2

Kooj txig ya tuaj

  1Cia li tshuab raj kub yaj rau hauv Xi‑oo,
   cia li tshuab raj ceeb toom
   saum kuv lub roob dawb huv.
  Cia cov neeg sawvdaws
   hauv lub tebchaws no tshee hnyo,
  rau qhov hnub uas Yawmsaub teem cia
   tabtom los, tabtom los ze lawm,
  2yog hnub uas tsaus ntuj thiab tsaus dub nciab,
   yog hnub uas muaj huab thiab tsaus nciab.
  Muaj ib pab kooj coob coob uas muaj zog heev
   tuaj laum nkaus saum tej roob
   nyob tsaus nti yam li duab ntxoov ntxoo.
  Ib txwm thaum ub los tsis tau txeev muaj li no
   thiab txij no mus yuav tsis muaj dua
   ib txhiab ib txhis mus rau txhua tiam neeg.
  3Hluavtaws kub ua lawv ntej,
   nplaim taws cig raws lawv qab.
  Tom lawv hauv ntej lub tebchaws
   zoo yam nkaus li lub vaj Edee,
  tom lawv qub qab zoo yam nkaus li
   tebchaws moj sab qhua uas nyob do cuas,
   tsis tshuav ib yam dabtsi dim li.
  4Lawv lub cev zoo yam li nees,
   lawv dhia li tej nees ua rog dhia.
  5Lawv dhia caws qia saum tej ncov roob
   nrov qas voog yam li tsheb nees ua rog,
  thiab nrov plij plej yam li
   nplaim taws hlawv quav nyab,
  thiab yam li pab tub rog uas muaj zog
   npaj txhij ua rog.

  6Tej neeg pom lawv, mas poob siab nthav,
   txhua tus ntsej muag thim xem tag.
  7Lawv dhia yam li cov uas txawj ua rog,
   lawv nce saum ntsa loog yam li tub rog.
  Lawv mus tau ua ib sob,
   tsis tig rau sab twg kiag li.
  8Lawv tsis sib txeeb kev mus,
   nyias mus ncaj nyias xubntiag.
  Lawv txeem plaws tej cuab yeej uas thaiv kev,
   tsis muaj dabtsi tav tau lawv li.
  9Lawv caws qia rau hauv lub nroog
   lawv dhia saum tej ntsa loog,
  lawv nce mus rau hauv tej tsev,
   lawv nkag tej qhov rais ib yam li tub sab.
  10Lub ntiajteb ua zog kais
   rau ntawm lawv xubntiag,
   thiab lub ntuj ntseeg nkaws.
  Lub hnub lub hli tsaus ntais,
   tej hnub qub tsis ci lawm.
  11Yawmsaub nthe nqho
   rau ntawm nws cov tub rog xubntiag.
  Nws pab tub rog coob heev,
   cov uas ua raws li nws hais kuj muaj zog heev.
  Hnub uas Yawmsaub teem cia
   yog hnub uas loj heev thiab txaus ntshai.
   Leejtwg yuav thev taus?

Los cuag Yawmsaub thiaj tau kev hlub

  12Yawmsaub hais tias,
   “Txawm li ntawd kuj xij,
  nej cia li rov los cuag kuv
   kawg siab kawg ntsws nimno,
   thiab yoo mov, quaj thiab quaj ntsuag.”
  13Cia li dua nej lub siab
   tsis yog dua nej lub tsho.
  Cia li tig rov los cuag Yawmsaub
   uas yog nej tus Vajtswv,
  nws yog tus uas hlub thiab khuvleej,
   nws tsis chim sai,
  nws txojkev hlub uas ruaj khov
   muaj nplua mias,
  nws hloov dua siab
   tsis tso xwm txheej phem los.
  14Leejtwg yuav paub tias
   tej zaum nws yuav tig kiag hloov dua siab,
   thiab tseg tej koob hmoov rau nej,
  yog tseg qoob loo uas nej yuav xyeem
   thiab tej cawv txiv hmab uas yuav hliv xyeem
   rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.

  15Cia li tshuab raj kub yaj rau hauv Xi‑oo,
   tshaj tawm kom ua kevcai yoo mov,
  hu kom sawvdaws tuaj txoos ua ke
   caiv so tiag tiag li.
  16Cia li sau zog cov pejxeem tuaj,
   cia li tu ib tsoom pejxeem kom dawb huv.
  Cia li hu cov laus tuaj,
  thiab sau zog cov menyuam yaus,
   thiab cov menyuam noj mis.
  Cia tus nraug vauv
   tawm hauv nws lub chaw tuaj,
  thiab cia tus nkauj nyab
   tawm hauv nws lub txaj tuaj.
  17Cia cov pov thawj uas ua koom tu Yawmsaub
   quaj rau ntawm lub qab khav tuam tsev
   thiab lub thaj kem nruab nrab, thiab hais tias,
  “Au Yawmsaub, thov khuvleej koj haiv neeg,
   thov tsis txhob cia koj qub txeeg qub teg
  raug ib tsoom tebchaws thuam luag
   thiab tiag luag ncauj luag lo.
  Ua cas ib tsoom neeg yuav hais tias,
   ‘Lawv tus Vajtswv dua twg lawm?’ ”

  18Yawmsaub txawm khib xeeb nws lub tebchaws
   thiab khuvleej nws haiv neeg.
  19Yawmsaub thiaj teb nws haiv neeg tias,
   “Saib maj, kuv tabtom pub qoob loo
  thiab cawv txiv hmab thiab roj rau nej,
   nej thiaj muaj txaus nkaus.
  Kuv yuav tsis ua rau nej raug
   ib tsoom tebhcaws thuam luag dua li lawm.
  20Kuv yuav rho cov kooj uas tuaj
   sab ped tuaj coj mus kom deb nej,
  kuv yuav muab lawv ntiab khiav mus
   rau hauv lub tebchaws
   uas qhuav nkig nkuav thiab tsis muaj dabtsi.
  Pab uas ua ntej yuav mus rau hauv
   lub hiavtxwv uas nyob sab hnub tuaj,
  pab uas ua qab yuav mus rau hauv
   lub hiavtxwv uas nyob sab hnub poob.
  Yuav hnov lawv tej ntxhiab tsw lwj tuaj,
   vim Vajtswv ua haujlwm loj heev.”

  21Lub tebchaws 'e, tsis txhob ntshai,
   cia li zoo siab thiab xyiv fab,
  rau qhov Yawmsaub tau ua
   tej haujlwm loj kawg lawm.
  22Tej tsiaj qus 'e, tsis txhob ntshai,
   vim tej tshav zaub hauv tebchaws
   moj sab qhua ntsuab tsaus nti,
  tej txiv ntoo kuj txi txiv,
   tej txiv cev thiab tej txiv hmab
   txi txiv ncw ncw.
  23Xi‑oo cov tub 'e, cia li zoo siab nawj,
   cia li xyiv fab rau hauv Yawmsaub
   uas yog nej tus Vajtswv.
  Nws muab cov nag hauv xyoo cawm nej,
   nws tso nag ntau kawg los rau nej,
  muaj nag hauv xyoo thiab nag qab xyoo
   ib yam li yav thaum ub.
  24Yuav muaj qoob
   puv nkaus tej tshav ntaus qoob,
  yuav muaj cawv txiv hmab thiab roj
   puv tej rhawv phwj yos.

  25“Kuv yuav pub kom lub niaj lub xyoos
   rov zoo li qub rau nej,
  yuav pauj tej xyoos uas kooj txig
   kooj ntsuab kooj tshuab kooj me
   muab noj tag lawd,
  yog kuv pab tub rog coob coob
   uas kuv tso los rau hauv nej.
  26Nej yuav tau noj nplua mias thiab tsau npo,
   mas nej yuav qhuas
   nej tus Vajtswv Yawmsaub lub npe
   uas tau ua tej txujci phimhwj pab nej.
  Kuv haiv neeg yuav tsis raug txaj muag
   dua li lawm.
  27Nej yuav paub tias kuv nyob
   hauv nruab nrab cov Yixayee,
  thiab paub tias kuv yog Yawmsaub,
   yog nej tus Vajtswv,
   tsis muaj dua lwm tus li.
  Kuv haiv neeg yuav tsis raug txaj muag
   dua li lawm.”

Hnub uas Yawmsaub teem cia

  28“Yav tom qab kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig
   rau saum ib tsoom neeg sawvdaws.
  Nej tej tub tej ntxhais yuav cev kuv li lus,
   nej cov laus yuav ua npau suav,
   nej cov hluas yuav ua yog toog pom.
  29Lub sijhawm ntawd
   txawm yog kuv cov tub qhe nkauj qhev
  los kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig
   rau saum lawv.
  30Kuv yuav ua tej txujci phimhwj
   tshwm saum nruab ntug
  thiab hauv lub ntiajteb yuav muaj ntshav
   thiab hluavtaws thiab pa ncho.
  31Lub hnub yuav ntxeev ua tsaus ntuj,
   lub hli yuav ua ntshav,
  ua ntej hnub uas loj txaus ntshai
   uas Yawmsaub teem cia los txog.
  32Thaum ntawd txhua tus uas
   thov hu Yawmsaub lub npe yuav dim.
  Yuav muaj neeg dim hauv Xi‑oo
   thiab hauv Yeluxalees
   raws li Yawmsaub hais cia lawd,
  thiab cov uas dim ntawd
   yog yuav muaj cov uas Yawmsaub hu.”