lŏn Yudah anai.
   Hơmâo mơ̆ tơlơi truh hrup hăng anai amăng rơnŭk gih
   ƀôdah amăng rơnŭk ƀing ơi adon gih?
  3Ră ruai bĕ kơ ană bă gih,
   laih anŭn brơi bĕ ƀing ană bă gih ruai glaĭ kơ ƀing ană bă gơñu,
   laih anŭn ƀing ană bă gơñu ră ruai kơ rơnŭk tơdơi kơ gơñu dơ̆ng.
  4Hơget gơnam tăm kơtop tơpul pioh glaĭ
   khul kơtop prŏng ƀơ̆ng hĭ;
  hơget gơnam tăm khul kơtop prŏng pioh glaĭ
   khul kơtop kơplŏng ƀơ̆ng hĭ;
  hơget gơnam tăm khul kơtop kơplŏng pioh glaĭ
   khul kơtop pơkŏn dơ̆ng ƀơ̆ng hĭ.
  5Mơdưh bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing măt tơpai, hăng hia bĕ!
   Pơkrao bĕ yuakơ tơpai boh kơƀâo phrâo,
   yuakơ khul kơtop hơmâo hơñăk đuaĭ hĭ laih mơ̆ng tơƀông gih.
  6Sa lŏn čar hơmâo blah juă hĭ laih anih lŏn Kâo,
   gơñu kơtang laih anŭn lu biă mă;
   lŏn čar anŭn hơmâo tơgơi hrup hăng tơgơi rơmung dŭl,
   khul griăng ñu hrup hăng griăng rơmung dŭl ania.
  7Ñu hơmâo pơrai hĭ khul boh kơƀâo Kâo
   laih anŭn pơrai hĭ khul kơyâo hra Kâo.
  Ñu hơmâo tơluăh lo̱k hĭ khul hơmok kơyâo anŭn
   laih anŭn glŏm hĭ,
   lui hĭ khul than kơyâo jing hĭ kô̱̆.
  8Kơŭ kơuăn bĕ hrup hăng sa čô dra hơči̱h amăng ao tâo
   rơngot hơning yuakơ pô khăp ñu amăng thŭn hlak ai rơngiă rơngiăm.
  9Gơnam pơyơr pơdai laih anŭn gơnam pơyơr mơñum
   ƀu hơmâo dơ̆ng tah amăng sang Yahweh.
  Ƀing khua ngă yang rơngot hơning,
   jing ƀing mă bruă ƀơi anăp Yahweh.
  10Khul đang hơma răm rai,
   hơma tơnah thu krô;
   pơdai hơmâo răm rai laih,
   ia boh kơƀâo thu krô,
   ia rơmuă kơƀah hĭ laih.
  11Kơŭ kơuăn bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing mă bruă hơma;
   pơkrao bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing pla boh kơƀâo;
   kơŭ kơuăn bĕ kơ pơdai kơtor laih anŭn pơdai kơtur,
   yuakơ đang hơma anŭn răm rai laih ƀu thâo pĕ hơpuă tah.
  12Khul hrĕ boh kơƀâo jing hĭ gliu krô
   laih anŭn kơyâo hra jing hĭ gliu tơdu;
   kơyâo pumƀre, kơyâo đung kri laih anŭn kơyâo pôm,
   abih bang kơyâo amăng đang hơma jing hĭ thu krô.
   Sĭt yơh tơlơi mơak mơnuih mơnam đuaĭ hĭ thĕng laih.

Tơlơi Iâu Mơthưr Kơ Tơlơi Kơhma̱l

  13Čut hơô mă bĕ ao tâo, Ơ ƀing khua ngă yang, hăng čŏk bĕ!
   pơkrao bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing mă bruă ƀơi anăp kơnưl ngă yang.
  Mŭt rai bĕ, đŏm bĕ mlam hăng ao tâo,
   Ơ ƀing gih jing ƀing mă bruă ƀơi anăp Ơi Adai kâo;
  yuakơ gơnam pơyơr pơdai laih anŭn gơnam pơyơr mơñum
   kơƀah hĭ laih amăng sang yang Ơi Adai gih.
  14Pơhaih bĕ sa tơlơi kŏm ƀơ̆ng huă rơgoh hiam;
   iâu pơƀut bĕ sa tơlơi pơjơnum rơgoh hiam.
  Iâu rai bĕ ƀing kŏng tha
   laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng anih lŏn anai
   kiăng kơ nao pơ sang Yahweh Ơi Adai gih,
   laih anŭn iâu kwưh bĕ kơ Yahweh.
  15Anai nê, răm ƀăm yơh kơ hrơi anŭn!
   Yuakơ hrơi Yahweh jĕ laih;
   hrơi anŭn či rai hrup hăng tơlơi răm rai mơ̆ng Pô Dưi Kơtang yơh.
  16Ƀu djơ̆ ôh hă khul kơtop hơmâo mă pơđuaĭ laih gơnam ƀơ̆ng
   mơ̆ng anăp mơta ta,
   wơ̆t hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai mơ̆ng sang Ơi Adai ta?
  17Khul pơjĕh brŭ djai hĭ gah yŭ khul tơkol lŏn.
   Khul pưk jing hĭ răm rai,
   khul atông hơmâo pơčah răm hĭ laih,
   yuakơ pơdai ƀu hơmâo ôh.
  18Tơpul rơmô ur pơkrao biă mă!
   Tơpul hlô mơnơ̆ng rong anet rŭng răng
   yuakơ gơñu ƀu hơmâo đang rơ̆k ôh;
   wơ̆t hăng tơpul triu ăt tơnap tap mơ̆n.
  19Kơ Ih yơh, Ơ Yahweh, kâo iâu kwưh,
   yuakơ apui hơmâo hơr ƀơ̆ng hĭ laih khul đang rơ̆k mơda,
   laih anŭn jơlah apui hơmâo čuh hơr hĭ laih abih bang kơyâo pơtâo amăng đang hơma.
  20Wơ̆t hăng hlô mơnơ̆ng glai ăt iâu kwưh kơ Ih mơ̆n;
   khul hơnŏh ia hơmâo kho̱t hĭ laih
   laih anŭn apui hơmâo hơr ƀơ̆ng hĭ laih khul đang rơ̆k mơda.